BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Ainete andmed

Andmed ainete kohta

   
 

REACH-i (jõustunud 1. juunil 2007) eesmärgiks on parandada inimeste tervise ja keskkonnakaitset keemiliste ainete oluliste omaduste parema ja varasema määratlemise kaudu ja tänu parematele teadmistele nende kasutuse kohta.

Eelmised õigusaktid eristasid “olemasolevaid aineid”, st. kõik kemikaalid, mis deklareeriti turul olevaiks seisuga september 1981, ja “uusi kemikaale”, st. pärast seda kuupäeva turule toodud kemikaalid. Olemasolevad ained ei kuulunud samade teabenõude kohustuste alla kui uued ained. Tagajärjeks oli see, et praegusel hetkel puudub avalikult saadaolev informatsioon nende olemasolevate ainete kohta, samas kui nende osa koguseliselt on üle 99% kõigist turul olevatest ainetest. Lisaks sellele alama taseme kasutajad ei ole kohustatud esitama teavet nende kasutuse kohta. Seetõttu puudub ka teave mõjutuste kohta.

1. juuniks 2018 – REACH-määruse sätted on olnud rakendusfaasis juba 11 aastat - on olemas toimik, mille on esitanud tootjad ja importijad Euroopa Kemikaaliametile, sisaldades olulist teavet iga registreerimisele kuuluva aine omaduste ja kasutuse kohta. Tuleks lisada, et see protsess viiakse läbi püüdega piirata testimisi, eriti katsetusi selgroogsete loomadega. Erimehhanismid, nagu andmete vahetus registreerijate vahel ja intensiivsem toetumine testimiseta meetoditele ongi sisse viidud REACH määrusega.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet . Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006)