BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Ainete andmed > Registreerimise kohustus

Registreerimise kohustus

   
 

REACH-i aluseks on põhimõte, et tööstus peab tootma, importima, kasutama aineid või tooma neid turule sel viisil, et mõistlikult prognoositavates tingimustes ei oleks neil kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Selle tagamiseks peavad tootjad ja importijad1 koguma või genereerima andmed ainete kohta ning hindama, kuidas riske inimeste tervisele ja keskkonnale oleks võimalik selleks sobivaid riskihaldamise meetmeid rakendades kontrollida.

Kindlustamaks, et nad tegelikult ka täidaksid neid kohustusi, samuti läbipaistvuse tagamiseks, nõuab REACH tootjatelt ja importijatelt, et nad esitaksid Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) registreerimistoimiku, mis sisaldab:

  1. tehnilise toimiku, mis sisaldab andmeid aine kohta
  2. ja ainete kohta, mille kogused on 10 tonni või rohkem aastas ühe registreerija kohta, keemilise ohutuse ettekande, hinnanguga, kuidas riski inimeste tervisele ja keskkonnale on võimalik kontrollida.

Ained, mis tuleb registreerida

Registreerimise kohustused kehtivad ainetele, mida valmsitatakse või imporditakse kogustes 1 tonn või rohkem aastas tootja/importija kohta. Üldiselt kohalduvad need kõigile keemilistele ainetele nii puhtal kujul kui ka valmististes. Need kehtivad ainetele toodetes, kui aine on ette nähtud väljastamiseks normaalsetes ning mõistlikult prognoositavates tingimustes kasutamiseks või Euroopa Kemikaaliameti nõudmisel (vt. skeem Nõuded toodetes kasutatud ainetele).


Registreerimisest vabastatud aine

Mõned ained on täielikult välja arvatud REACH-i mõjualalt ning seetõttu ka registreerimise kohustusest: radioaktiivsed ained,, mida kontrollib toll, isoleerimata vaheained ja ained, mida kasutatakse kaitseotstarbel ning millele laienevad rahvuslikud erandid. Lisaks sellele, ka jäätmed on välja arvatud, sest tegemist pole aine, valmistise ega tootega REACH-i mõttes.

Muud ained on spetsiifiliselt välja arvatud registreerimisest, kui nende suhtes kehtib muu samalaadne õigusakt (ained, mida kasutatakse meditsiinitoodetes, toidus või loomasöödas). Lisaks sellele teatud kindlaksmääratud ained või ainete kategooriad ning teatud protsesside tulemusel saadavad ained on registreerimise kohustusest vabastatud. Need loetakse inimestele ja keskkonnale minimaalset riski põhjustavateks (ained, mis loetletud lisas IV) või nende registreerimist loetakse ebakohaseks või mittevajalikuks (ained või protsessid, mis on loetletud lisas V). Polümeerid on seni registreerimise kohustusest vabastatud, kuid polümeeride tootjad ja importijad peavad siiski läbima monomeeride või teiste tootmises polümeeride tootmiseks kasutatavate ainete registreerimise (vt. tabel Polümeere ja monomeere käsitlevad sätted). Juba registreeritud taaskasutatud või taastatud ained ning reimporditud ained on samuti registreerimisest vabastatud.

Lisainfot vt. tabel REACH-i määruse reguleerimisala.


Ained, mida käsitletakse registreerituna

Teatud ained või ainete kasutus käsitletakse registreerituna ja seepärast ei ole selliste ainete või kasutuste registreerimine vajalik. See kehtib:

  1. bioloogiliste toodete aktiivained,
  2. taimekaitsevahendite koostises olevad aktiivained,
  3. ained, mida on märgitud kui uued ained eelmises süsteemis (Direktiiv 67/548/EEC2), määratud koguste tingimistes..

Nende ainete kohta esitatud teave on võrdsustatud registreerimise toimiku andmetega. Euroopa Kemikaaliamet on kohustatud lisama need oma andmebaasidesse.


Ainepõhised sätted

Isoleeritud vaheainetel ja ainetel, mida toodetakse või imporditakse uurimise ja arenduse eesmärgiga, on olemas ainepõhised sätted REACH õigusaktide piires, kaasa arvatud registreerimine, kui neid kasutatakse määratud tingimustel.
Lisainformatsiooniks vt jooniseid Isoleeritud vaheaineid käsitlevad sätted ja Uuringutes ja arenduses kasutatavaid aineid käsitlevad sätted.


Registreerimise tähtajad

Ained, mis kuuluvad REACH määruse toimealasse ja mida ei ole registreerimiskohustusest vabastatud, tuleb registreerida enne, kui neid saab hakata tootma või importima Euroopa Liitu. Siiski on olemas spetsiaalne üleminekurežiim ainetel, mida on juba toodetud või imporditud, teatud tingimustel enne, kui 1. juunit 2007. a, mil REACH jõustus. Selliseid aineid nimetatakse “faasilised ained”, sest need on allutatud registreerimissüsteemile erinevas ajalises faasis, mitte koheselt korraga. Eeltingimus registreerimise edasilükkamiseks on see, et "faasiline aine" oleks eelregistreeritud ajavahemikus1. juuni 2008 kuni 1. detsember 2008. ““Mittefaasilised ained” või “faasilised ained”, mida ei ole eelregistreeritud, tuleb registreerida enne tootmise või impordi alustamist alates 1. juunist 2008. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et kuni selle ajani, jätkab kehtimist uutest ainetest teatamist puudutav varasem regulatsioon.


Registreerimise tähtajad


Registreerimistoimiku täielikkuse kontrollimine

Euroopa Kemikaaliamet vastutab kõigi registreerimistoimikute haldamise eest. Amet teostab lihtsa elektroonilise täielikkuse kontrolli toimiku esitamise staadiumis. Esitatud teabe kvaliteeti võidakse kontrollida hiljem hindamisprotsessis.

 

1. Väljaspool EL-i asuvad tootjad võivad teatada “Ainuesindajad”, et täita importija nõudeid. Ainuesindajad on füüsilised või juriidilised alaliselt Euroopa Liidus asuvad isikud, kellel on piisav taust ainete ja nendega seotud informatsiooni praktilises käsitsemises. Kui määratakse Ainuesindaja, siis väljaspool EL-i asuv tootjal on kohustus teavitada importijat (importijaid) märgitud tarneahelas. Sellise kommunikatsiooni alusel Ainuesindaja võtab enda täita EL-i importijate ja täidab nende registreerimiskohustused.
2. Nõukogu Direktiiv 67/548/EEC of 27. juunist 1967 Ohtlike ainete klassifitseerimist, pakendamist ja tähistamist käsitlevate seaduste, regulatsioonide ja administratiivsete korralduste lähendamisest (OJ 196, 16.8.1967, lk. 1).logo CNRS

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet . Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006)