BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Ainete andmed > Registreerimiseks nõutavad andmed

Tehnilise toimiku registreerimiseks nõutavad andmed

   
 

Tehniline selgitus sisaldab informatsiooni aine omaduste ja klassifikatsiooni kohta, samuti ohutut kasutamise juhiseid.


Informatsioon registreeritava aine oluliste omaduste kohta

Vastavalt REACH-ile on registreerijad kohustatud koguma kogu asjassepuutuva teabe registreeritava aine oluliste omaduste kohta, hoolimata toodetava või imporditava aine kogusest. Kuid minimaalse nõutava informatsiooni liik ja määr, mis peavad vastama REACH reeglitele sõltub siiski valmistatava või Euroopa Liitu imporditava aine kogusest. REACH-i lisades VII kuni X on täpsemalt esitatud nõuded teabele sõltuvalt antud aine kogustest.

 

REGISTREERIMISEL NÕUTUD TEAVE OLULISTE OMADUSTE KOHTA

 

Füüsikalis-keemiline, toksikoloogiline ja ökotoksikoloogiline informatsioon

Füüsikalis-keemilised omadused (PC)

Toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised andmed

Füüsikalis-keemiline, toksikoloogiline ja ökotoksikoloogiline informatsioon

Toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised andmed

 

Kõik saadaolev asjassepuutuv informatsioon

Lisa VII nõuded

Lisa VII
nõuded

Lisa VIII
nõuded

Lisa IX
nõuded

Lisa X
nõuded

1-10 t/a

 •1

 

 

 

10-100 t/a

 

 

100-1,000 t/a

 •2

 

≥ 1000 t/a

 •2

 •2

1. Kõige madalamal kogusegrupil (1 kuni 10 tonni aastas tootja või importija kohta) piirdub nõutav minimaalne informatsioon füüsikalis-keemiliste andmetega:
- kui aine on “phase-in substance”, st. aine on juba valmistatud või imporditud teatud tingimustel enne REACH-i jõustumist 1. juunil 2007 ja
- kui aine puhul eeldatakse, et see ilmselt ei vasta kategooriate 1 ja 2 nõuetele kantserogeensuse, mutageensuse ja reproduktiivtoksilisuse suhtes ega ka PBT või vPvB kriteeriumidele (PBT: väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained) ning püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained; vPvB: very persistent and very bioaccumulative) and,
- ainet ei kasutata laialdaselt või hajutatult ja eeldatakse, et see ilmselt ei vasta inimese tervisele või keskkonnale ohtliku aine klassifikatsioonile.
2. Sellel tasemel peab registreerija esitama ettepaneku ja ajakava käesolevas lisas esitatud teabenõuete täitmise kohta.


Iga uue koguse taseme saavutamisel tuleb aluseks võtta vastavas järgmises REACH-i lisas sisalduvad nõudmised.
REACH-i lisade VII kuni X esimeses veerus on toodud teabele esitatavad standardsed nõuded (vt. tabel REACH nõutavad standardandmed). Need standardnõudeid võib siiski kohandada (neist loobuda või rangemaks muuta), kui see on põhjendatult õigustatud. REACH-i lisades VII kuni X loetletakse teises veerus spetsiifilisi kohandamise reegleid (näit. mõju või ohu iseloomustused), vastavalt millele võidakse teabele esitatavaid standardnõudeid muuta.
Lisaks nendele spetsiifilistele reeglitele võib nõutavat standardteabe komplekti kohandada vastavalt üldistele reeglitele, mis on ära toodud REACH-i määruse lisas XI, näit. juhtumitel ,kui testimine ei ole tehniliselt võimalik või testimine ei ole teaduslikult vajalik või kokkupuute kaalutlustel.


Kokkupuute teave

Aine või ainet sisaldavate toodete tootmise (kui see on Euroopa Liidu piires), kasutuse, käitlemise ja kõrvaldamise (st. kogu elutsüklit hõlmav) teave tuleb koondada selleks, et saada ülevaade mõjutatavatest elanikkonna rühmadest ja keskkonnakomponentidest, samuti mõju iseloomust, st. manustamisviisist, sagedusest ja kestusest (REACH-i lisa VI, peatükid 3 ja 5 ning ainete kohta kogustest 1 kuni 10 tonni aastas registreerija kohta, lisas VI peatükis 6).

See teave annab juhised teabele esitatavate nõuetele antud aine olemuslike omaduste kohta: näiteks kui piiratud ja hästi kontrollitav inimesele avalduv mõju leiab aset ainult töökohal mõnel päeval kuus, siis aeganõudvad uuringud aine toksilisuse kohta võivad olla mittevajalikud.

Ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse kogustes 1 kuni 10 tonni aastas tootja/importija kohta, kasutatakse seda teavet otsuse tegemiseks aine laialdaselt või hajutatult kasutamise üle.

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet . Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006)