BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Sõnastik

   
 

Aine
Looduslik või tootmismenetluse teel saadud keemiline element või selle ühendid koos püsivuse säilitamiseks vajalike ja tootmismenetlusest johtuvate lisanditega, välja arvatud lahustid, mida on võimalik ainest eraldada, mõjutamata aine püsivust või muutmata selle koostist.

Allkasutaja
Ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole tootja või importija, kuid kes kasutab ainet ainena või valmistise koostisainena oma tööstusliku või kutsealase tegevuse käigus. Levitaja või tarbija ei ole allkasutajad.

Euroopa Kemikaaliametile (ECHA - European Chemicals Agency)
Amet on loodud eesmärgiga hallata ja mõnedel juhtudel teostada REACH-määruse tehnilisi, teaduslikke ja administratiivseid aspekte ning tagada kokkusobivust nendes aspektides Ühenduste tasemel. Amet asub Helsingis.

Faasiaine
Aine, mis vastab vähemalt ühele järgmistest kriteeriumidest:
(a) aine on kantud Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetellu (EINECS);
(b) tootja tootis ainet ühenduses või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995, 1. mail 2004 ja 1. jaanuaril 2007, vähemalt ühel korral 15 aasta jooksul enne käesoleva määruse jõustumist, kuid tootja ega importija ei viinud seda turule, eeldusel et tootjal või importijal on eelnenu kohta dokumentaalsed tõendid;
(c) tootja või importija viis aine enne käesoleva määruse jõustumist turule ühenduses või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995, 1. mail 2004 või 1. jaanuaril 2007, ning seda käsitleti teavitatud ainena vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ artikli 8 lõike 1 esimesele taandele, kuid see ei vasta käesolevas määruses sätestatud polümeeri määratlusele, eeldusel et tootjal või importijal on eelnenu kohta dokumentaalsed tõendid.

Import
Sissevedu ühenduse tolliterritooriumile.

Importija
Ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab impordi eest.

Kasutusala
Mis tahes töötlemine, valmistamine, tarbimine, ladustamine, säilitamine, töötlemine, mahutitesse paigutamine, ühest mahutist teise üleviimine, segamine, toote valmistamine või mis tahes muu kasutamine.

Mittefaasiline aine
Aine, mis ei ole faasiline aine, artikli 3.20 tähenduses. Need mittefaasilised ained ei saa kasutada üleminekurežiimi, mille annab faasilistele ainetele REACH-i sätted ning seepärast tuleb need registreerida enne, kui alustatakse nende tootmist või importimist.

Registreerija
Aine tootja või importija või toote valmistaja või importija, kes taotleb aine registreerimist.

Registreerimine
Registreerimine on Ametile tehnilise kausta esitamine ja, kui nõutav, ka keemilise ohutusraporti esitamine aine kohta, mida kavatsetakse toota või importida Europpa liidus (ja Norras, Islandil ja Liechtensteinis pärast selle rakendamist neis riikides).

Toode
Ese, millele antakse tootmise käigus teatud kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis määrab tema funktsiooni suuremal määral kui tema keemiline koostis. Näiteks on tooted auto ja telefon.

Tootja
Ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet ühenduse piires.

Tootmine
Ainete tootmine või ekstraheerimine nendele iseloomulikus olekus.

Turuleviimine
Kolmandatele isikutele tasu eest või tasuta tarnimine või kättesaadavaks tegemine. Importi käsitatakse turuleviimisena.

Vaheaine
Aine, mida toodetakse ja kasutatakse või tarbitakse keemilistes protsessides eesmärgiga muuta see aine mõneks teiseks aineks (edaspidi „süntees”):
(a) isoleerimata vaheaine: vaheaine, mida ei eemaldata sünteesi jooksul tahtlikult (välja arvatud proovivõtuks) seadmetest, milles süntees toimub. Sellised seadmed hõlmavad reaktsioonianumat, selle lisaseadmeid ja mis tahes seadmeid, mille kaudu aine (ained) liigub (liiguvad) pideva voona või perioodiliselt, samuti torustikku aine ühest anumast teise üleviimiseks järgmise reaktsiooniastme jaoks; seadmed ei hõlma mahuteid ja teisi anumaid, milles ainet (aineid) pärast tootmist hoitakse;
(b) kohapeal kasutatav isoleeritud vaheaine: vaheaine, mis ei vasta isoleerimata vaheaine kriteeriumidele ja mille puhul vaheaine tootmine ja teise (teiste) aine (ainete) sünteesimine sellest vaheainest toimub ühes ja samas tegevuskohas, mida käitab üks või mitu juriidilist isikut;
(c) transporditav isoleeritud vaheaine: vaheaine, mis ei vasta isoleerimata vaheaine kriteeriumidele ja mida transporditakse tegevuskohtade vahel või tarnitakse teistesse tegevuskohtadesse.

Valmistis
Kahest või enamast ainest koosnev segu või lahus.