BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu > Käyttäjän velvollisuudet > Käyttökelpoiset aineet


Aineet, joita voidaan käyttää ja tuoda markkinoille

   
 

REACH-asetuksen jatkokäyttäjälle asettamien velvollisuuksien täyttämisen ohella jatkokäyttäjän on tarkistettava, onko hänellä oikeutta saattaa tiettyä ainetta markkinoille.

Rekisteröintiä edellyttävät aineet

REACH-asetuksen mukaan jatkokäyttäjät eivät saa käyttää tai tuoda markkinoille mitään rekisteröimättömiä aineita, jos niiden rekisteröinti vaaditaan. Tämä tarkoittaa, että käytettäviin tai markkinoille tuotaviin aineisiin saavat sisältyä vain ne aineet, jotka/joita:

  • valmistaja tai maahantuoja on valmistanut/tuonut maahan alle 1 tonnin vuodessa, tai
  • on vapautettu REACH-järjestelmästä tai erityisesti rekisteröinnistä, tai jotka
  • on esirekisteröity tai tullaan esirekisteröimään1 ja joiden rekisteröinnin määräaika umpeutuu myöhemmin, tai
  • rekisteröity2

Tämä koskee aineita sellaisinaan, osana valmisteita ja niitä aineita, joita on tarkoitus vapautua esineistä3 tavallisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Käytännössä jatkokäyttäjän on varmistettava, että hänen toimittajansa on tietoinen REACH-asetuksesta ja noudattaa sen vaatimuksia. Jos toimittaja on jakelija tai toinen jatkokäyttäjä, hänen on välitettävä tämä pyyntö toimitusketjussa seuraavana ylempänä olevalle toimijalle. Jos kyseessä on suuri määrä aineita, kaikkien toimittajien tavoittaminen yhdellä kertaa ei ehkä onnistu. Jatkokäyttäjän on sen vuoksi ehkä tarkoituksenmukaisinta keskittää voimavarat kaikkein tärkeimpiin aineisiin. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että muiden aineiden käyttö voi olla riskialtista, koska ne eivät mahdollisesti ole yhdenmukaisia REACH-asetuksen vaatimusten kanssa.

Ilmoitusta edellyttävät aineet

Aineet, joita käytetään tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimus- ja kehitystyössä (PPORD) voidaan vapauttaa rekisteröintivelvollisuudesta, jos ne ilmoitetaan Euroopan kemikaalivirastolle. Tämä vapautus on voimassa 5 vuotta ja sitä voidaan pyynnöstä jatkaa vielä 5 vuodella (10 vuotta, kun kyse on lääketuotteista tai aineista, joita ei aseteta markkinoille) edellyttäen, että tämä vapautus voidaan perustella tutkimus- ja kehitysohjelmalla. Vapautus koskee vain sitä määrää ainetta, jota valmistaja tai maahantuoja itse tai yhteistyössä rajallisen ja nimetyn asiakasmäärän kanssa käyttää PPORD-tarkoituksiin. Kemikaalivirasto voi asettaa ehtoja varmistaakseen, että vain nimettyjen/listattujen asiakkaiden henkilökunta käyttää ainetta kontrolloiduissa olosuhteissa, ja että jäljelle jäävät määrät kerätään takaisin hävitettäväksi vapautusajan umpeuduttua. Aineen jatkokäyttäjän, joka on listattu valituksi asiakkaaksi, jonka kanssa valmistaja tai maahantuoja tekee yhteistyötä PPORD-ilmoituksen mukaisesti, on käytettävä ainetta PPORD-tarkoituksiin ja kemikaaliviraston mahdollisesti asettamien ehtojen edellyttämällä tavalla. Aineen toimittaja antaa kemikaaliviraston asettamat ehdot tiedoksi jatkokäyttäjälle.

Toinen ilmoitustyyppi koskee joitain erittäin suurta huolta aiheuttavia aineita, jotka sisältyvät esineisiin. Jos aineen tunnistetaan täyttävän lupamenettelyn kriteerit ja se mahdollisesti sisällytetään REACH-asetuksen liitteessä XIV määritetyn lupamenettelyn piiriin (luettelo lupamenettelyn piiriin kuuluvista aineista), ja sen määrä kaikissa valmistajan valmistamissa esineissä ylittää yhden tonnin/v ja sen pitoisuus esineissä on yli 0,1% painosta, aine on - jos sitä ei ole jo rekisteröity tätä käyttötarkoitusta varten - ilmoitettava (paitsi jos ihmisten tai ympäristön altistuminen aineelle voidaan kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa (mukaan lukien aineen hävitys) sulkea pois). Jotta vältettäisiin toimitusketjun katkeaminen ilmoituksen (tai rekisteröinnin) puuttumisen vuoksi, jatkokäyttäjän on varmistettava, että toimitusketjussa ylempänä oleva esineiden valmistaja noudattaa REACH-asetusta.

Lupamenettelyn piiriin kuuluvat aineet

Joidenkin aineiden käyttö edellyttää lupamenettelyä. Tämä ilmoitetaan aineen toimittajalle joko käyttöturvallisuustiedotteen osassa 15 tai osana tietoja, jotka annetaan niissä tapauksissa, joissa käyttöturvallisuustiedotetta ei vaadita. Jatkokäyttäjät voivat tarkistaa myös seuraavat kemikaaliviraston julkaisemat luettelot: luettelo ns. kandidaattiaineista, jotka mahdollisesti sisällytetään REACH-asetuksen liitteeseen XIV (lupamenettelyn piiriin kuuluvat aineet), suositukset aineista, jotka sisällytetään liitteeseen XIV (ensimmäiset suositukset annetaan 1. heinäkuuta 2009 mennessä) ja liite XIV, jos se on käytettävissä.
Jatkokäyttäjä voi käyttää lupamenettelyn piiriin kuuluvaa ainetta edellyttäen, että käyttö tapahtuu niiden ehtojen mukaisesti, jotka luvan myöntänyt viranomainen on antanut toimitusketjussa ylempänä olevalle toimijalle4. Hänen on tehtävä ilmoitus kemikaalivirastolle viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä, kun hän ensimmäisen kerran vastaanotti lupamenettelyn piiriin kuuluvaa ainetta sellaisenaan tai osana valmistetta. Jos jatkokäyttäjän käyttötarkoitusta ei ole määritetty tässä käyttöluvassa, ja jatkokäyttäjä haluaa jatkaa käyttöä, jatkokäyttäjän on anottava itse lupaa omalle ja tarvittaessa asiakkaansa käyttötarkoitukselle.
Jos käyttölupaa ei ole anottu, jatkokäyttäjän on lopetettava aineen käyttö liitteessä XIV määritettyyn määräpäivään mennessä (ns. "Sunset date"5), eikä jatkokäyttäjä saa tämän määräpäivän jälkeen toimittaa ainetta asiakkaalleen sellaisenaan tai osana valmistetta.

Liitteessä XIV lueteltua ainetta voidaan käyttää käyttötarkoituksiin, jotka on vapautettu lupamenettelystä. Jatkokäyttäjän on siis tarkistettava, onko hänen käyttötarkoituksensa vapautettu lupamenettelystä. Jos se on vapautettu, hän voi jatkaa käyttöä ilman käyttölupaa. Hänen on kuitenkin noudatettava aineen toimittajan ilmoittamia käyttöehtoja ja riskinhallintakeinoja.

Aineet, joille on asetettu rajoituksia

REACH-järjestelmässä voi olla rajoituksia, joilla aineen käyttöä on voitu rajoittaa. Jos aineelle joko sellaisenaan tai osana valmistetta tai esinettä on asetettu rajoituksia, jatkokäyttäjä saa jatkaa aineen käyttöä vain, jos hän noudattaa näitä rajoituksia. Toimittajan on liitettävä käyttöturvallisuustiedotteen osaan 15 tiedot siitä, onko hänen toimittamalleen aineelle asetettu rajoituksia. Jos käyttöturvallisuustiedotetta ei vaadita, aineen toimittajan on ilmoitettava aineelle asetetut rajoitukset muulla tavalla.
Joissain tapauksissa rajoitus voi olla aineen käytön ehdoton kielto, jolloin jatkokäyttäjä ei enää voi käyttää ainetta (kiellon päiväys on määritetty REACH-asetuksen liitteessä XVII). Muissa tapauksissa on voitu kieltää joitain tiettyjä käyttötarkoituksia tai on voitu asettaa muita ehtoja, joilla aineen riskejä hallitaan. Käyttöluvan osalta jatkokäyttäjän on tarkistettava, onko hänen käyttötarkoituksensa vapautettu lupamenettelystä.


1. REACH-järjestelmässä määritetään erityinen siirtymäaika aineille, jotka on tietyin ehdoin valmistettu tai saatettu markkinoille jo ennen kuin asetus astui voimaan 1. heinäkuuta 2007. Näiden ns. “vaiheittain rekisteröitävien aineiden” rekisteröinti tapahtuu vaiheittain sen sijaan, että ne rekisteröitäisiin välittömästi yhdellä kertaa. Edellytys siirtymäajasta hyötymiselle on se, että vaiheittain rekisteröity aine on esirekisteröity. Esirekisteröinti tapahtuu kuuden kuukauden ajanjakson kuluessa (1. heinäkuuta 2008 - 1. joulukuuta 2008). Kemikaalivirasto julkaisee web-sivuillaan luettelon esirekisteröidyistä aineista 1. tammikuuta 2009 mennessä. Jos aine ei sisälly tähän luetteloon, jatkokäyttäjä voi ilmaista kemikaalivirastolle olevansa kiinnostunut siitä. Sen jälkeen kemikaalivirasto julkaisee aineen nimen web-sivuillaan. Kemikaalivirasto antaa jatkokäyttäjän yhteystiedot potentiaaliselle rekisteröijälle tämän pyytäessä niitä. Nyt vaiheittain rekisteröitävien aineiden valmistajat ja maahantuojat, joiden valmistama tai maahantuoma määrä on yli 1 tonni/v, voivat 1. joulukuuta 2008 jälkeenkin toimittaa esirekisteröinnin kemikaalivirastolle. Tämä edellyttää sitä, että esirekisteröinti tapahtuu 6 kuukauden kuluessa siitä, kun ainetta on ensi kerran valmistettu/tuotu maahan ja edellyttäen, että esirekisteröinnin päiväys on vähintään 12 kk ennen asianmukaista rekisteröinnin määräaikaa.
2. Kun tietyn aineen rekisteröinti on valmis, rekisteröijälle annetaan rekisteröintinumero kyseistä ainetta varten. Kun rekisteröintinumero on saatu, se on siitä lähtien sisällytettävä aineen käyttöturvallisuustiedotteeseen.
3. Esineiden valmistajien on esirekisteröitävä/rekisteröitävä esineen sisältämä aine, kun sen määrä on yli 1 tonni/v, ja kun sitä on tarkoitus vapautua kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa, jos ainetta ei ole vielä rekisteröity kyseistä käyttötarkoitusta varten (samassa toimitusketjussa tai toisessa toimitusketjussa).
Lisäksi on huomioitava, että kemikaalivirasto voi määrätyissä olosuhteissa vaatia myös sellaisten esineissä olevien aineiden rekisteröintiä, joiden ei ole tarkoitus vapautua esineestä.
4. Myönnetyn käyttöluvan numero annetaan kemikaalin tietolapussa.
5. Määräpäivä ("Sunset date"): päivämäärä, josta alkaen aineen käyttö ja markkinoille tuominen on kielletty, ellei sille ole myönnetty käyttölupaa.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) n° 1907/2006).