BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine

   
 

REACH-i aluseks on põhimõte, et tööstus peab tootma, importima, kasutama aineid või tooma neid turule sel viisil, et neil ei oleks kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Seega peavad tootjad ja importijad koguma või genereerima andmed ainete kohta ning hindama, kuidas riske inimeste tervisele ja keskkonnale oleks võimalik selleks sobivaid riskihaldamise meetmeid rakendades kontrollida. Kõigi ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse mahus 10 tonni aastas või enam, tuleb teostada kemikaaliohutuse hindamine (CSA) ning dokumenteerida see keemilise ohutuse raportis (CSR). Kemikaaliohutuse hindamine peab tegelema aine tootmise ja kõigi kindlakstehtud kasutusviisidega. CSR sisaldab üksikasjalikku kokkuvõtet teabest aine ohtlike omaduste kohta inimese tervisele ja keskkonnale koos, selle hinnangu vajadusel, kokkupuute ja riskihinnanguga.

Teistel tegutsejatel võib olla tarvis esitada CSR:

  • Allkasutajad, kes peavad või soovivad luua oma CSA/CSR;
  • Tootest vabastamiseks mõeldud aineid sisaldavate toodete tootjad või importijad, kui aine ei ole juba selliseks kasutamiseks registreeritud. CSR on nõutav, kui aine esineb nendes toodetes hulgal üle 10 tonni aastas;
  • Autoriseerimise taotluse osana CSA/CSR esitavad tootjad, importijad või allkasutajad.

Teatud tingimustel ei ole kemikaaliohutuse hindamine vajalik:

  • ainetele, mis sisalduvad valmististes alla teatud kontsentratsioonipiire jäävas kontsentratsioonis;
  • kohapeal kasutatavatele või transporditavatele isoleeritud vaheainetele;
  • toodete ja tootmisalasele uurimis- ja arendustegevusele (PPORD);
  • kui aine kasutamine on juba reguleeritud spetsiifilise seadusandlusega ning aine on seega registreerimisest vabastatud (nt biotsiidid, pestitsiidid, ravimid).

Kemikaaliohutuse hindamine ei pea tegelema ohtudega inimese tervisele lõppkasutamisel toiduga kokkupuutuvates materjalides ja kosmeetikatoodetes, kuna nendega tegeleb muu seadusandlus.

Hindamise sammud

CSA sammud võtab kokku diagramm "Kemikaaliohutuse hindamise põhimõtted REACH kohaselt".

Aine kemikaaliohutuse hindamine sisaldab järgmisi samme:

 

Iga registreerija teeb kindlaks ja võtab kasutusele sobivad meetmed kemikaaliohutuse hindamisel kindlaks tehtud ohtude piisavaks kontrollimiseks ning, kus sobiv, soovitab neid enda poolt esitatavatel ohutusandmete lehtedel. Iga registreerija, kes peab teostama kemikaaliohutuse hindamise, hoiab selle keemilise ohutuse raporti kättesaadava ja uuendatuna.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007, 2010
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet . Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006)