BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Tõkestamisvahendid > Ohutusandmete leht

Ohutusandmete leht (SDS)

   
 

Selleks et ainete puhtal kujul, valmististes või toodetes kasutajatel oleks ohutu käitlemise kohta informatsiooni, edastatakse seda tarneahelat pidi allapoole. See võimaldab tööandjal kindlaks määrata, kas töökohal esineb ohtu tekitavaid kemikaale või aineid ning hinnata töötajate tervise ja ohuriske, mis võivad tekkida nende kasutamisest. Esmane infoedastuse vahend on ohutusandmete leht. Kui see ei ole nõutav, siis tuleb teha muu asjakohane informatsioon kättesaadavaks allkasutaja(te)le, et nad saaksid kindlaks teha ja rakendada kohaseid riskijuhtimise meetmeid.

fds

Ohutusteabe lehega varustatud ained või valmistised

Aine või valmistise tarnija teeb kättesaadavaks ohutusteabe lehe:

 • kui aine või valmistis klassifitseerub ohtlikuks vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ1;
 • kui aine on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB), siis vastavalt REACH-i lisas XIII toodud kriteeriumidele;
 • kui aine esineb kandidaatainete loetelus võimaliku lisandina REACH-i lisas XIV (autoriseerimisele kuuluvad ained).
Tarnija peab samuti edastama ohutusandmete lehe siis, kui valmistis ei vasta klassifikatsioonis ohtlikule ainele, kuid sisaldab:
 • vähemalt üht ainet, mis on ohtlik inimesele või keskkonnale üksinda kontsentratsioonis ≥ 1% kaalu järgi mittegaasilistes valmististes ja ≥ 0,2% mahu järgi gaasilistes valmististes;
 • vähemalt üht ainet, mis on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB) vastavalt REACH-i lisas XIII määratud kriteeriumidele üksinda kontsentratsioonis ≥ 0,1% kaalu järgi mittegaasilistes valmististes;
 • aine on lülitatud REACH-i XIV lisa kandidaatide nimestikku (autoriseerimisele kuuluvad ained), kui üksikuna kontsentratsioonis ≥ 0,1% massi järgi mittegaasilistes valmististes;
 • aine, mille jaoks on olemas ühenduse määratud ülempiir töökohtade jaoks.

Märkus:
Kui allkasutaja ei ole seda nõudnud, siis ohutusandmete lehte ei edastata tarnija poolt neil juhtudel, kus ohtlikke aineid või valmistisi on pakutud või müüdud üldsusele, keda on piisaval teavitatud ja see võimaldab kasutajatel võtta vajadusel tarvitusele meetmeid inimeste tervise, ohutuse ja keskkonna kaitsmiseks.

Ohutusandmete lehel edastatav informatsioon

Ohutusandmete leht sisaldab 16 rubriiki: lisainformatsiooni saamiseks vt dokumente Ohutusandmete lehe 16 lahtrit ja Ma loen ohutusandmete lehte. Kui kemikaaliohutuse aruanne on esitatud registreerimisprotseduuri osana, siis tuleb vastavad kokkupuutestsenaariumid (määratud kasutusalade jaoks) lisada ohutusandmete lisana. Ohutusandmete leht tuleb esitada selle liikmesriigi (-riikide) ametlikus keeles, kus aine või valmistis on turule toodud, kui asjassepuutuv(ad) liikmesriik (-riigid) ei ole nõudnud teisiti. See tuleb edastada tasuta kas paberil või elektrooniliselt. Tarnijad peavad viivitamatult uuendama oma ohutusandmete lehte järgmistel juhtumitel:

 • niipea, kui riskijuhtimise meetmeid või ohtusid puudutav uus informatsioon on saanud kättesaadavaks;
 • niipea, kui on antud autoriseering või see tagasi lükatud;
 • kui on seatud mingi piirang.

Uus versioon, märkusega ‘Parandused: (kuupäev)’, tuleb edastada tasuta kas paberil või elektrooniliselt kõigile varasematele saajatele, kellele on tarne edastatud viimase 12 kuu jooksul. Kõik pärast aine registreerimist tehtud ajakohastused peavad sisaldama registreerimisnumbrit.

Informatsioon ainete või valmististe kohta, millel on olemas ohutusandmete leht, ei ole nõutav.

Kõik tarnijad, kellel ei ole kohustust edastada ohutusandmete lehte kas aine puhtal kujul või valmistises kasutamise kohta, peavad saajale edastama järgmise informatsiooni:

 • viited selle kohta, kas aine kuulub registreerimisele ning andmed mis tahes autoriseerimise või selle tagasilükkamise kohta tarneahelas;
 • andmed mis tahes kehtestatud piirangute kohta;
 • muu saadaolev ja asjassepuutuv informatsioon aine kohta, mis on vajalik kohaste riskijuhtimise meetmete kindlakstegemiseks ja rakendamiseks. See sisaldab spetsiifilisi tingimusi, mis on avaldatud registreerija poolt registreerimistoimikus, mis on võimaldanud tal jätta teostamata REACH-i poolt nõutavaid teste;
 • iga aine registreerimisnumber (-numbrid), kui olemas, kõigi nende ainete kohta, mille kohta informatsiooni edastatakse ülalnimetatud punktide alusel.

Selle informatsiooni peab edastama tasuta paberil või elektrooniliselt ning seda peab vajadusel ajakohastama ohutusandmete lehtedele kehtivate reeglite järgi.

Informatsioon toodetes sisalduvate ainete kohta

Iga tarnija, kes väljastab toodet, mis sisaldab lõplikult REACH-i lisasse XIV lülitamiseks määratletud ainet (autoriseerimisele kuuluvat) üle 0,1% kaalu järgi, peab edastama toote professionaalsele kasutajale piisavalt informatsiooni (vähemalt aine nimetuse), mis võimaldaks toodet ohutult kasutada.

Asjassepuutuv info tuleb edastada tarbijale tema nõudmisel tasuta 45 päeva jooksul nõude kättesaamisest. Ülevaadet vt palun Kommunikatsioon tarneahelas allapoole.

1. Nõukogu Direktiiv 67/548/EEC of 27. juunist 1967 Ohtlike ainete klassifitseerimist, pakendamist ja tähistamist käsitlevate seaduste, regulatsioonide ja administratiivsete korralduste lähendamisest (OJ 196, 16.8.1967, lk. 1). Viimati täiendatud Direktiiviga 2006/121/EC (OJ L 396, 30.12.2006, lk. 850). Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 31. mai 1999. a. direktiiv 1999/45/EÜ liikmesriikide ohtlike valmististe klassifitseerimist, pakendamist ja tähistamist käsitlevate seaduste, regulatsioonide ja administratiivsete korralduste lähendamisest. Viimati täiendatud Direktiiviga 2006/8/EC (OJ L 200, 24.01.2006, lk. 12). Need direktiivid asendatakse regulatsiooniga nr 1272/2008, mis jõustub 1. juunil 2015.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007, 2009
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet . Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006)