BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Redskaber til forebyggelse > Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad

   
 

For at alle brugere af stoffer alene, i præparater eller i artikler har de nødvendige data til sikker håndtering, bliver oplysninger videresendt nedad i forsyningskæden. Det skal gøre det muligt for arbejdsgiveren at afgøre, om der er farlige kemiske forbindelser eller stoffer til stede på arbejdspladsen og vurdere de sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici for medarbejderne, der opstår under anvendelsen af dem. Det primære redskab til denne kommunikation er sikkerhedsdatabladet. Når det ikke er påkrævet, skal der skaffes andre relevante oplysninger, så downstream-brugeren(ne) kan identificere og foretage hensigtsmæssige risikovurderingsforanstaltninger.

fds

Stoffer eller præparater, der er dækket af et sikkerhedsdatablad

Leverandøren af et stof eller et præparat skal fremskaffe et sikkerhedsdatablad i situationer:

 • hvor et stof eller præparat overholder kriteriet for klassificering som farlig i overensstemmelse med direktiver ne 67/548/EØF eller 1999/45/EF1;
 • hvor et stof er persistent, bioakkumulerende og giftigt (PBT) eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB), i overensstemmelse med det kriterium, der er opstillet i bilag XIII i REACH;
 • hvor et stof er til stede på kandidatlisten for eventuel inkludering i bilag XIV i REACH (stoffer underlagt genkendelse).
Leverandøren skal også videregive et sikkerhedsdatablad i de situationer, hvor et præparat ikke imødekommer kriteriet for klassificering som farlig, men indeholder:
 • mindst et stof, der har sundhedsskadelige eller miljøskadelige virkninger i en enkel koncentration på ≥ 1% af vægten for ikke-gasformige præparater og på ≥ 0.2% af volumenet for gasformige præparater;
 • et stof, der er persistent, bioakkumulerende og giftigt (PBT) eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB), i overensstemmelse med det kriterium, der er opstillet i bilag XIII i REACH i en enkel koncentration af ≥ 0,1% af vægten for ikke-gasholdige præparater;
 • et stof, der er på kandidatlisten over eventuel inkludering i bilag XIV i REACH (stoffer underlagt genkendelse) i en enkel koncentration på ≥ 0.1 % vægten for ikke-gasformige præparater;
 • et stof, hvortil der er eksponeringsbegrænsninger på arbejdspladsen i Fællesskabet.

Bemærk:
Med mindre det er anmodet af en downstream-bruger eller distributør, leveres sikkerhedsdatabladet ikke, hvor farlige stoffer eller præparater, der tilbydes eller sælges til offentligheden, er forsynet med tilstrækkelige oplysninger, der gør brugerne i stand til at tage de nødvendige foranstaltninger vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed, sikkerhed og miljøet.

Information på sikkerhedsdatabladet

Sikkerhedsdatabladet indeholder 16 overskrifter: Se dokumentet 16 overskrifter i sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger og Jeg læser sikkerhedsdatabladet. Hvor der er blevet udformet en kemisk sikkerhedsrapport som del af registreringsproceduren, skal de korresponderende eksponeringsscenarier (for identificerede anvendelser) placeres i et bilag til sikkerhedsdatabladet. Sikkerhedsdatabladet skal leveres på et officielt sprog i medlemsstaten(erne), hvor stoffet eller præparatet markedsføres, med mindre de pågældende medlemsstater sørger for andet. Det skal leveres gratis på papir eller elektronisk. Leverandører skal opdatere sikkerhedsdatabladet uden forsinkelse ved følgende lejligheder:

 • Så snart nye oplysninger vedrørende risikostyringsforanstaltninger eller fare er tilgængelige;
 • Så snart en godkendelse af blevet bevilliget eller forkastet;
 • Så snart en begrænsning er blevet opstillet.

Den nye version identificeres som ’Revision: (dato)’ skal fremskaffes gratis på papir eller elektronisk til alle de tidligere modtagere, der er blevet forsynet inden for de forudgående 12 måneder. Alle opdateringer, der følger efter registreringen af stoffer, skal har registreringsnummeret.

Oplysninger om stoffer eller præparater, hvor der ikke er påkrævet et sikkerhedsdatablad

Alle leverandører af stoffer alene eller i et præparat, der ikke behøver at videregive et sikkerhedsdatablad, skal forsyne modtageren med følgende oplysninger:

 • Angivelse af, hvorvidt stoffet er underlagt godkendelse og detaljerede oplysninger om enhver godkendelse, der er blevet bevilliget eller afslået i forsyningskæden;
 • Detaljerede oplysninger om pålagte begrænsninger;
 • alle andre tilgængelige og relevante oplysninger om stoffet, der er nødvendige for at kunne identificere og applikere hensigtsmæssige risikostyringsforanstaltninger. Dette omfatter særlige forhold, som er blevet anført af registranten i hans registreringsdossier, der gav ham lov til ikke at udføre nogle af de test, der forlanges af REACH;
 • Registreringsnummeret(rene), hvis tilgængelige, på alle de stoffer, der meddeles oplysninger om i de ovenstående punkter.

Oplysningerne skal sendes gratis på papir eller elektronisk og skal opdateres så tit det er nødvendigt under den samme procedure som for sikkerhedsdatabladet.

Information om stoffer i artikler

Enhver leverandører af en salgsartikel, der indeholder et stof, som er til stede på kandidatlisten over eventuel inkludering i bilag XIV af REACH (stoffer underlagt godkendelse), i en koncentration over 0,1 % vægt/vægt, skal forsyne den professionelle modtager af artiklen med tilstrækkelige oplysninger (i det mindste navnet på stoffet), for at tillade sikker brug af artiklen.

De relevante oplysninger skal efter anmodning gives gratis til en forbruger, inden 45 dage fra modtagelsen af anmodningen. Se Kommunikation nedad i forsyningskæden for at få en overordnet oversigt.

1. Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 under indbyrdes tilnærmelse af love, forordninger og administrative betingelser i relation til farlige stoffers klassificering, indpakning og etikettering (EFT196, 16.8.1967, s. 1.). Senest ændret ved forordning af Direktiv 2006/121/EF (EFT L 396, 30.12.2006, s. 850). Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations. Senest ændret ved forordning af Direktiv 2006/8/EF (EFT L 200, 24.01.2006, s. 12). Disse direktiver vil blive ophævet af forordning Nr. 1272/2008 med virkning fra den 1. juni 2015.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007, 2009
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).