BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Data om stoffer > Registreringsforpligtelser

Registreringsforpligtelser

   
 

REACH er grundlagt ud fra princippet om, at industrien bør fremstille, importere, anvende stoffer eller placere dem på markedet på en måde, så sundheden for mennesker og miljø under rimeligt forudsigelige betingelser ikke påvirkes på en ugunstig måde. For at sikre dette har producenter og importører1 brug for at indsamle og fremskaffe data om stoffer og vurdere, hvordan sundhedsrisici for mennesker og miljø kan kontrolleres ved anvendelse af risikostyringsforanstaltninger.

For at bevise at de faktisk overholder disse forpligtelser samt for gennemsigtighedens skyld, kræver REACH, at producenter og importører indsender et registreringsdossier, til Europæisk Kemikalieagentur (ECHA), bestående af

  1. et teknisk dossier inklusiv data om stoffet
  2. og for stoffer i mængder på 10 tons og derover om året per registrant en kemisk sikkerhedsrapport, der bedømmer, hvorledes sundhedsrisici for mennesker og miljø kan kontrolleres.

Stoffer, der er genstand for registrering

Registreringsforpligtelserne gælder for stoffer, der fremstilles eller importeres i mængder på 1 tons og derover om året per producent/importør. De gælder generelt for alle individuelle kemiske stoffer enkeltvis eller i præparater. De gælder for stoffer i artikler, hvis stoffet er beregnet til at blive frigivet under normale og rimeligt forudsigelige anvendelsesbetingelser eller på ønske fra Europæisk Kemikalieagentur (se diagram Krav til stoffer i artikler).


Stoffer, der er fritaget fra registrering

Nogle stoffer er fuldstændig fritaget fra REACH og derfor fra registrering: Radioaktive stoffer, stoffer under toldtilsyn, ikke-isolerede mellemprodukter og stoffer, der anvendes til forsvarsformål og er dækket af nationale dispensationer. Desuden holdes affald også uden for, fordi det ud fra REACHs opfattelse ikke er et stof, et præparat eller en artikel.

Andre stoffer er særligt fritaget fra registrering, hvor der gælder en anden tilsvarende lovgivning (stoffer i medicinalprodukter, i fødevarer eller foderbrug). Derudover er visse identificerede stoffer eller kategorier af stoffer og stoffer fra visse identificerede processer fritaget fra registrering. De regner for at være til minimal risiko for sundheden af mennesker og miljø (stoffer angivet i bilag IV) eller deres registrering vurderes til at være uegnet eller unødvendig (stoffer eller processer opgivet i bilag V). Polymerer er for tiden fritaget fra registrering, men producenter og importører af polymerer kan ikke desto mindre pålægges at skulle registrere monomerer eller andre stoffer, der anvendes til fremstilling af polymerer (se tabel Betingelser for polymerer og monomerer). Genanvendelige eller restituerede stoffer, allerede registrerede samt genimporterede stoffer er også fritaget fra registrering.

For mere information se tabel Rammer for REACH-forordningen.


Stoffer, der betragtes som registrerede

Visse stoffer eller anvendelser af stoffer betragtes som værende registreret, og derfor forlanges der ikke nogen registrering af disse stoffer til deres anvendelser. Det gælder for:

  1. aktive stoffer i biocidholdige produkter,
  2. aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler,
  3. stoffer, der er indberettet som nye stoffer i det forrige system (Direktiv 67/548/EØF2) i specifikke mængdeforhold.

De oplysninger, der indsendes vedrørende disse stoffer, svarer til registreringsdossierdata. Europæisk Kemikalieagentur er blevet afkrævet for at inkludere dem i sin database.


Stoffer med specielle betingelser

Isolerede mellemprodukter og stoffer, der fremstilles eller importeres med henblik på forskning og udvikling har nogle specielle betingelser inden for REACH-lovgivningen, herunder registrering bare de anvendes under specificerede betingelser.
For mere information se diagrammerne Betingelser for isolerede mellemprodukter og Betingelser for stoffer, der anvendes til forskning og udvikling.


Registreringsfrister

Stoffer, der falder ind under rammerne af REACH-forordningen og som ikke er fritaget fra registreringsforpligtelser, skal registreres, før de kan fremstilles eller importeres ind i den Europæiske Union. Der findes dog et specielt overgangssystem for stoffer, der under visse betingelser allerede blev fremstillet eller importeret inden ikrafttrædelsen af REACH den 1 juni 2007. Sådanne stoffer kaldes "indfasningsstoffer", fordi de underlægges registreringssystemet i forskellige faser over tid i stedet for i en omgang. En forudsætning for at drage fordel af registreringsudskydelsen er, at ”indfasningsstofferne” er blevet præregistreret mellem den 1. juni 2008 og den 1. december 2008. "Ikke-indfasningsstoffer" eller "indfasningsstoffer", der ikke er blevet præregistreret, skal registreres inden fremstilling eller import med start fra den 1. juni 2008. Bemærk, at indtil da er de forrige forordninger vedrørende indberetning af nye stoffer fortsat gældende.


Registreringsfrister


Fuldstændighedskontrol af registreringsdossier

Europæisk Kemikalieagentur er ansvarlig for forvaltningen af alle registreringsdossierer. Agenturet foretager en simpel, elektronisk fuldstændighedskontrol af dossierer på indsendelsesstadiet. Kvaliteten af de oplysninger, der indsendes, bliver kontrolleret senere i evalueringsprocessen.

 

1. Producenter uden for EU kan udpege "enerepræsentanter" til at opfylde importørernes forpligtelser. Enerepræsentanter er fysiske eller juridiske personer, der er etableret i den Europæiske Union og som har tilstrækkelig baggrundsviden om praktisk håndtering af stoffer og oplysninger i relation til disse. Når en enerepræsentant er udpeget, har producenten uden for EU pligt til at informere importøren(rne) inden for den samme leverandørkæde om udnævnelsen. Efter denne kommunikation indtager enepræsentanten EU-importørernes rolle og opfylder disses registreringsforpligtelser.
Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 under indbyrdes tilnærmelse af love, forordninger og administrative betingelser i relation til farlige stoffers klassificering, indpakning og etikettering (EFT196, 16.8.1967, s. 1.).logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).