BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Brugerens forpligtelser > Anvendelige stoffer

Stoffer, der må anvendes og sættes på markedet

   
 

Blandt de forpligtelser en downstream-bruger bliver konfronteret med i REACH, er, at han først skal kontrollere, om han har lov til at markedsføre et stof eller ej.

Stoffer underlagt registrering

I REAH må downstream-brugere ikke anvende og sætte stoffer på markedet, der ikke er registreret, hvis der et påkrævet registrering. Det betyder, at de produkter, der anvendes og markedsføres, kun må indeholde stoffer, der:

  • er fremstillet/importeret af producenten eller importøren i mængder under 1 ton om året eller
  • er fritaget fra REACH eller især fra registrering eller der
  • er blevet (eller er ved at blive præregistreret1 og har en senere registreringsfrist eller
  • er blevet registreret2.

Dette gælder for stoffer alene, i præparater og for dem, der påtænkes at blive markedsført i artikler3 under normale eller rimeligt forudsigelige brugsforhold. I praksis skal downstream-brugeren være sikker på, at hans leverandør kender til REACH og opfylder dens krav. Hvis leverandøren er en distributør eller en anden downstream-bruger skal han videresende denne anmodningen til den næste aktør opad i forsyningskæden. Hvis det drejer sig om et større antal stoffer, er det måske ikke muligt at kontakte alle leverandørerne med det samme. Downstream-brugeren kan derfor ønske først at fokusere sine ressourcer på de vigtigste stoffer. Men det betyder, at anvendelsen af de andre stoffer kan være i fare på grund af en mulig overtrædelse af REACH.

Stoffer underlagt indberetning

Stoffer, der anvendes til produkt- og procesformål, der er vendt imod forskning og udvikling (PPORD) kan opnå undtagelse fra registrering, hvis de er indberettet til det Europæisk Kemikalieagentur. Denne undtagelse gælder for 5 år og kan forlænges med yderligere 5 år (10 år i tilfælde af lægemidler eller stoffer, der ikke er sat på markedet) efter anmodning, så længe dette kan begrundes af forsknings- og udviklingsprogrammet. Undtagelsen gælder kun for de stofmængder, der anvendes til PPORD-formål af producenten eller importøren selv eller i samarbejde med et begrænset antal anførte kunder. Agenturet kan beslutte at påtvinge nogle betingelser for at sikre, at stoffet kun bliver håndteret af de anførte kunders personale under rimeligt kontrollerede omstændigheder, og at de resterende mængder vil blive indsamlet til bortskaffelse efter undtagelsesperioden. Et stofs downstream-bruger, der er anført som en af de udvalgte kunder, som producenten eller importøren samarbejder med om en PPORD-indberetning, skal anvende stoffet til PPORD-formål og under de betingelser, der er udstukket af Agenturet og meddelt til ham af hans leverandør.

En anden type indberetning omhandler nogle særligt problematiske stoffer, der er til stede i vareartikler. Hvis et stof bliver identificeret til eventuel inkludering i bilag XIV i REACH (liste over stoffer, der er underkastet godkendelse) og er tilstede i mængder, der udgør over et ton om året i alle de artikler, der fremstilles af producenten, i en koncentration over 0,1% af vægt/vægt – hvis ikke allerede registreret til denne anvendelse – skal stoffet indberettes (undtagen hvis eksponering af mennesker eller miljøet kan udelukkes under normale eller rimeligt forudsigelige brugsforhold herunder bortskaffelse). For at undgå brud på forsyningskæden på grund af mangel på indberetninger (eller registreringer), skal downstream-brugeren være sikker på, at producenten af artikler op ad i sin forsyningskæde retter sig efter REACH.

Stoffer underlagt godkendelse

Anvendelsen af nogle stoffer kan være underlagt kravet om godkendelse. Dette vil blive indikeret af leverandøren, enten i afsnit 15 af sikkerhedsdatabladet eller som en del af de oplysninger, der gives, når et sikkerhedsdatablad ikke er påkrævet. Downstream-brugere kan også kontrollere de følgende lister, der er offentliggjort af Agenturet: Listen over stofferne, der er kandidat til eventuel inkludering i bilag XIV i REACH (stoffer, der er underlagt godkendelse), anbefalinger om stoffer, der skal inkluderes i bilag XIV (første anbefalinger den 1. juni 2009) og selve bilag XIV, når den bliver tilgængelig.
En downstream-bruger kan anvende et stof, der er underlagt godkendelse, forudsat at hans anvendelse er i overensstemmelse med betingelserne af en bevilliget godkendelse4 til en aktør opad i hans forsyningskæde. Han skal rapportere til Agenturet mindst 3 måneder efter af have modtaget et godkendt stof alene eller i et præparat. Hvis hans anvendelse ikke dækkes af sådan en godkendelse, og han ønsker at fortsætte med anvendelsen, er downstream-brugeren nødt til selv at anmode om en godkendelse til sin egen anvendelse og hvis det er relevant til sin kundens anvendelse.
Hvis der ikke er er foretaget nogen ansøgning om godkendelse, skal downstream-brugeren stoppe med at anvende stoffet fra den solnedgangsdato5, der er specificeret i bilag XIV, og stoffet alene eller i et præparat må ikke leveres til hans kunder efter denne data.

Et stof, der er anført i bilag XIV kan bruges til de anvendelser, der er fritaget fra godkendelse. En downstream-bruger skal derfor kontrollere, om hans anvendelse er fritaget eller ej. Hvis den er fritaget, kan han fortsætte anvendelsen uden en godkendelse. Ikke desto mindre skal han gennemføre de betingelser for anvendelse og de risikostyringsforanstaltninger, der bliver meddelt af hans leverandør.

Stoffer underlagt begrænsninger

I REACH kan begrænsninger indskrænke brugen af et stof. Hvis der gælder begrænsninger for et stof, enten alene eller i et præparat eller i en vareartikel, må downstream-brugeren kun fortsætte med at anvende det, hvis han retter sig efter disse begrænsninger. Leverandøren skal inkludere oplysninger om, hvorvidt et stof, som han leverer, er underlagt begrænsningerne i afsnit 15 på sikkerhedsdatabladet. Hvis der ikke forlanges noget sikkerhedsdatablad, kræves det af leverandøren, at han skal oplyse om alle de stoffer, der er underlagt begrænsningerne.
I nogle tilfælde kan begrænsningen tage form af et decideret forbud mod anvendelse af stoffet, i sådan et tilfælde vil downstream-brugeren ikke længere være i stand til at anvende det (forbudsdatoen er specificeret i bilag XVII i REACH). I andre tilfælde kan særlige anvendelser være forbudte eller andre betingelser være gældende til kontrol af risici ved stoffet. Som ved godkendelser skal downstream-brugeren kontrollere, om hans anvendelse er fritaget fra en begrænsning eller ej.


1. REACH laver et speciel overgangssystem for stoffer, der under visse forhold allerede blev fremstillet eller markedsført inden forordningens ikrafttræden den 1. juni 2007. Disse stoffer, der kaldes ”indfasningsstoffer” er underlagt registreringssystemet i forskellige faser over tid i stedet i en omgang. En forudsætning for at drage fordel af overgangssystemet er præregistrering af indfasningsstoffer. Præregistrering foregår i seks måneders perioden fra 1. juni 2008 til 1. december 2008. Den 1. januar 2009 offentliggør Agenturet listen over præregistrerede stoffer på sin webside. Hvis et stof ikke er på listen, kan en downstream-bruger udtrykke interesse derom til Agenturet. Agenturet vil så offentliggøre stoffets navn på sin hjemmeside. På anmodning fra en potentiel registrant vil Agenturet give ham downstream-brugerens kontaktoplysninger. Førstegangsproducenter og -importører af indfasningsstoffer, der overskrider 1 ton om året, kan stadig indsende en præregistrering til Agenturet efter den 1. december 2008. Det på de betingelser, at præregistreringen sker inden for 6 måneder efter den første produktion/import og fremskaffelse af datoen for præregistreringen sker mindst 12 måneder inden den relevante registreringsfrist.
2. Så snart registreringen for et givet stof er færdig, bliver der tildelt et registreringsnummer til registranten af det pågældende stof. Det skal inkluderes i sikkerhedsdatabladet ved enhver levering efter modtagelsen af dette nummer.
3. Producenter af vareartikler skal præregistrere/registrere et stof, der er tilstede i deres artikler i mængder, der udgør over et ton om året og påtænkes at blive sat på markedet under normale eller rimeligt forudsigelige brugsbetingelser, hvis det pågældende produkt ikke allerede er blevet registreret til den anvendelse (opad i den samme forsyningskæde eller i enhver anden forsyningskæde).
Det skal også bemærkes, at Agenturet under visse omstændigheder kan påkræve registrering af stoffer, der er tilstede i artikler, men som ikke er påtænkt til at blive udgivet.
4. Nummeret på den bevilligede godkendelse bliver givet på den kemiske etikette.
5. Solnedgangsdato: Datoen, hvorfra markedsføringen og anvendelsen af stoffet vil være forbudt, medmindre der bliver bevilliget en godkendelse.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).