BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Ainete andmed > Aine identifitseerimine

Aine identifitseerimine ja nimetused

   
 

REACH määrus keskendub eranditult ainetele REACH -i süsteemi korraliku töö tagamiseks on aine ühene identifitseerimine seega ülioluline.


Ained REACH-i kehtivusalas

REACH puudutab ainete tootmist, importi, turule toomist ja kasutamist omaette, valmististes (tahtlikud segud või lahused, mis koosnevad kahest või enamast ainest) ja toodetes.
Valmistised ja tooted kui sellised ei kuulu REACH määruse piiresse Seepärast REACH-i sätetele vastavusse viimiseks ja ainete andmikku lisamiseks peavad tootjad ja importijad loetlema kõiki toodetud või imporditud valmististes ja toodetes esinevad ained.

REACH-määruse järgi aine tähendab keemilist elementi või ühendit oma naturaalses olekus või olekus, mis on talle antud mingi töötlemisprotsessi tulemusel, kaasa arvatud vajalikud lisandid, mis on vajalikud selle stabiilsuse säilitamiseks ja lisandid, mis tulenevad kasutatud protsessist, kuid ei sisalda lahusteid, mille eraldamine ainest ei mõjutaks aine stabiilsust ega muudaks selle koostist.

See definitsioon on laiem kui puhta keemilise ühendi molekulaartasandi definitsioon.
Ained REACH-i sätete alusel on tavaliselt tootmises toimunud keemilise reaktsiooni saadused ja võivad sisaldada mitut eristatavat osist. Nagu REACH-is on määratletud, sisaldavad ained ka selliseid keemilisel teel looduslikest materjalidest tuletatud või eraldatud aineid, mis võivad sisaldada üht elementi või molekuli (näit puhtad metallid või teatud mineraalid) või mitut osist.

Mõned ained on REACH-i sätetest või selle osadest välja arvatud (täiendavaks informatsiooniks vt. tabel REACH -määruse kehtivusala).


Ainete erinevad tüübid

REACH-is identifitseerimiseks ja nimetuse andmiseks on ained jagatud kahte põhigruppi:

  1. “hästi määratletud ained”: ained, millel on määratletud kvantitatiivne ja kvalitatiivne koostis.
  2. “UVCB ained”: Tundmatu või muutliku koostisega ained, kompleksreaktsioonide saadused või boiloogilised materjalid.

Hästi määratletud ainete koostise muutlikkus on kindlaks määratud põhilise osise (osiste) kontsentratsiooni ülemise ja alumise piiri(de)ga. UVCB ainete osas on muutlikkus suhteliselt suur ja/või ettearvamatu.

Kui “hästi määratletud aine” registreerimine on nõutav, siis peab see registreerimine sisaldama aine keemilist koostist, keemilist määratlust ja aine iga osise koostist. Mõnda tüüpi ainete puhul ei piisa iseloomustuseks ainuüksi keemilisest koostisest ja tuleb aine määratlusse lisada mõned füüsikalised parameetrid (näit. kristalli morfoloogia).

“UVCB ained” nõuavad identifitseerimiseks ka muud tüüpi informatsiooni lisaks sellele, mis on teada nende keemilise koostise kohta, sest:

  1. osiste arv on võrdlemisi suur ja/või
  2. koostis on olulisel määral teadmata ja/või
  3. koostise muutlikkus on suhteliselt suur ja halvasti prognoositav.l

Kui on vajalik UVCB aine registreerimine, siis lisavad tootjad/importijad aine nime, päritolu või allika ning selle valmistamise kõige olulisemad etapid. Muud aine omadused võivad samuti olla selle määratlemisel olulised.

Erinevate ainete nimetuse moodustamise reeglid on antud skeemil Aine identifitseerimine ja nimetuse omistamine.


Ühesuguste ainete identifitseerimine

Tootjad ja importijad peavad ära määrama, kas nende vastavaid aineid saab REACH-i suhtes määratleda kui ühetaolisi. Ühesuguste ainete identifitseerimine on oluline andmete jagamise puhul, mis võimaldaks piiratud testimist ja aluseks oleks korralik ainete identifitseerimine.


Põhikujult lähedaste ainete grupeerimine

REACH-i määruse XI lisa avab võimaluse hinnata kemikaale mitte ainult ükshaaval vaid ka grupeerides kemikaale kategooriate kaupa.
Keemiline kategooria on kemikaalide rühm, mille füüsikalis-keemilised ja inimese tervist ja/või keskkonna toksikoloogilised omadused ja/või keskkonnas käitumine on tõenäoliselt sarnased või järgivad seaduspärasust tänu nende põhikuju sarnasusele (või muudele sarnastele omadustele). Kategooriate kaupa lähenemise kasutamine tähendaks seda, et oleks võimalik määratleda omadusi, mis on ühised vähemalt mõnedele kategooria liikmetele. Selline lähenemine annaks ka aluse identifitseerida võimalikke üldisi omaduste trende kogu kategooria ulatuses.
Selle tulemusena on võimalik laiendada katsete andmeid sarnastele testimata kemikaalidele. Seetõttu on võimalik ilma edasise testimiseta saada aine klassifikatsiooni ja/või riskide määramiseks vajalik piisav hinnang.

Tootjatel ja importijatel on seega huvi oma ainete korrektse määratlemise vastu, sest see võimaldaks neil teada saada, kas grupeerimine on võimalik.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet . Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006)