BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Ainete andmed > Andmete jagamine

Andmete jagamine ja andmete ühine esitamine

   
 

Registreerimine nõuab asjassepuutuvate ja saadaolevate andmete esitamist ainete oluliste omaduste ja mõjutuste võimalike skeemide kohta ning kui sellised andmed puuduvad, siis andmete genereerimist k.a. testimiste abil. REACH-is on sisse viidud spetsiifilised mehhanismid ja protseduurid, et võimaldada ettevõtetel jagada omavahel olemasolevaid andmeid enne registreerimisele esitamist, nendeks on andmete jagamine ja ühine esitamine. Nende eesmärgiks on registreerimise tõhususe suurendamine ning kulude ja testimiste arvu vähendamine. Andmete jagamine on kohustuslik siis, kui uuringutes kasutatakse testimist selgroogsetel loomadel. Üldine reegel on, et REACH nõuab informatsiooni jagamist hinnakompensatsiooni mehhanismi alusel.

Määrus määrab kindlaks erinevad protseduurid registreerimiseks ja andmete jagamiseks "faasiliste" ainete1 ja "mittefaasiliste" ainete2.


Faasiliste ainete kohta käivate andmete jagamine

Süsteem on loodud aitamaks potentsiaalseid registreerijaid leida teisi, kellega nad võiksid jagada andmeid ja kulusid; eelregistreerimine ja ainete teabe jagamise süsteem (SIEFs).
Tootjad või importijad3 faasiliste ainete puhul, saavad ära kasutada pikendatud registreerimistähtaegasid, kui nad "eelregistreerivad" oma ained, st. kui nad esitavad spetsiifilise teabe kokkuvõtte Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) ajavahemikus 1. juuni 2008 - 1. detsember 2008. a. 1. jaanuariks 2009 avaldatakse nimekiri kõigi eelregistreeritud ainete kohta ECHA kodulehel, koos esmase planeeritud registreerimiskuupäevaga.
Esimesel etapil ainete eelregistreerijad, kellel on samad määrangud eelregistreeritud ainete loetelus, peavad otsustama, kas nende ained on täpselt samad SIEF-i formuleeringu mõttes. REACH pakub SIEF-ide formuleerimiseks võimaluse jagada teavet eelregistreeritud faasiliste ainete, eelregistreerimiseta registreeritud faasiliste ainete4 tootjate ja importijate, ning taimekaitsevahendite ja biotsiididena kasutatud biofaasiliste ainete kohta teavet omavate vahel Samuti võimaldab REACH alama taseme kasutajatel ja teistel osalistel (teabevaldajatel), kes peaksid ja sooviksid jagada asjassepuutuvat informatsiooni, müüa seda teavet võimalikele registreerijatele. Tootjad ja importijad võivad määrata mõne “kolmanda esindaja”, kes jääb anonüümseks teistele osalistele.
SIEF ei ole juriidiline üksus või konsortsium vaid mingi aine kohta teabe jagamise foorum.
Kõik SIEF-i osalised reageerivad teistelt osalistelt saabuvatele teabe päringutele ning edastavad teistele osalistele olemasolevate uuringute tulemusi vastavalt nõudele. Potentsiaalsed registreerijad saavad nõuda puuduvat teavet teistelt SIEF osalistelt, määrata kollektiivselt kindlaks registreerimisnõuetele vastavate edasiste uuringute vajadused, teha korraldusi määratud uuringute teostamiseks ning kokku leppida klassifitseerimises ja tähistamises, kui see on vajalik potentsiaalsete registreerijate vaheliseks eristamiseks. Nad võivad nõuda puuduvat teavet teistelt SIEF-idelt, kui nad leiavad, et nende aine on piisavalt sarnane nende teiste SIEF-ide ainetega.
REACH võimaldab potentsiaalsetel registreerijatel olla paindlikud otsustamisel, kuidas nad korraldavad oma andemete jagamise. Lisainfo saamiseks vt. skeeme Andmete jagamine faasiliste ainete kohta, individuaalsed ja kollektiivsed teed.


Mittefaasiliste ainete ja eelregistreerimata faasiliste ainete kohta käivate andmete jagamine

Nende ainete kohta käivate andmete jagamise algatamise protsessi on üldistavalt nimetatud kui “päringu protsess”. See on sisuliselt kolme-etapiline protsess, kusjuures:

  • potentsiaalne registreerija peab küsima ECHA-lt enne registreerimist, kas sama ainet on juba registreeritud,
  • ECHA aitab kaasa kontakti saamisele eelmise registreerija (eelmiste registreerijate) ja potentsiaalse registreerija(te) vahel ja/või teiste potentsiaalsete registreerijate vahel, kui selliseid on olemas,
  • korraldatakse andmete jagamine eelmise registreerija (eelmiste registreerijate) ja/või potentsiaalsete registreerijate vahel, kaasa arvatud uute võimalike testide korraldamine.
  • Lisainfo saamiseks vt. skeemi Päringu protsess.

Üks peamistest erinevustest faasiliste ainete puhul kehtivates reeglites on varane ECHA kaasamine ja selle roll aine sarnasuse kindlaksmääramine enne registreerijate vaheliste kontaktide saavutamisele kaasaaitamist.


Ühine andmete esitamine

≥REACH-i registreerijad peavad ühiselt esitama teabe aine ohtlike omaduste kohta (uuringud ja ettepanekud testimisteks) ja selle klassifikatsiooni ning tähistuse ning võivad, kui jõuavad kokkuleppele, ühiselt ka esitada Keemilise ohutuse raporti (ainetele, mille kogused ületavad ≥ 10 tonni aastas ühe registreerija kohta) ja/või ohutu kasutuse juhendi (Andmed esitamiseks ühiselt või eraldi REACH-i registreerimiseks). Siiski on registreerijatel lubatud loobuda osavõtust ühisest esitamisest teatud tingimuste korral (ebaproportsionaalne hind, konfidentsiaalse äriteabe kaitse, mittenõustumine esitamist juhtiva registreerija poolt esitatava teabevalikuga). Loobumine võib olla osaline. Õigus loobuda ei kehti andmete jagamise kohustuse ega SIEF-i liikmeksoleku puhul. Iga loobumine peab olema täielikult õigustatud.

1. Faasilised ained: juba tootmises või imporditud ained teatud tingimustel, enne REACH-määruse jõustumist 1. juunil 2007. a.01.06.2007
2. Mittefaasilised ained: ained, mis ei vasta juhendis toodud faasilise aine definitsioonile.
3. Väljaspool EL-i asuvad tootjad võivad teatada “Ainuesindajad”, et täita importija nõudeid. Ainuesindajad on füüsilised või juriidilised alaliselt Euroopa Liidus asuvad isikud, kellel on piisav taust ainete ja nendega seotud informatsiooni praktilises käsitsemises. Kui määratakse Ainuesindaja, siis väljaspool EL-i asuv tootjal on kohustus teavitada importijat (importijaid) märgitud tarneahelas. Sellise kommunikatsiooni alusel Ainuesindaja võtab enda täita EL-i importijate ja täidab nende registreerimiskohustused.
4. Potentsiaalsed faasiliste ainete registreerijad, kes otsustavad registreerida ilma eelregistreerimiseta, on kohustatud osalema vastavas SIEF-is pärast registreerumist. Neil on kohustus jagada päringu puhul nende käsutuses olevaid andmeid. Enne registreerimist allutatakse nad "päringuprotsessile", mis kehtib mittefaasiliste ainete puhul. Selliste ainete potentsiaalsed registreerijad peavad peatama nende ainete tootmise või importimise pärast 31. maid 2008. a , enne oma päringu esitamist.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet . Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006)