BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
 
Etusivu
> Ennaltaehkäisyssä käytettävät keinot > Tiettyjä aineita koskevat rajoitukset


Tiettyjä aineita koskevat rajoitukset

   
 

Rajoitusmenettely on “turvaverkko” niiden riskien hallitsemiseen, joita tietyt vaaralliset aineet, seokset tai esineet aiheuttavat ja joita muut REACH-menettelyt eivät kata. Rajoitusmenettelyyn sisältyy rekisteröintivelvollisuus. REACH-asetuksen liite XVII sisältää rajoitettujen aineiden luettelon.

Rajoitusehdotukset

Kun aineesta toimenpiteistä huolimatta aiheutuu liian suuri riski ihmisten terveydelle tai ympäristölle, on asiaa käsiteltävä yhteisön tasolla. Kemikaalivirasto laatii Euroopan komission tai jäsenvaltion pyynnöstä rajoituksia koskevan asiakirja-aineiston liitteen XV mukaiseen muotoon. Virasto voi ehdottaa rajoituksia myös lupamenettelyn piiriin kuuluvalle aineelle, jos sen riskit eivät ole asianmukaisesti hallittuja silloin, kun ainetta käytetään esineissä.

Heti kun kemikaalivirasto on julkaissut luettelon laadituista asiakirja-aineistoista, sidosryhmillä on mahdollisuus esittää kommentteja tai antaa sosio-ekonomisia tietoja ehdotetuista rajoituksista. Jos voidaan osoittaa, että rajoitukset ovat kaikkein paras keino vähentää riskejä, rajoitukset otetaan käyttöön.

Rajoitusten käyttöönotto

Riskienarviointikomitea ja sosio-ekonomisen arvioinnin komitea tutkivat asiakirja-aineistot ja antavat lausuntonsa rajoitusehdotuksista. Virasto julkaisee nämä lausunnot ja lähettää ne komissiolle, joka lopullisesti päättää muutetaanko liitettä XVII lisäämällä uudet rajoitukset vai muuttamalla nykyisiä rajoituksia.

Liitteen XVII sisältö

Liite XVII sisältää kaikki rajoitetut aineet ja vastaavat olosuhteet. Se sisältää direktiivin 76/769/ETY1 mukaiset rajoitukset ja uudet REACH-menettelystä johtuvat toimenpiteet. Nämä rajoitukset koskevat ainetta sellaisenaan, valmisteessa tai esineessä, ja ne voivat koskea sen valmistusta, sen markkinoille saattamista tai jotakin sen käytöistä. Rajoitukset voivat jopa aiheuttaa valmistuksen ja aineen käytön keskeyttämisen.

1. Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinointia ja käyttöä koskevien rajoitusten direktiivi.

 

logo cnrs

Prévention du risque chimique, Ranska, 2007, 2011
Tämä asiakirja on ainoastaan lisätietoja varten eikä se ole missään tapauksessa oikeudellisesti pätevä. Ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja on REACH-asetus (Regulation (EC) no 1907/2006).