BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering

   
 

REACH bygger på det princip, at industrien bør fremstille, importere, anvende stoffer eller markedsføre dem på en sådan måde, at menneskers sundhed og miljøet ikke påvirkes negativt heraf. Derfor skal producenter og importører indsamle og fremskaffe data om stofferne og vurdere, hvordan risiciene for menneskers sundhed og miljøet kan håndteres ved anvendelse af passende risikostyringsforanstaltninger. For alle de stoffer, som fremstilles eller importeres i mængder, der mindst svarer til 10 tons om året, skal en kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA) udføres og dokumenteres i en kemikaliesikkerhedsrapport (CSR). Kemikaliesikkerhedsrapporten skal omfatte fremstillingen af et stof og alle de identificerede anvendelser. Kemikaliesikkerhedsrapporten (CSR) indeholder et detaljeret referat af oplysninger om stoffets farlige egenskaber for menneskers sundhed og miljøet sammen med en eksponerings- og risikovurdering, hvor en sådan vurdering kræves.

Andre aktører kan være nødt til at udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport (CSR):

  • Downstream-brugere, der behøver eller ønsker at lave deres egen kemikaliesikkerhedsvurdering/kemikaliesikkerhedsrapport (CSA /CSR);
  • Producenter eller importører af artikler, der indeholder stoffer, der er beregnet til at blive frigivet fra artiklen, hvis stoffet ikke allerede er registreret til denne anvendelse. Kemikaliesikkerhedsrapporten (CSR) kræves, hvis stoffet er til stede i disse artikler i mængder over 10 tons om året;
  • Producenter, importører eller downstream-brugere, der er ved at udarbejde en kemikaliesikkerhedsvurdering / kemikaliesikkerhedsrapport (CSA / CSR) som en del af en ansøgning om godkendelse.

Under visse omstændigheder behøver kemikaliesikkerhedsvurderingen ikke at blive udført:

  • for et stof, der er til stede i et præparat i en koncentration under bestemte koncentrationsgrænser;
  • for isolerede mellemprodukter, der anvendes på produktionsstedet eller der transporteres;
  • for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD);
  • når anvendelsen af stoffet allerede bliver reguleret af en specifik lovgivning, og stoffet derfor er fritaget for registrering (fx biocider, pesticider, medicinalvarer).

Kemikaliesikkerhedsvurderingen behøver ikke at omfatte risiciene for menneskers sundhed i forbindelse med de endelige anvendelser i materialer bestemt til at komme i berøring med fødevarer og i kosmetiske produkter, da de er omfattet af en anden lovgivning.

Trin i vurderingen

Diagrammet "principper for kemikaliesikkerhedsvurdering under REACH" opsummerer trinene i kemikaliesikkerhedsrapporten (CSA).

Kemikaliesikkerhedsvurderingen af et stof skal omfatte følgende trin:

 

Enhver registrant skal identificere og anvende passende foranstaltninger til på tilstrækkelig vis at håndtere de risici, der bliver identificeret i kemikaliesikkerhedsvurderingen, og hvor det er hensigtsmæssigt, skal han anbefale disse foranstaltninger i de sikkerhedsdatablade, som han leverer. Enhver producent, der skal gennemføre en kemikaliesikkerhedsvurdering, skal gøre sin kemikaliesikkerhedsrapport tilgængelig og holde den ajourført.

 

cnrs

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007, 2010
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).