BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Kasutajate kohustused > Kasutatavad ained

Ained mida võib kasutada ja turustada

   
 

REACH-i sätetest tulenevate kohustuste järgi peab allkasutaja esmalt kontrollima, kas ta tohib üldse ainet kasutada või turustada.

Ained, mis tuleb registreerida

REACH-i sätete kohaselt ei tohi allkasutaja kasutada ega turustada aineid, mis ei ole registreeritud, kui registreerimine on kohustuslik. See tähendab, et kasutatavad ja turustatavad tooted võivad sisaldada ainult tooteid, mis:

  • on toodetud/imporditud tootja või importija poolt kogustes alla 1 tonni aastas või
  • on REACH-i alt või spetsiifiliselt registreerimisest välja arvatud või mis
  • on (või tulevikus) eelregistreeritud1 ja omavad hilisemat registreerimise tähtpäeva või
  • on registreeritud2

See rakendub üksikutele ainetele, ainetele valmististes ning ainetele, mis kavatsetakse väljastada artiklitest3 tavapärastes või põhjendatult eeldatavates tingimustes kasutamisel. Praktikas peab allkasutaja veenduma, et tema tarnija teab REACH-i olemasolust ja täidab selle nõudeid. Kui tarnija on levitaja või teine allkasutaja, peab ta selle taotluse edastama järgmisele tegutsejale tarneahelas. Kui palju erinevaid aineid võivad olla ohtlikud, ei pruugi kõigi tarnijatega korraga kontakteerumine olla võimalik ning allkasutaja võib fokuseerida oma ressursid esmalt kõige tähtsamatele ainetele. Kuid see tähendab, et teiste ainete kasutamine võib olla ohtlik võimaliku REACH-i sätetele mittevastavuse tõttu.

Ained, millest tuleb teatada

Ained, mida kasutatakse toodete ja tootmisalase uurimis- ja arendustegevuse (PPROD) jaoks, võivad saada registreerimiskohustusest vabastuse, kui nendest teavitatakse Euroopa Kemikaaliametit. See vabastus kehtib 5 aastat ning seda saab taotluse esitamisel pikendada veel kuni 5 aasta võrra (10 aastat meditsiinitoodete või ainete puhul, mida ei suunata turule), kui seda on võimalik õigustada uurimis- ja arendusprogrammiga. Vabastus kehtib ainult ainete kogustele, mida kasutatakse PPORD jaoks tootja või importija poolt või koostöös piiratud arvu esitatud klientidega. Amet võib otsustada kehtestada tingimused, et tagada aine käsitsemine ainult esitatud klientide personali poolt põhjendatult ohjatud tingimustes ning et järelejäänud ainekogused kogutakse pärast vabastusperioodi lõppu kõrvaldamiseks kokku. Aine allkasutaja, kes on esitatud ühena valitud klientidest, kellega tootja või importija teeb koostööd PPORD teate järgi, peab kasutama toodet PPORD jaoks ning tingimustel, mille on määranud amet ning mille on talle edastanud tema tarnija.

Teine teatamise tüüp puudutab artiklites toodud väga suure ohuga aineid. Kui aine on määratletud võimalikuks lisatavaks REACH-i lisasse XIV (autoriseerimisele kuuluvate ainete loend) ning seda on kogustes kokku üle ühe tonni aastas kõigis tootja poolt toodetavates toodetes, kontsentratsiooniga üle 0,1% kaalust - kui selle otstarbe jaoks ei ole veel registreeritud - tuleb ainest teatada (väljaarvatud juhul, kui kokkupuude inimeste või keskkonnaga on välditav tavapärastes või põhjendatult eeldatavates tingimustes kasutamisel ning kõrvaldamisel). Vältimaks tarneahela katkemist teatamise (või registreerimise) puudumise tõttu, peab allkasutaja veenduma, et tema tarneahelas kõrgemal olev toodete tootja täidab REACH-i nõudeid.

Ained, mis kuuluvad autoriseerimisele

Mõne aine kasutamisele on rakendatud autoriseerimise kohustus. Sellest teavitab tarnija, kas ohutusandmete lehe osas 15 või osana teabest, kui ohutusandmete leht ei ole kohustuslik. Allkasutajad võivad kontrollida ka ameti poolt väljastatud loendeid: loend kandidaatainetest, mis lisatakse REACH-i lisasse XIV (ained, mis kuuluvad autoriseerimisele), soovitatud ained, mis lisatakse lisasse XIV (esimesed soovitused 1. juuniks 2009) ja lisa XIV ise kui see muutub kättesaadavaks.
Allkasutaja võib kasutada autoriseerimisele kuuluvat ainet, kui ta kasutab seda vastavuses tarneahelas kõrgemal asuvale tegutsejale antud autoriseerimise tingimuste4 järgi. Ta peab teavitama ametit hiljemalt 3 kuud pärast autoriseeritud aine esmakordset saamist ainena või valmistises. Kui temapoolset kasutamist ei kata selline autoriseerimine ja ta soovib seda jätkata, peab allkasutaja taotlema ise autoriseerimist kasutamisele enda ja vajadusel oma klientide poolt.
Kui autoriseerimise taotlust ei esitata, peab allkasutaja peatama aine kasutamise sulgemiskuupäevaks5, mis on määratud lisa XIV sätete järgi ning ainet kui sellist või valmistises ei tohi tarnida alates sellest kuupäevast oma klientidele.

Lisas XIV loendatud ainet tohib kasutada kasutusviisidel, mis on autoriseerimisest välja arvatud. Seetõttu peab allkasutaja kontrollima, kas tema kasutusviis on välja arvatud või mitte. Kui see on välja arvatud, võib ta jätkata kasutamist autoriseeringuta. Siiski tuleb rakendada tarnija poolt edastatud kasutamistingimusi ja riskihaldamise meetmeid.

Ained, millele rakendatakse piiranguid

REACH-i sätete kohaselt võib piirangutega piirata aine kasutamist. Kui ainele on rakendatud piirangud, aine kui sellisena või valmistises või tootes, võib allkasutaja jätkata kasutamist ainult piiranguid täites. Tarnija peab lisama teavet selle kohta, kas tema poolt tarnitud ainele on kohandatud ohutusandmete lehe osas 15 toodud piirangud. Kui ohutusandmete leht ei ole kohustuslik, peab tarnija tagama teavet kõigi ainete kohta, millele on kohandatud piiranguid.
Mõnel juhul võivad piirangud kujutada endast aine kasutamise täielikku keelustamist ning sel juhul ei tohi allkasutaja ainet enam kasutada (keelustamiskuupäev on määratud REACH-i lisas XVII). Teistel juhtudel võib aine ohu piiramiseks keelustada spetsiifilisi kasutamisviise või kohaldada teisi tingimusi. Autoriseerimise kohta peab allkasutaja kontrollima, kas tema kasutusviis on piirangutest välja arvatud või mitte.


1. REACH loob teatud tingimustel spetsiaalse üleminekurežiimi ainetele, mida on juba toodetud või turule viidud enne regulatsiooni jõustumist 1. juunil 2007. Selliseid aineid nimetatakse “faasilisteks aineteks” ning need on allutatud registreerimissüsteemile erinevas ajalises faasis, mitte koheselt korraga. Üleminekurežiimi kasutamise eeltingimuseks on faasiliste ainete eelregistreerimine. Eelregistreerimine toimub kuue kuulise perioodi jooksul 1. juunist 2008 kuni 1. detsembrini 2008. 1. jaanuariks 2009 avaldab amet oma kodulehel eelregistreeritud ainete nimekirja. Kui ainet ei ole nimekirjas, võib allkasutaja väljendada ametile oma huvi selle kohta. Seejärel avaldab amet oma kodulehel selle aine nime. Potentsiaalse registreerija taotlusel edastab amet talle allkasutaja kontaktandmed. Esmakordsed faasiliste ainete tootjad ja importijad, kes ületavad 1 tonni aastas pärast 1. detsembrit 2008, saavad ikkagi esitada ametile eelregistreerimisi. Seda tingimusel, et eelregistreerimine toimub 6 kuu jooksul alates esimesest tootmisest/importimisest ning eeldusel, et eelregistreerimise kuupäev on vähemalt 12 kuud enne vastava aine registreerimise tähtpäeva.
2. Kui aine registreerimine on lõpetatud, määratakse registreerijale vastava aine jaoks registreerimisnumber. See tuleb lisada iga tarne ohutusandmete lehele pärast selle numbri saamist.
3. Toodete tootjad peavad eelregistreerima/registreerima ained, mida esineb nende toodetes kogustes kokku üle ühe tonni aastas ning mis on plaanitud vabastada tavapärastes või põhjendatult eeldatavates tingimustes kasutamisel, kui ainet ei ole juba selle kasutusviisi jaoks registreeritud (samas tarneahelas kõrgemal või mõnes teises tarneahelas).
Amet võib nõuda mõnedel tingimustel registreerimist ainetele, mida kasutatakse toodetes, kuid mida ei plaanita vabastada.
4. Antud autoriseeringu number on toodud kemikaali märgistusel.
5. Sulgemiskuupäev: kuupäev alates millest on aine turustamine ja kasutamine keelatud ilma autoriseeringuta.


Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet. Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EÜ) nr 1907/2006).