BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Tõkestamisvahendid > Kasutuse autoriseerimine

Kasutuse autoriseerimine

   
 

REACH-i autoriseerimise protsess peab võimaldama kontrollida väga suure ohuga ainetest (SVHC) tulenevaid riske nende mõju tõttu tervisele ja keskkonnale ning nende progresseeruva sobivate alternatiividega asendamise soodustamiseks. Seega on autoriseerimine kohustuslik lisas XIV sisalduva aine iseseisvalt või segus või tootes turule toomiseks või kasutamiseks.

Ainete määratlemine

REACH-i autoriseerimise protsess algab nende olemuslike omaduste1 tõttu väga suure ohuga ainete määratlemisega. Iga siia puutuva aine kohta valmistab ECHA ette lisale XV vastava toimiku, avaldab teate aine määratlemise kohta võimalikuks lülitamiseks lisasse XIV ning seejärel registreerib selle kandidaatide nimestikku. Seejärel saadab ECHA Euroopa Komisjonile soovituse PBT2 või vPvB3 omadustega, laialdases kasutuses olevate või suurtes kogustes kasutatavate prioriteetsete ainete kaasamiseks. Lõpuks otsustab Komisjon, kas lülitada kandidaataine lisasse XIV, st autoriseerimisele kuuluvate ainete loendisse.

Lisa XIV sisu

Lisa XIV on tabel, milles on toodud eriti aine määratlus, kaasamiseni viinud olemuslikud omadused ja üleminekukorraldused. Samuti võivad mõned kasutusalad või kasutusalade kategooriad olla tähistatud autoriseerimise nõudest vabastatutena. Lõpetuseks võivad lisas XIV olla toodud läbivaatusperioodid teatud kasutusalade puhul.

Autoriseerimise taotlused ja autoriseeringute andmine

Igasuguseks autoriseerimisloendis (lisa XIV) sisalduva aine turule toomiseks või asutamiseks peavad tootjad, importijad või alama taseme kasutajad esitama ECHA-le autoriseerimise taotluse, milles on täpselt määratud kasutusala ning millega kaasneb kemikaaliohutuse raport (CSR) ja alternatiivide ning nende võimalike riskide analüüs. Lisaks tuleb kõigi autoriseerimise taotluste puhul tasuda lõiv.

Riski Hindamise ja Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Komiteed kaaluvad taotlust ja valmistavad ette arvamuste kavandid. Seejärel saadab ECHA oma lõplikud arvamused Komisjonile, liikmesriikidele ja taotlejale. Lõpuks otsustab Komisjon, kas autoriseering antakse või mitte.

Autoriseeringu aine kasutamiseks võib anda ainult juhul, kui on näidatud, et riskid inimeste tervisele ja keskkonnale on adekvaatselt kontrollitud või et sotsiaalmajanduslikud eelised kaaluvad üles riskid ning olemas ei ole sobivaid alternatiive. Autoriseeringus on määratud eriti isik(ud), kellele see on antud, aine määratlus autoriseeritud kasutusala(d) ning kõik võimalikud tingimused. Igal autoriseeringul on viitenumber, mille selle saaja või alama taseme kasutaja peab enne selle turule toomist lisama aine või seda sisaldava segu etiketile. Iga antud autoriseeringu alla kuuluva aine (vt Kasutatavad ained) alama taseme kasutaja peab teavitama ECHA-d, mis peab autoriseerimisele kuuluvate ainete alama taseme kasutajate kaasajastatud registrit.

 

1. Vastavalt artiklike 57 on SVHC kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivsust kahjustavate omadustega ained, PBT/vPvB ained (lisa XIII kriteeriumitele vastavad või ükshaaval määratletud) ja endokriinsed disruptorid.
2. PBT: püsiv, bioakumuleeruv, toksiline.
3. vPvB: väga püsiv ja väga bioakumuleeruv.

 

CNRS logo

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007, 2011
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet. Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006).