BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Ordliste

   
 

Anvendelse
Enhver form for forarbejdning, anvendelse i kemiske produkter, forbrug, opbevaring, varetægt, behandling, påfyldning i beholdere, overførsel fra en beholder til en anden, blanding, fremstilling af en artikel eller enhver anden brug.

Artikel
En genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion. Eksempler på artikler kan være en bil og en telefon.

Downstream-bruger
Enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, bortset fra producenten eller importøren, der anvender et stof, enten som sådan eller i et kemisk produkt, som led i sine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter. En distributør eller en forbruger er ikke en downstream-bruger.

Europæisk Kemikalieagentur (ECHA - European Chemicals Agency)
Agenturet, der er blevet etableret med det formål at lede og i nogle tilfælde udføre de tekniske, videnskabelige og administrative aspekter af REACH-forordningen samt sørge for konsistens på Fællesskabsniveau i forhold til disse aspekter. Agenturet ligger i Helsinki.

Fremstilling
Produktion eller udvinding af stoffer på naturlig form.

Ikke-indfasningsstoffer
Et stof, der ikke er et indfasningsstof, som det opfattes i artikel 3.20. Disse ikke-fasningsstoffer får ikke fordel af overgangsordningen for indfasningsstoffer i REACH og skal derfor registreres, før produktion eller import påbegyndes.

Import
Fysisk indførelse til Fællesskabets toldområde.

Importør
Enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der er ansvarlig for import.

Indfasningsstof
Et stof, der opfylder mindst ét af følgende kriterier:
(a) det indgår i den europæiske fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer (Einecs — European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances;
(b) det er mindst én gang i de seneste 15 år forud for denne forordnings ikrafttrædelse blevet fremstillet i Fællesskabet eller i de lande, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 1995, den 1. maj 2004 eller den 1. januar 2007, men har ikke været markedsført af producenten eller importøren, forudsat at producenten eller importøren kan dokumentere dette;
(c) det har før denne forordnings ikrafttrædelse været markedsført af producenten eller importøren i Fællesskabet eller i de lande, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 1995, den 1. maj 2004 eller den 1. januar 2007, og blev anset for at være anmeldt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, første led, i direktiv 67/548/EØF, men svarer ikke til definitionen af en polymer som fastsat i denne forordning, forudsat at producenten eller importøren kan dokumentere dette.

Kemisk Produkt
En blanding eller opløsning, der er sammensat af to eller flere stoffer.

Markedsføring
At levere til eller stille til rådighed for tredjemand mod betaling eller gratis. Import betragtes som markedsføring.

Mellemprodukt
Et stof, der fremstilles til og forbruges i eller anvendes til kemisk forarbejdning for at blive omdannet til et andet stof (herefter benævnt syntese):
(a) ikke-isoleret mellemprodukt: et mellemprodukt, der under syntesen ikke bevidst fjernes (bortset fra prøveudtagning) fra det udstyr, hvori syntesen finder sted. I sådant udstyr indgår reaktionsbeholderen, hjælpeudstyr hertil samt udstyr, som stoffet/stofferne passerer igennem i en ubrudt strøm eller batchproces, og rørsystemer til overførsel fra en beholder til en anden med henblik på næste reaktionstrin, men det omfatter ikke tanke eller andre beholdere, som stoffet/stofferne opbevares i efter fremstillingen.
(b) isoleret mellemprodukt anvendt på produktionsstedet: et mellemprodukt, der ikke opfylder kriterierne for et ikke-isoleret mellemprodukt, og hvor fremstillingen af mellemproduktet og syntesen af et eller flere andre stoffer fra dette mellemprodukt finder sted på samme produktionssted, der drives af en eller flere juridiske enheder;
(c) isoleret mellemprodukt, der transporteres: et mellemprodukt, der ikke opfylder kriterierne for et ikke-isoleret mellemprodukt, og som transporteres mellem eller leveres til andre produktionssteder.

Producent
Enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der fremstiller et stof inden for Fællesskabet.

Registrant
Den producent eller importør af et stof eller en artikel, der indsender en registrering for et stof.

Registrering
Registering er en indsendelse til agenturet af et teknisk dossier og i fald det er påkrævet en kemisk sikkerhedsrapport for et stof, der er ved at blive fremstillet eller importeret ind i den Europæiske Union (og i Norge, Island og Liechtenstein, når det er implementeret i disse lande).

Stof
Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, som kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning.