BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Brugerens forpligtelser > Overensstemmelse med sikkerhedsdatabladet

Overensstemmelse med sikkerhedsdatabladet

   
 

Under REACH skal downstream-brugere overholde de anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger, der anbefales af producenter og importører. Så snart et sikkerhedsdatablad (SDS) modtages, skal brugeren af et farligt stof eller en farlig blanding derfor kontrollere:

  • overensstemmelse med den beskrevne anvendelse og overholdelse af eksponeringsscenarierne,
  • overholdelse af risikohåndteringsforanstaltninger,
  • overensstemmelse med en tildelt godkendelse eller restriktionerne.

Denne kontrol udføres efter en procedure med flere trin.

Det første trin består i at kontrollere om stoffets påtænkte anvendelse svarer til den anvendelse, der beskrives i afsnit 1.2 i SDS. Hvis det er et udvidet SDS med en eller flere eksponeringsscenarier skal overensstemmelsen af anvendelsen med en af de beskrevne eksponeringsscenarier altid kontrolleres.

Det andet trin handler om at kontrollere, om de aktuelle anvendelsesforhold svarer til forholdene for sikker anvendelse, der beskrives i eksponeringsscenarierne.

Hvis den påtænkte anvendelse ikke dækkes ind af sikkerhedsdatabladet og eksponeringsscenarierne, eller hvis de aktuelle anvendelsesforhold ikke stemmer overens med risikohåndteringsforanstaltningerne, skal brugeren skride til handling. Brugeren kan enten:

  • bede leverandøren om at ændre kemikaliesikkerhedsrapporten (CSR) og udvikle et nyt eksponeringsscenarie for at gøre anvendelsen til en identificeret anvendelse (se Pligt til at kommunikere);
  • tilpasse sin aktivitet: Brugeren kan ændre sin anvendelse til en identificeret anvendelse, forbedre anvendelsesforholdene, så de respekterer risikohåndteringsforanstaltningerne eller prøve at erstatte stoffet med et, der er mindre farligt;
  • lede efter en anden leverandør, der kan frembringe et scenarie, der dækker hans/hendes anvendelse eller er parat til at udvikle et nyt scenarie:
  • udføre sin egen kemikaliesikkerhedsrapport i overensstemmelse med bilag XII i REACH. Brugeren frembringer så et eksponeringsscenarie, der dækker hans/hendes anvendelse. Han/hun skal vedlægge dette scenarie til sit eget SDS og meddele ECHA om sin anvendelse. I nogle tilfælde, især hvis stoffet bruges til produkt- og procesorienteret forskning, eller hvis den samlede, anvendte mængde er under 1 ton om året, kan brugeren være fritaget for at skulle udarbejde en CSR, men han/hun skal altid meddele herom. Til sidst den tredje kontrol, der drejer sig om stoffer underlagt godkendelse eller underlagt anvendelsesbegrænsninger (se Anvendelige stoffer). Afsnit 15 i SDS giver brugeren mulighed for at vide, om han/hun er omfattet af sådanne foranstaltninger. Hvis det er tilfælde skal brugeren kontrollere, om hans/hendes anvendelse stemmer overens med en tildelt godkendelse, eller om de overholder de restriktioner, der er fastsat for stoffet.

Tidsfrister

Hvis anvendelserne er inddækkede, har brugeren 12 måneder til at gennemføre de kommunikerede foranstaltninger i det udvidede SDS, der starter fra dens modtagelse. Hvis anvendelserne ikke er inddækkede, har brugeren 12 måneder til at udføre sin egen kemikaliesikkerhedsvurdering (CSV) og implementere de dertilhørende eksponeringsscenarier.

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007, 2011
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).