BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Kasutajate kohustused > Vastavus standardile SDS

Vastavus standardile SDS

   
 

REACH-i sätete kohaselt peavad alama taseme kasutajad pidama kinni tootjate ja importijate poolt soovitatud kasutustingimustest ja riskihaldamise meetmetest. Seega peab ohtliku aine või segu kasutaja kohe pärast ohutusandmete lehe (SDS) saamist kontrollima:

  • vastavust kirjeldatud kasutusviisiga ja kokkupuutestsenaariumi(te) järgimist,
  • riskihaldamise meetmete järgimist,
  • vastavust antud autoriseeringutele või piirangutele.

Seda tehakse vastavalt astmelisele protseduurile.

Esimeseks sammuks on kontrollimine, kas aine plaanitud kasutamine vastab SDS osas 1.2 kirjeldatud kasutusele. Kui see on laiendatud SDS koos ühe või mitme kokkupuutestsenaariumiga, tuleb kontrollida ka kasutamise vastavust ühele kirjeldatud kokkupuutestsenaariumile.

Teiseks astmeks on kontrollida tegelike kasutustingimuste vastavust kokkupuutestsenaariumites kirjeldatud ohututele kasutustingimustele.

Kui SDS ja kokkupuutestsenaariumid ei kata plaanitud kasutamist või kui tegelikud kasutustingimused ei vasta riskihaldamise meetmetele, peab kasutaja võtma tarvitusele vastavad meetmed. Ta võib kas:

  • paluda tarnijal täiendada kemikaaliohutuse raportit (CSR) ja arendada välja uus kokkupuutestsenaarium kasutamise muutmiseks määratud kasutusalaks (vt Kohustus vahendada informatsiooni);
  • kohandada oma tegevuse: ta võib muuta oma kasutamise määratud kasutusalaks, parandada kasutustingimusi riskihaldamise meetmetele vastavaks või püüda asendada aine vähem ohtlikuga;
  • otsida uue tarnija, kes pakub tema kasutamist katvat stsenaariumi või on valmis arendama välja uue stsenaariumi;
  • luua isikliku kemikaaliohutuse raporti vastavalt REACH lisale XII. Seejärel loob kasutaja oma kasutusala katva kokkupuutestsenaariumi. Ta peab lisama selle stsenaariumi oma SDS-le ning teavitama ECHA-d oma kasutusest. Teatud juhtudel, eriti kui ainet kasutatakse toodete ja tootmisalase uurimistegevuses või kui kogu kasutatav kogus jääb alla 1 tonni aastas, võidakse kasutaja vabastada CSR valmistamisest, kuid teavitamine on alati kohustuslik. Lõpetuseks on kolmas kontrollimine seotud autoriseeringu kohustusega või kasutuspiirangutega ainetega (vt Kasutatavad ained). SDS osa 15 võimaldab kasutajal teada, kas talle kehtivad need meetmed. Sellisel juhul peab ta kontrollima oma kasutamise vastavust antud autoriseeringule või ainele määratud piirangutele.

Tähtajad

Kui kasutusalad on kaetud, on kasutajal laiendatud SDS-s esitatud meetmete rakendamiseks aega 12 kuud selle kättesaamisest. Kui kasutusalad ei ole kaetud, on kasutajal 12 kuud oma isikliku kemikaaliohutuse hinnangu (CSA) teostamiseks ning sellega seotud kokkupuutestsenaariumite rakendamiseks.

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007, 2011
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet. Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006).