BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Esileht > Tõkestamisvahendid > Piirangud teatud ainetele

Piirangud teatud ainetele

   
 

Piirangute protsess kujutab endast ”turvavõrku” teatud ohtlike ainete, segude või toodete ohtude vastu, mis ei sisaldu teistes REACH protsessides, eriti registreerimise kohustuses. Olemasolevate piirangute loend moodustab määruse lisa XVII.

Piirangute ettepanekud

Kui aine kujutab hoolimata olemasolevatest meetmetest endast vastuvõetamatut riski tervisele või keskkonnale, võib alustada ühenduseülest tegevust. ECHA valmistab Euroopa Komisjoni või liikmesriigi palvel ette lisale XV vastava piirangute toimiku. Autoriseerimisele kuuluva aine korral võib amet soovitada piiranguid ka juhul, kui aine kasutamisel toodetes esineb adekvaatse kontrollimiseta riske.

Kohe pärast ette valmistatud toimikute avaldamist ECHA poolt võivad huvitatud osapooled esitada kommentaare või sotsiaalmajanduslikku teavet soovitatud piirangute kohta. Kui on näidatud, et need on sobivaimad meetmed riskide vähendamiseks, jätkub protsess piirangute sisse viimisega.

Piirangute sisse viimine

Riski Hindamise Komitee ja Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Komitee uurivad toimikuid ja sõnastavad arvamuse soovitatud piirangute kohta. Need arvamused avaldatakse ameti poolt ja esitatakse Komisjonile, mis lõpuks otsustab, kas täiendada lisa XVII uute piirangute vastu võtmise või olemasolevate piirangute täiendamise teel.

Lisa XVII sisu

Lisas XVII on toodud kõik piirangute alla kuuluvaid aineid ning vastavaid tingimusi. See sisaldab Direktiivi 76/769/EMÜ1 raamistikus vastu võetud piiranguid ning REACH protseduurist tulenevaid uusi meetmeid. Need piirangud kehtivad ainele iseseisvalt, seda sisaldavale segule või tootele ning võivad hõlmata selle tootmist, turule toomist või mõningaid selle kasutusalasid. Piirangud võivad ulatuda kuni aine tootmise ja kasutamise peatamiseni.

1. Direktiiv teatud ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangute kohta.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Prantsusmaa, 2007, 2011
Käesolev dokument on mõeldud ainult informatsiooniks ja ega sisalda mingit juriidilist nõuannet. Ainus autentne juriidiline alus on REACH-määruse tekst (Määrus (EL) nr 1907/2006).