BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Brugerens forpligtelser

Brugerens forpligtelser

   
 

En virksomheds forpligtelser under REACH afhænger af den præcise aktivitet, der udføres i forhold til et specifikt stof, enten enkeltvis, i et præparat eller i en artikel. Derfor skal en professionel bruger af kemikalier først afklare sin rolle(r) under REACH for hvert stof, som han/hun anvender, så vedkommende er i stand til at identificere sine forpligtelser.


Identifikation af roller under REACH

REACH sondrer mellem de forskellige aktører i leverandørkæden, mellem producenter, importører, downstream-brugere og distributører (herunder forhandlere og lagervirksomheder).

En downstream-bruger er defineret i REACH’s artikel 3(13) som ”enhver naturlig eller juridisk person, der er etableret inden for Fællesskabet, ud over producenten eller importøren, der anvender et stof enten enkeltvist eller i et præparat i løbet af hans/hendes industrielle eller professionelle aktiviteter. En distributør eller en forbruger er ikke en downstream-bruger.” Mange forskellige slags virksomheder kan være downstream-brugere, herunder formulatorer af præparater, industrielle brugere, håndværkere, værksteder og serviceudbydere eller ompakkere.
Den første betingelse for en bruger, der vil betragtes som downstream-bruger ifølge REACH, er at han/hun køber stoffer og/eller præparater fra en EU-leverandør1 eller fra en ikke-EU-leverandør, der har en "enerepræsentant"2. Brugeren må også reimportere stoffer (enkeltvis eller i præparater), som oprindeligt er blevet produceret i EU og registreret i den samme leverandørkæde. Yderligere betingelser tager hensyn til brugerens eventuelle, forskellige aktiviteter. De bliver vist i tabellen herunder.

Profession

Aktiviteter

Yderligere betingelser, der skal overvejes
som downstream-bruger under REACH

Formulator

Virksomheden blander stoffer og/eller præparater for at lave præparater, der kommer i handlen.

Der opstår ingen kemisk reaktion under blandingen. Eksempel:
Opløsning af et stof er ikke fremstilling af et stof, men en anvendelse. Blanding af en syre og en base, der resulterer i et nyt stof (salt), der komme i handlen, betragtes dog som en fremstilling og virksomheden som en producent.

Artikelproducent

Virksomheden inkorporerer stoffer og/eller præparater i artikler, og de bliver en integreret del af sådanne artikler (i sammenhæng med en industriel proces eller en professionel aktivitet).

Er der stoffer til stede i disse artikler i kvantiteter, der udgør over et ton pr. producent om året, og er de beregnet til at frigives under normale eller rimeligt forudseelige brugsbetingelser, skal de allerede være registreret til denne anvendelse.

Bliver stoffet identificeret til eventuel inkludering i REACH’s bilag XIV (liste over stoffer underkastet godkendelse) og

  1. er de til stede i disse artikler i kvantiteter, der udgør over et ton pr. producent om året, og
  2. er de til stede i disse artikler i over en koncentration på 0,1% af vægt/vægt, og
  3. eksponering af mennesker og miljø ikke kan udelukkes under normale eller rimeligt forudseelige brugsbetingelser herunder bortskaffelse,

skal stoffet allerede være registreret til denne anvendelse.

Slutbruger

Virksomheden anvender stoffer og præparater i sammenhæng med en industriel proces eller en professionel aktivitet. Den leverer dem ikke yderligere downstream.

Stof(fer), der er et resultat af en kemisk reaktion, som sker ved anvendelse af andre stoffer, er i princippet fritaget fra registreringskrav (REACH bilag V).

Ompakker

Denne aktør overfører stoffer eller præparater fra en beholder til en anden.
Denne overførsel (ompakning) betragtes som anvendelse under REACH.

 

Hver gang de ovenstående betingelser ikke bliver opfyldt, betragtes en aktør, der anvender kemikalier af REACH som værende en producent eller importør af stoffer/præparater eller en producent/importør af artikler alt efter hans/hendes aktivitet. Han/hun kan blive påkrævet at registrere eller indberette stoffer ud over de forpligtelser, der er forbundet med deres anvendelse.

Under REACH er de andre aktører i leverandørkæden distributører. De opbevarer og laver stoffer, præparater og/eller artikler tilgængelig for tredjeparter uden yderligere behandling. Deres eneste pligt under REACH er at videregive oplysninger ned og op i leverandørkæden.


Forpligtelser for downstream-brugere

Under REACH er der forpligtelser, der kun gælder for specifikke typer af downstream-brugere. Dette afhænger af professionen i leverandørkæden og den udførte aktivitet. Den følgende tabel klarlægger de eventuelle forpligtelser, der er forbundet med de forskellige aktiviteter.

Type af downstream-brugere

Forpligtelser

Kun for formulatorer og ompakkere

De stoffer, som de sætter i handlen, skal være registrerede stoffer, i fald der kræves registrering (registrering er producenters og importørers pligt).

De skal fremskaffe ajourførte oplysninger til kunderne (downstream-brugere eller distributører), så sikker anvendelse af stoffer og præparater muliggøres: sikkerhedsdatablade eller andre oplysninger, hvor der ikke kræves et sikkerhedsdatablad.

Kun for artikelproducenter

De skal fremskaffe oplysninger til kunderne (downstream-brugere eller distributører) om artikler, der indeholder identificerede stof(fer) til eventuel inkludering i REACH’s bilag XIV over 0,1% vægt/vægt og, hvis det er påkrævet, til forbrugerne.
Bemærk: Da disse særligt problematiske stoffer endnu ikke er medtaget, skal producenter af artikler være opmærksomme og følge al ny udvikling om dette emne.

Kun for reimportører

De skal dokumentere, at stoffet/stofferne er det/de samme som dem, der er registreret af dem selv eller en anden aktør fra den samme leverandørkæde.

Alle downstream-brugere

For de stoffer, der er underkastet godkendelse, skal downstream-brugere opfylde de godkendelsesbetingelser, der dækker en specifik anvendelse. Det kan være nødvendigt for downstream-brugeren at anmode om en godkendelse, hvis han/hendes anvendelse ikke er dækket af en godkendelse, der er blevet bevilliget til hans/hendes leverandør.

De skal kontrollere overholdelse af alle restriktioner omkring stoffet.

De skal identificere og anvende passende foranstaltninger til at kontrollere de risici, der er kommunikeret i sikkerhedsdatabladet eller ved hjælp af andre oplysninger, når der ikke kræves et sikkerhedsblad.

De skal kontrollere overholdelse af et eksponeringsscenario, når det modtagne sikkerhedsdatablad inkluderer dette element, og de skal skride til handling, hvis det ikke overholdes.

De skal informere leverandørerne om alle nye oplysninger om stoffets farlighed herunder klassificering og etikettering.

De skal kommunikere oplysninger til de leverandører, der måtte sætte spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af de risikostyringsforanstaltninger, der er opgivet i sikkerhedsdatabladet vedrørende de identificerede anvendelser.

De fleste af de aktuelle juridiske krav, der gælder for brug af kemikalier, for eksempel dem, der er forbundet med beskyttelse af arbejdere, forbrugere og miljøet, vil desuden fortsætte med at gælde sideløbende med REACH.

1. EU-leverandører er etableret i en af de 27 medlemsstater. Leverandører i Schweiz er ikke EU-leverandører. Leverandører i Norge, Island og Liechtenstein vil blive betragtet som EU-leverandører, når disse lande har implementeret REACH.
2. En enerepræsentant er en naturlig eller juridisk person etableret i EU, som er udpeget af en ikke-EU-producent af et stof, et præparat eller en artikel til at opfylde importørernes registreringsforpligtelser.

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).