BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Kasutajate kohustused > Kommunikatsioon

Kohustus vahendada informatsiooni mööda tarneahelat üles ja alla

   
 

REACH-i kohaselt peavad allkasutajad vahendama teatud informatsiooni järgmisele tegutsejale (kes võib olla levitaja1) mööda tarneahelat üles ja alla. Ükskõik milline tegutsejal, kes saab sellist informatsiooni, tuleb samuti vahendada seda tarneahelas.

Tarnijate teavitamine uuest informatsioonist ohtlike omaduste kohta

Aine või valmistise allkasutaja peab edastama oma vahetule tarnijale uue informatsiooni kahjulike omaduste kohta, hoolimata sellest, kuidas ta seda ise kasutab. "Uus" informatsioon tähendab informatsiooni, mida ei edastatud allkasutajale tema tarnija poolt ja mis ei olnud saadaval avalikes andmebaasides või kirjanduses. See võib puudutada nii aineid kui valmistisi. Samas REACH-is puudub täpne definitsioon selle kohta, mis sisaldub uues informatsioonis. Uueks informatsiooniks võivad olla tähelepanekud mõju kohta inimeste tervisele töökohtadel või katsete tulemused, mille on teostanud allkasutaja.
Allkasutaja võib soovida esmalt edastada ainult seda fakti, et tal on uut informatsiooni ja testitulemusi. Ta ei pea edastama katsete aruandeid. Kui tarnija on huvitatud täieliku aruande saamisest, siis võib allkasutaja avaldada soovi läbirääkimisteks sellise informatsiooni üleandmise tingimuste üle.
Ei ole mingeid kindlaksmääratud tähtaegu ohtlikkust puudutava informatsiooni edastamiseks tarneahelas ülespoole. Allkasutaja peaks tegutsema võimalikult kiiresti pärast seda, kui ta on saanud teadlikuks, et tal on mingit uut informatsiooni võrreldes sellega, mis ta on varem saanud oma tarnijalt.

Allkasutaja peab ka teatama2 Euroopa Kemikaaliametile, kui tema poolt ainele omistatud klassifikatsioon erineb tarnija poolt määratud klassifikatsioonist. Klassifikatsioonis esinevate erinevuste põhjuseks võib olla uute andmete kasutamine või olemasolevate andmete erinev interpreteerimine. Viimasel juhul tuleb allkasutajal teatada vaid ametile.

Tarnijate teavitamine riskijuhtimise meetmete kohasusest

Allkasutaja peab edastama oma tarnijale informatsiooni, mis võib kahtluse alla seada talle saadetud ohutusandmete lehel esitatud riskijuhtimise soovitatavate meetmete kohasuse (soovitused ainult määratud kasutusalaga). See nõue puudutab nii ohutusandmete lehte kui ka lisas toodud kokkupuutestsenaariumi (stsenaariume)3.
REACH ei määra kindlaks, millist informatsiooni peab allkasutaja edastama ega ka seda, millises formaadis. Allkasutaja peab esitama piisava informatsiooni, et õigustada, miks ta arvab, et soovitused ei ole kohased. Kui kasutaja viitab meetmete ebaefektiivsusele või liigsele rangusele, tuleb tal sellisel juhul põhjendada, vajadusel oma kastutustingimustele ja riskianalüüsi tulemustele toetudes. Kui soovitused on vastuolus klassifikatsiooni ja tähistusega või olemasoleva seadusandlusega, siis viited sellele on piisavad.

Määratud kasutusala kohta päringute edastamine

Igal professionaalsel kasutajal on õigus kasutada tema vahetule tarnijale teadaolevat kirjalikku (paber- või elektroonilisel kandjal) informatsiooni aine või valmistise kohta eesmärgiga rakendada seda ettenähtud kasutusalal. See on eriti oluline ainete ja valmististe osas, mis tarnitakse koos kokkupuutestsenaariumi(te)ga3 (vt Vastavus ohutusandmete lehele). Sellistel juhtudel, kui tarnija on allkasutaja, võib ta otsustada kasutusala kindlaks määrata ning selle jaoks valmistada ette allkasutaja kemikaali ohutusraporti või võib edastada päringu järgmisele tarneahelas ülevalpool toimivale tegutsejale. Ta võib ka anda soovituse seda mitte kasutada, kui ta ei saa kindlaks teha kasutustingimusi ja otsustada mitte lisada nimetatud kasutusala oma kemikaali ohutusraportisse. Siis peab ta edastama teabenõude tarneahelas ülespoole ning ta ei saa jätkata tarneid oma kliendile.

Klientidele kohaste riskijuhtimise meetmete soovitamine

Kõik allkasutajad peavad ise edastama oma klientidele infot ohtude, ohutute kasutustingimuste ja kohaste riskijuhtimise meetmete kohta ainete, valmististe või eeskirjade osas (vt Kommunikatsioon tarneahelas allapoole).

Mõnel juhul, kui allkasutaja koostab valmistise ja hakkab seda turustama, võib see tuua kaasa nõudmise koostada või välja arendada kokkupuutestsenaariumi(d)3,4 mis hõlmaksid aine kasutamist valmistises tarneahelas allpool ja nad peavad selle lisama oma ohutusandmete lehele. Valmististe ohutusandmete lehed peavad sisaldama:

  • valmistisega seotud kokkupuutestsenaariumi(e),
  • kokkupuutestsenaariumi(e) iga keemilise ohutusanalüüsi ja kokkupuutestsenaariumi(e) vajava ohtliku kemikaali kohta, mis sisaldub valmistises või
  • nii kokkupuutestsenaariume valmistise kui ka eraldi iga ohtliku aine kohta.

Klientide puhul, kes on lõppkasutajad, võib koostaja võtta kokku ning koondada oma tarnijatelt saadud kokkupuutestsenaariumid - hõlmates kõiki või mõnesid valmistises olevaid kemikaale - kokku uueks valmistise kokkupuutestsenaariumiks (stsenaariumiteks) selle asemel, et lihtsalt edastada neid algdokumente. Kui aga koostaja varustab teist koostajat, siis võib muutmata kujul stsenaariumite edastamine olla eelistatud variandiks, kuna see annab kliendile piisavalt informatsiooni vajadusel keemilise ohutuse hindamise teostamiseks või kui vaja, siis koondada informatsiooni lõppkasutaja jaoks. Igal juhul peavad kaasasolevad kokkupuute­stsenaariumid olema kooskõlas informatsiooniga, mis on esitatud valmistise ohutusandmete lehel.
Kui ühendada oma tarnijatelt saadud kokkupuutestsenaarium(id), peab koostaja valima oma valmistise kasutusalale olulisemad osad. Ta peab identifitseerima valmistise riske määravad ained iga kokkupuuteviisi jaoks eesmärgiga valida välja kõige kohasemad riskijuhtimise meetmed.
Kui ei ole hõlmatud tema enda kasutustingimused või tema klientide poolt osutatud tarneahelas allpool olevad kasutusviisid, võib ta teostada allkasutaja keemilise ohutuse analüüsi ning luua nende jaoks kokkupuute stsenaariumi(d)


1. REACH-i järgi on levitaja ühendustes asuv tegutseja, kes ainult ladustab ja toob turule aineid ja valmistisi.
2. Aruande esitamine ametile ei ole kohustuslik, kui allkasutaja kasutab vähem kui 1 tonni ainet aastas kas puhtal kujul või valmististes. Kuid kui ta on toetunud vabastusele koostada allkasutaja keemilise ohutuse ettekanne selle põhjendusega, et ta kasutab kokku aasta jooksul alla 1 tonni seda ainet või valmistist, siis ei ole tal vaja teatada oma klassifikatsiooni (allkasutajad võivad esitada allkasutaja keemilise ohutuse ettekande siis, kui nad kasutavad seda muul viisil kui neile edastatud ohutusandmete lehel kirjeldatud tingimustes või kui nende kasutust ei hõlma käesolev lisa).
3. Kokkupuutestsenaarium kirjeldab seda, kuidas ainet (kas puhtalt või valmistises või tootes) kasutatakse selle elutsükli jooksul ja kuidas allkasutaja kontrollib või soovitab kontrollida selle kokkupuutumist inimeste ja keskkonnaga. See sisaldab kohaseid riskijuhtimise meetmeid ja töötingimusi, mis õigesti rakendatuna tagab, et aine kasutusest tekkivad riskid oleksid adekvaatselt kontrollitud. Kokkupuute stsenaarium(id) on välja töötaud keemilise ohutuse analüüsi raames ainetele, mida toodetakse või imporditakse aastas 10 tonni või rohkem ning mis vastavalt klassifikatsioonile on ohtlikud ained (vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ) või mida on hinnatud kui PBT (püsiv, bioakumuleeruv, toksiline) või vPvB (väga püsiv, väga bioakumuleeruv) aine (vastavalt REACH-i lisas XIII toodud kriteeriumidele). Kokkupuutestsenaariumid, mis hõlmavad kõiki või mõnesid valmistises sisalduvaid aineid, võib kokku liita üheks valmistise kokkupuutestsenaariumiks.
4. Kemikaaliohutuse hinnang (ja sellest tulenevalt ka kokkupuutestsenaarium) ei ole nõutav ainete kohta, mis sisalduvad valmistises alla minimaalse piirsisalduse, mis on määratud REACH-i artiklis 14(2).


Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet. Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EÜ) nr 1907/2006).