BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Redskaber til forebyggelse > Godkendelse til anvendelse

Godkendelse til anvendelse

   
 

REACH' godkendelsesproces skulle gøre det muligt at kontrollere de risici, der opstår ved særligt problematiske stoffer (SVHC) på grund af deres sundheds- og miljømæssige virkninger og at fremme deres gradvise udskiftning med egnede alternativer. Derfor er en godkendelse obligatorisk for at kunne markedsføre eller anvende et stof, der er inkluderet i bilag XIV, alene eller et produkt eller en artikel, hvori det indgår.

Identifikation af stoffer

REACH' godkendelsesproces starter med identifikation af stoffer, der betragtes som særligt problematiske på grund af deres iboende egenskaber1. For hvert af de pågældende stoffer udarbejder ECHA et dossier i overensstemmelse med bilag XV, offentliggør en meddelelse om, at stoffet er blevet identificeret til eventuel inkludering i bilag XIV og registrerer det derefter på kandidatlisten. ECHA sender Europa-Kommissionen en anbefaling om inkludering af prioriterede stoffer med PBT2- eller vPvB3-egenskaber, ved udbredt anvendelse og i store mængder. Til sidst afgør Kommissionen, om et kanditatstof skal inkluderes eller ej i bilag XIV, dvs. listen over stoffer, der er underlagt godkendelse.

Bilag XIV's indhold

Bilag XIV kan fås som en tabel, hvor der navnlig anføres stoffets identitet, de iboende egenskaber, der har ført til inkluderingen, samt overgangsordninger. Nogle brugere og kategorier af brugere kan også blive anført som værende fritaget for kravet om godkendelse. Til sidst kan bilag XIV anføre revurderingsperioder for visse anvendelser.

Ansøgning om godkendelse og tildeling af godkendelse

Til al markedsføring og brug af et stof, der er inkluderet i godkendelseslisten (bilag XIV), skal producenter, importører eller downstream-brugere lave en ansøgning om godkendelse til ECHA, hvori der specificeres den pågældende anvendelse og vedlægges en kemikaliesikkerhedsrapport (CSR) og en analyse af alternativer og deres eventuelle risici. Desuden forlanges der et gebyr på al ansøgning om godkendelse.

Udvalget for risikovurdering og socioøkonomisk analyse overvejer ansøgningen og udarbejder udkast til udtalelser. ECHA sender sine endelige udtalelser til Kommissionen, medlemsstaterne og ansøgeren. Til sidst bestemmer Kommissionen, om der skal tildeles en godkendelse eller ej.

En godkendelse til anvendelse af stoffet kan kun blive tildelt, hvis det er blevet påvist, at sundheds- og miljørisici er blevet tilstrækkeligt kontrolleret, eller at de socioøkonomiske fordele opvejer risiciene, og der ikke eksisterer nogen egnede alternativer. Godkendelsen anfører især den(de) person(er), den er blevet tildelt, stoffets identitet, de godkendt(e) anvendelse(r) og alle mulige forhold. Hver godkendelse har et referencenummer, som indehaveren eller downstream-brugerne skal indføje på etiketten af et stof eller en blanding, hvori det indgår, inden disse bliver markedsført. Hver downstream-bruger af et stof, der er underlagt godkendelse (jv. Anvendelige stoffer), skal meddele det til ECHA, som ajourfører et register over downstream-brugere af stoffer, der er underlagt godkendelse.

 

1. Ifølge artikel 57 er SVHC: stoffer med kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet eller reproduktionstoksicitet, PBT/vPvB-stoffer (der opfylder kriterierne for bilag XIII eller identificeres på basis af hvert enkelt tilfælde) og hormonforstyrrende stoffer.
2. PBT: persistent, bioakkumulerende og giftig.
3. vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007, 2011
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).