BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Tõkestamisvahendid > Avalikult kasutatavad andmebaasid

Avalikult kasutatavad andmebaasid

   
 

REACH näeb ette avalikkuse ligipääsu teabele, mis on seotud ainetega, millega nad võivad kokku puutuda. Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebisait võimaldab tasuta ligipääsu ECHA andmebaasis leiduvale mittekonfidentsiaalsele teabele, sealhulgas ohtlikud omadused, klassifikatsioon ja tähistus, lubatud kasutusviisid ning riskihaldamise meetmed.

ECHA poolt talletatav teave

ECHA andmebaas kogub keskselt kokku registreerimise, autoriseerimise ja piiramise eesmärkidel esitatud andmed. Lisaks näeb Määrus (EÜ) nr 1272/2008 ette, et ECHA loob ja hooldab klassifikatsioonide ja tähistuste loendit. Sama määruse poolt nõutava ainete klassifikatsioonidest ja tähistustest teavitamise raamistikus peab iga tootja, toodete tootja või importija esitama ECHA-le järgmise teabe, kui seda pole juba registreerimistoimiku osana esitatud:

 • aine(te) turule toomise eest vastutava(te) tootja(te), toodete tootja(te) või importija(te) identiteet/identiteedid;
 • aine(te) identiteet;
 • aine(te) ohu klassifikatsioon;
 • aine(te) ohusilt;
 • vajadusel spetsiifilised kontsentratsioonipiirid.

Amet märgib, kas selle sissekandega seoses eksisteerib Ühenduse tasemel harmoniseeritud klassifikatsioon ja tähistus.

Elektroonilise avaliku ligipääsu teel saadaval olev teave

ECHA veebisaidi kaudu tehakse tasuta avalikult kättesaadavaks järgmine teave ainete kohta eraldi, segudes või toodetes:

 • aine nimi/nimed, välja arvatud mõned ained, mille kohta on esitatud konfidentsiaalsuspalve;
 • aine klassifikatsioon ja tähistus;
 • füüsikalis-keemilised andmed aine kohta ning andmed teede ja keskkonnas käitumise kohta;
 • kõigi toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste uuringute tulemused;
 • kõik tuletatud mittetoimivad tasemed (DNEL)1 või arvutuslikud mittetoimivad sisaldused (PNEC)2;
 • juhised ohutuks kasutamiseks;
 • kui nõutud vastavalt REACH lisadele IX või X, analüütilised meetodid ohtliku aine tuvastamiseks keskkonda väljastamisel ning inimestega otsese kokkupuute kindlakstegemiseks.

Samuti tehakse kättesaadavaks järgmine teave, välja arvatud juhul, kui andmeid esitava tegutseja konfidentsiaalsuspalvet peetakse õigustatuks:

 • kui see on klassifikatsiooni ja tähistuse jaoks tähtis, aine puhtusaste ning ohtlike lisandite identiteet;
 • kogukoguseklass, milles vastav aine on registreeritud;
 • uuringute kokkuvõtted3 või robustsed uuringute kokkuvõtted4;
 • täiendav ohutusandmete lehel esitatud vabalt ligipääsetavat teavet täiendav teave;
 • aine kaubamärk/kaubamärgid.

 

1. DNEL: ainega kokkupuutumise tase, üle mille inimeste grupp ei tohiks kokku puutuda.
2. PNEC: aine kontsentratsioon, millest madalamal sisaldusel ei ole ette näha kahjulike keskkonnamõjude ilmnemist.
3. uuringu kokkuvõte: uuringu asjakohasuse hindamiseks piisavat teavet esitav kokkuvõte täieliku uuringu aruande eesmärkidest, meetoditest, tulemustest ja järeldustest.
4. robustne uuringu kokkuvõte: tähendab üksikasjalikku uuringu kokkuvõtet3, mis pakub piisavalt teavet uuringule iseseisva hinnangu langetamiseks, minimeerides vajaduse lugeda täielikku uuringu aruannet.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007, 2010
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet . Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006)