BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu > Aineiden tiedot > Tietovaatimukset rekisteröintiä varten


Teknisen asiakirja-aineiston tietovaatimukset rekisteröintiä varten

   
 

Tekninen asiakirja-aineisto sisältää tietoja aineen ominaisuuksista ja luokittelusta ja käytöstä sekä ohjeet turvallista käyttöä varten.


Tiedot rekisteröitävän aineen sisäisistä ominaisuuksista

REACH velvoittaa rekisteröijät keräämään kaikki saatavissa olevat oleelliset tiedot rekisteröitävän aineen sisäisistä ominaisuuksista riippumatta siitä, miten paljon ainetta tuotetaan tai tuodaan. REACH-asetuksen tietojen tyypille ja määrälle asettamat vähimmäisvatimukset riippuvat kuitenkin siitä, miten paljon ainetta valmistetaan tai tuodaan EU:n alueelle. REACHin liitteissä VII - X määritetään vähimmäistietovaatimukset yksittäiselle aineelle sen valmistettavan tai maahan tuotavan tonnimäärän mukaan.

 

REKISTERÖITÄVÄN AINEEN SISÄISIÄ OMINAISUUKSIA KOSKEVAT TIETOVAATIMUKSET

 

Fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja ekotoksikologiset tiedot

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet (PC)

Toksikologiset ja ekotoksikologiset tiedot

Fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja ekotoksikologiset tiedot

Toksikologiset ja ekotoksikologiset tiedot

 

Kaikki käytettävissä olevat relevantit tiedot

Liitteen VII vaatimukset

Liitteen VII
vaatimukset

Liitteen VIII
vaatimukset

Liitteen IX
vaatimukset

Liitteen X
vaatimukset

1-10 t/v

 •1

 

 

 

10-100 t/v

 

 

100-1.000 t/v

 •2

 

≥ 1000 t/v

 •2

 •2

1. Alimmalla tonnimäärätasolla (1 - 10 tonnia vuodessa / valmistaja tai maahantuoja) vaadittava vähimmäistietomäärä rajoittuu fysikaalis-kemiallisiin tietoihin:
- jos aine on "vaiheittain rekisteröitävä aine", eli valmistettu tai tuotu maahan tietyin edellytyksin jo ennen REACH-asetuksen voimaan astumista (1. heinäkuuta 2007) ja,
- jos aineen ei todennäköisesti katsota täyttävän syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymismyrkyllisten aineiden kategorian 1 tai 2 kriteerejä eikä PBT- tai vPvB-kriteerejä (PBT: hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen - vPvB: erittäin hitaasti hajoava ja biokertyvä) ja,
- ainetta ei käytetä laveasti tai moniin tarkoituksiin eikä sen todennäköisesti katsota täyttävän minkään ihmisen terveydelle tai ympäristölle vaarallisen aineen kriteerejä.
2. Tällä tasolla rekisteröijän on ehdottava, miten ja millaisella aikataululla tässä liitteessä tarkoitetuissa määrissä käsiteltäviä aineita koskevat tietovaatimukset voidaan täyttää.


Kun aineen tonnimäärä saavuttaa seuraavan tonnimäärätason kynnysarvon, on ryhdyttävä soveltamaan vastaavan REACH-liitteen vaatimuksia.
REACHin liitteiden VII – X sarakkeessa 1 määritetään vakiotietovaatimukset (katso taulukko REACHin vakiotietovaatimukset). Näitä vakiotietovaatimuksia voidaan kuitenkin mukauttaa (lieventää tai lisätä), kun se on perusteltua. Kunkin REACHin liitteen VII - X sarakkeessa 2 luetellaan mukauttamista koskevat erityssäännöt (esim. altistavat tai vaaralliset ominaisuudet), joiden perusteella vakiotietovaatimuksia voidaan muuttaa.
Näiden erityssääntöjen ohella vaadittavia vakiotietovaatimuksia voidaan mukauttaa myös REACH-asetuksen liitteessä XI olevien yleisten sääntöjen perusteella, esim. tapauksissa, joissa testaaminen ei ole teknisesti mahdollista tai testaaminen ei ole tieteellisesti tarpeellista tai altistumissyihin vedoten.


Altistumistiedot

Aineen valmistusta (jos Euroopan Unionin alueella), käyttöä, käsittelyä ja hävittämistä koskevat tiedot (eli aineen koko elinkaaren kattavat tiedot) tai ainetta koskevat artikkelit on koottava yhteen, jotta saataisiin tietoa altistuvista väestöryhmistä ja alaryhmistä sekä altistumisen luonteesta, esim. altistumisen reitit, toistuvuus ja kesto (REACHin liitteen VI jaksot 3 ja 5 ja, koskien rekisteröijän vuosittain 1 – 10 tonnin määrinä käsittelemiä aineita, liitteen VI jakso 6).

Tämä ohje koskee yksittäisen aineen sisäisiä ominaisuuksia koskevia tietovaatimuksia: jos ihmisten rajallinen ja hyvin hallittu altistus toistuu työpaikalla ainoastaan muutamina päivinä kuukaudessa, pitkäaikaista, toistuvalla annoksella tehtävää myrkyllisyystutkimusta ei ehkä tarvita.

Kun ainetta valmistetaan tai tuodaan maahan 1 – 10 tonnia vuodessa / valmistaja tai maahantuoja, tätä tietoa käytetään ratkaistaessa sitä, käytetäänkö ainetta laveasti tai moniin tarkoituksiin.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) n° 1907/2006).