BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Kemikaaliohutuse hindamine > Mõjuhinnang

Mõjuhinnang

   
 

Mõjuhinnang koosneb aine doosi või kontsentratsiooni hindamisest, millega inimesed ja keskkond võivad kokku puutuda. See hõlmab aine kogu elutsüklit tootmisest kuni erinevate määratud kasutusaladeni. See koosneb kahest selgest sammust:

 1. Kokkuputestsenaariumi(te) (ES) või vastavate kasutamise ja kokkupuute kategooriate loomine.
 2. Kokkupuutehinnang.

Turule toodavate ainete puhul tuleb vastav(ad) kokkupuutestsenaarium(id) ja kokkupuutehinnangu kokkuvõte lisada lisana ohutusandmete lehele (SDS). SDS-le lisatud kokkupuutestsenaariumi(te) jaoks on olemas standardvorming.

Kokkupuutestsenaariumite välja arendamine

Kokkupuutestsenaariumind kirjeldavad aine tootmist ja kasutamist ning inimeste ja keskkonnaga kokku puutumise piiramist. See sisaldab nii kasutustingumusi kui riskihaldamise meetmeid, mille peab rakendama tootja, importija või alama taseme kasutaja. Viimased on ES peamised saajad ning nad peavad kontrollima oma vajaduste vastavust kirjeldatud kasutustingimustele.

ES nõutav detailsus võib olla erinevatel juhtudel suuresti erinev sõltuvalt aine kasutusalast, selle ohtlikest omadustest ning saadaval oleva teabe hulgast.

Kokkupuutestsenaariumid võivad kirjeldada sobivaid riskihaldamise meetmeid aine mitme individuaalse protsessi või kasutusala jaoks. Sel juhul võidakse neid nimetada “kokkupuute kategooriateks“.

Kuna kemikaaliohutuse hinnangu (CSA) protsess võib olla korduv, töötatakse esimene kokkupuutestsenaarium välja tänu esialgsetele eeldustele kasutustingimuste ja riskihaldamise meetmete kohta. Esimene hinnang põhineb saadaval oleval ohuteabel ning esialgsele stsenaariumile vastaval kokkupuutehinnangul. Kui esialgne riski iseloomustus näitab, et riske ei kontrollita adekvaatselt, tuleb hinnangut kordamise teel täpsustada. Riskide adekvaatse kontrollimise taseme saavutamiseks võib olla tarvis täiendav ohuteave, kasutustingimuste või riskihaldamise meetmete muutmine või täpsem kokkupuutehinnang. Pärast viimast kordust saadud stsenaarium ehk “lõplik kokkupuutestsenaarium“ tuleb lisada kemikaaliohutuse raportile (CSR).

Kokkupuutehinnang

Iga välja töötatud stsenaariumi jaoks teostatud ja CSR-s kirjeldatud kokkupuutehinnang sisaldab järgmist kolme elementi:

 1. Emissioonihinnang
  Arvestada tuleb kõiki emissioone aine kogu elutsükli jooksul ning osana toodetes, sealhulgas jäätmestaadiumi emissioone. See hinnang tuleb teostada eeldades, et rakendatud on kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud riskihaldamise meetmed ja kasutustingimused.
 2. Keemilise käitumise ja teede hindamine
  Iseloomustada tuleb võimalikke lagunemise, muundumise või reaktsiooniprotsesse. Lisaks tuleb hinnata käitumist ja jaotumist keskkonnas.
 3. Kokkupuutetasemete hindamine
  Kokkupuutetasemeid tuleb hinnata kõigi inimrühmade (töötajad, tarbijad ja keskkonna kaudu kaudselt kokku puutuvad inimesed) ja keskkonnasfääride puhul, kus kokkupuude on võimalik. Vaadelda tuleb kõiki kokkupuuteteid (sissehingamine, oraalne, dermaalne ja kombineeritud). Need hinnangud peavad võtma arvesse kokkupuutemustri ruumilisi ja ajalisi muutusi.

Kui mõõdetud andmed mõju kohta on saadaval ja esindavad, tuleb neid eriliselt kaalutleda. Kuid kokkupuute hindamisel võivad abiks olla ka sobivad mudelid või asjakohased vaatlusandmed analoogsete ainete kohta.

 

CNRS logo

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007, 2011
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet. Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006).