BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Kemikaliesikkerhedsvurdering > Vurdering af eksponering

Vurdering af eksponering

   
 

Eksponeringsvurderingen består i at estimere den dosis (eller koncentration) af stoffet, som mennesker og miljø må udsættes for. Det drejer sig som hele stoffets livscyklus, fra produktion til de forskellige identificerede anvendelser. Den omfatter to præcise trin:

 1. Frembringelse af eksponeringsscenarier (ES) eller relevante anvendelses- og eksponeringskategorier.
 2. Eksponeringsberegning.

Til de stoffer, der markedsføres, skal de relevante eksponeringsscenarier og et sammendrag af eksponeringsberegningen være vedlagt som et bilag til sikkerhedsdatabladet (SDB). Der findes et standardformat til de eksponeringsscenarier, der vedhæftes som bilag til sikkerhedsdatabladet.

Udvikling af eksponeringsscenarier

Eksponeringsscenarier beskriver, hvordan stoffet fremstilles eller anvendes, og hvordan eksponering af mennesker og miljø skal kontrolleres. Det omfatter både de anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger, der gennemføres af producenten, importøren eller downstream-brugerne. De sidstnævnte er hovedmodtagerne af ES, og de skal kontrollere overensstemmelsen mellem deres behov og de beskrevne anvendelsesforhold.

Det påkrævede detaljeniveau i et ES kan variere betydeligt fra tilfælde til tilfælde, afhængig af stoffets anvendelse, dets farlige egenskaber og mængden af foreliggende oplysninger.

Eksponeringsscenarier kan sandsynligvis beskrive de mest hensigtsmæssige risikohåndteringsforanstaltninger ved mange enkelte processer eller anvendelser af et stof. Hvis det er tilfældet, kan de blive omtalt som "Eksponeringskategorier".

Da processen med kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA) kan være iterativ, udvikles der et foreløbigt eksponeringsscenarie ud fra indledende formodninger om anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger. Den første vurdering baseres på de foreliggende fareoplysninger og den eksponeringsvurdering, som svarer til det foreløbige scenarie. Hvis den foreløbige risikokarakterisering viser, at risiciene ikke kan kontrolleres i tilstrækkelig grad, skal vurderingen forbedres ved iteration. Supplerende fareoplysninger, en ændring i anvendelsesforhold eller risikohåndteringsforhold eller mere præcise eksponeringsvurderinger kan være nødvendige for at opnå en tilstrækkelig risikokontrol. Scenariet, der opnås efter den sidste iteration, nemlig det "endelige eksponeringsscenarie", skal inkluderes i kemikaliesikkerhedsrapporten (CSR).

Eksponeringsberegning

Eksponeringsberegningen, som udføres for hvert udviklet scenarie og beskrives i CSR, er ensbetydende med tre følgende elementer:

 1. Emissionsberegning
  Der bør tages hensyn til emissionerne i løbet af hele stoffets livscyklus, alene og som en del af artikler, herunder også affaldsstadiet. Beregningen skal udføres under antagelse af, at de risikohåndteringsforanstaltninger og anvendelsesforhold, der beskrives i eksponeringsscenariet, er blevet gennemført.
 2. Vurdering af kemisk skæbne og nedbrydningsveje
  Der skal forestages en karakterisering af den mulige nedbrydning, omdannelse eller reaktionsprocesser. Endvidere skal der estimeres skæbne og fordeling i miljøet.
 3. Beregning af eksponeringsniveauer
  Eksponeringsniveauer skal beregnes for alle befolkningsgrupper (arbejdere, forbruger og personer, der indirekte bliver udsat gennem miljøet) og de delmiljøer, som kan blive udsat for eksponering. Hver eksponeringsvej (inhalation, oral, dermal og kombinationer af dem) skal beskrives. Sådanne beregninger skal tage hensyn til variationer i eksponeringsmøntret alt efter tid og sted.

Hvis målte eksponeringsdata er tilgængelige og typiske, skal de især overvejes. Men hensigtsmæssige modeller eller relevante overvågningsdata fra analoge stoffer, kan også være en hjælp til eksponeringsvurderingen.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007, 2011
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).