BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Kasutajate kohustused

Kasutajate kohustused

   
 

Ettevõte kohustused vastavalt REACH-ile sõltuvad täpsemalt sellest, kas käideldakse teatud ainet puhtal kujul, või seda sisaldavat valmistist või toodet. Seepärast peab professionaalne kemikaali kasutaja identifitseerima oma rolli(d) seoses REACH-iga iga kasutatava aine suhtes, et määrata kindlaks oma kohustused.


Identifikatsioon ja rollid vastavalt REACH-ile

REACH teeb vahet erinevate tarneahelas tegutsejate vahel - tootjad, importijad, alama taseme kasutajad ja levitajad (k.a. jaemüüjad ja ladustajad).

Alama taseme kasutaja on defineeritud REACH-i artiklis 3(13) kui "mis tahes Ühendustes asuv füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole tootja ega importija, kes kasutab ainet kas puhtal kujul või valmistises oma tööstuslikus või professionaalses tegevuses. Levitaja või tarbija ei ole allkasutajad." Mitmeid eri tüüpi ettevõtteid võib lugeda alama taseme kasutajateks, kaasa arvatud valmististe koostajad, tööstuslikud kasutajad, käsitöölised, töökojad ja teenusepakkujad või taastäitjad.
Esimene tingimus, et kasutajat saaks kohelda kui alama taseme kasutajat REACH-i sätete kohaselt on ainete ja/või valmististe ostmine EL-i tarnijalt1 või EL-i väliselt tarnijalt, kes on "ainult esindaja"2. Kasutaja võib ka reimportida aineid (kas puhtalt või valmististes), mis algselt on toodetud EL-is ja registreeritud samas tarneahelas. Edasised tingimused arvestavad mitmesuguseid kasutajate võimalikke tegevusi. Need on ära toodud alljärgnevas tabelis.

Kaubandus

Tegevused

Edasised arvestatavad tingimused
alama taseme kasutajana REACH-i kohaselt

Koostaja

Ettevõte segab aineid ja/või valmistisi, et valmistada turule valmistisi.

Segamisel ei toimu mingeid keemilisi reaktsioone. Näide:
aine lahustamine ei ole aine valmistamine vaid selle kasutamine. Siiski näiteks happe ja leelise segamisel, mille tulemusel saadakse uus aine (sool) turul müümiseks, loetakse valmistamiseks ja ettevõtet tootjaks.

Toote valmistaja

Ettevõte lisab aineid ja/või valmistisi toodetesse ja need muutuvad selliste toodete lahutamatuks osaks (tööstusliku protsessi või professionaalse tegevuse kontekstis)).

Kui aine esineb neis toodetes sellistes kogustes, mis moodustavad rohkem kui ühe tonni tootja kohta aastas ja see väljastatakse kasutamiseks normaalsetes või põhjendatult eeldatavates tingimustes, peab aine olema juba registreeritud selliseks kasutamiseks.

Kui aine on määratletud võimaliku lisandina REACH-i lisas XIV (autoriseerimisele kuuluvate ainete loend) ja

  1. esineb nendes toodetes kogustes, mis kokku ületavad ühe tonni tootja kohta aastas ja,
  2. esinevad neid toodetes suuremas kontsentratsioonis kui 0,1% massina ja,
  3. mõju inimestele või keskkonnale ei saa välistada tavapärastes või põhjendatult eeldatavates tingimustes kasutamisel, k.a. kõrvaldamine,

peab see aine olema juba eelnevalt registreeritud selliseks kasutamiseks.

Lõppkasutaja

Ettevõte kasutab aineid ja valmistisi tööstusliku protsessi või professionaalse tegevuse kontekstis. Ta ei tarni seda edasi alama taseme kasutajatele.

Aine(d), mis on selliste keemiliste reaktsioonide saadus(ed), mis toimuvad juba registreeritud ainete kasutamisel, on reeglina vabastatud registreerimise nõudest (REACH, V lisa).

Taastäitja

See tegutseja teisaldab aineid või valmistisi ühest pakendist teise.
Seda teisaldamist (taaspakendamist) mõistetakse REACH-i sätete järgi kui kasutamist.

 

Juhul kui ülaltoodud tingimusi ei ole täidetud, siis kemikaale kasutav tegutseja loetakse REACH-i kohaselt ainete/valmististe tootjaks või importijaks või toodete tootjaks/importijaks, sõltuvalt tema tegevustest. Talle võib laieneda nõue registreerida või informeerida ainetest, lisaks nende kasutamisega seotud kohustustele.

REACH-i kohaselt on muud tarneahelas tegutsejad levitajad. Nad ainult ladustavad ning muudavad ained, valmistised ja tooted kolmandatele kättesaadavaks ilma neid täiendavalt töötlemata. Nende ainus kohustus REACH-i sätete kohaselt on vahendada teavet tarneahelas alla ja ülespoole.


Alama taseme kasutajate kohustused

REACH-i kohaselt on kohustusi, mis puudutavad ainult teatud tüüpi alama taseme kasutajaid. See sõltub kaubanduse liigist tarneahelas ja tegevusalast. Alljärgnev tabel määratleb võimalikud kohustused seoses erinevate tegevusaladega

Alama taseme kasutajate liik

Kohustused

Ainult koostajad ja taastäitjad

Ained, mida nad toovad turule, peavad olema registreeritud ained, kui registreerimine on nõutav (registreerimine on tootjate ja importijate kohustus).

Nad peavad pakkuma klientidele (alama taseme kasutajatele või levitajatele) ajakohast teavet, võimaldamaks ainete või valmististe ohutut kasutamist: ohutusinfo lehed või muu teave, kui ohutusinfo leht ei ole nõutav.

Ainult toote valmistajad

Nad peavad info edastama klientidele (alama taseme kasutajatele või levitajatele) ning vajadusel ka tarbijatele, nende toodete kohta, mis sisaldavad lõplikult REACH-i lisasse XIV lülitamiseks määratletud ainet (aineid) üle 0,1% kaalu järgi.
Märkus: kuna need väga hoolttekitavad ained ei ole veel loetelus, siis peavad toodete valmistajad olema valvsad ning jälgima tulevikus kõiki sellel teemal toimuvaid muutusi.

Ainult taasimportijad

Nemad peavad dokumenteeritult tõendama, et aine(d) on sama(d), mille nad ise on registreerinud ega ole pärit kelleltki teiselt samas tarneahelas tegutsejalt.

Kõik alama taseme kasutajad

Ained, mis kuuluvad autoriseerimisele, peavad vastama vastavat spetsiifilist kasutusala hõlmavatele autoriseerimise tingimustele. Alama taseme kasutajal võib olla autoriseerimise kohustus, kui tema kasutusala ei ole hõlmatud tema tarnijale antud autoriseeringuga

Nad peavad kontrollima vastavust kõigile aine kohta kehtivatele piirangutele.

Nad peavad identifitseerima ja rakendama kohaseid meetmeid ohutusandmete lehel esitatud või kui ohutusandmete leht ei ole kohustuslik, siis muu teabe põhjal tuvastatavate riskide kontrollimiseks.

Nad peavad kontrollima vastavust kokkupuutestsenaariumile, kui saadud ohutusandmete leht sisaldab seda punkti ning mittevastavuse korral võtma meetmed tarvitusele.

Nad peavad teavitama tarnijat mis tahes uuest aine ohtlikkust puudutavast informatsioonist, kaasa arvates klassifikatsioon ja tähistamine.

Nad peavad edastama tarnijatele teavet, mis võib kahtluse alla seada ohutusandmete lehel äratoodud määratud kasutusalaga seotud riskijuhtimise meetmete kohasuse.

Lisaks sellele enamus praegusi seaduslikke nõudeid, mis reguleerivad kemikaalide kasutust, muuhulgas need, mis on seotud töötajate, tarbijate ja keskkonna kaitsega, jäävad ka REACH-i kõrval kehtima.

1. EL-i tarnijad asuvad ühes 27-st liikmesriigist. Tarnijad, kes asuvad Šveitsis, ei ole EL-i tarnijad. Norras, Islandis ja Liechtensteinis asuvad tarnijad loetakse EL-i tarnijateks siis, kui neis riikides on REACH kehtestatud.
2. Esindaja on füüsiline või juriidiline isik, kes asub EL-is ja kes on määratud väljaspool EL-i asuva aine, valmistise või toote tootja poolt täitma importijal lasuvaid registreerimise kohustusi.

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet . Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006)