BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Brugerens forpligtelser > Kommunikation

Pligt til at kommunikere oplysninger op og ned i forsyningskæden

   
 

Under REACH skal downstream-brugere kommunikere bestemte oplysninger op og ned i forsyningskæden til den næste aktør (der kan være en distributør1). Alle aktører, der modtager sådanne oplysninger, kan også blive pålagt at give dem videre i forsyningskæden.

Informering af leverandører vedrørende nye oplysninger om farlige egenskaber

En downstream-bruger af et stof eller et præparat er pålagt at give sin nærmeste leverandør nye oplysninger om farlige egenskaber, uden hensyn til stoffets eller præparatets anvendelse. ’Nye” oplysninger betyder information, som downstream-brugeren ikke er blevet meddelt af sin leverandør og som ikke er tilgængelig i offentlige databaser eller litteratur. Informationen kan enten relatere til stoffer eller præparater. Der findes dog ikke nogen præcis definition i REACH om, hvad nye oplysninger udgør. Eksempler på nye oplysninger kan være observationer om akutte sundhedsmæssige indvirkninger på mennesker på arbejdspladsen eller resultater af test udført af downstream-brugeren.
Downstream-brugeren ønsker måske først kun at meddele det faktum, at han har nye oplysninger og resultatet heraf. Han behøver ikke at videresende testrapporten. Hvis hans leverandør er interesseret i at få hele undersøgelsesrapporten, kan downstream-brugeren ønske at forhandle betingelserne for udlevering af sådanne oplysninger.
Der er ingen specifikke frister for meddelelse opad af oplysninger om risici. Downstream-brugere bør gøre det, så snart han bliver klar over, at han har nye oplysninger sammenlignet med de oplysninger, som han har modtaget fra sin leverandør.

Downstream-brugeren er også pålagt at skulle rapportere2 til Europæisk Kemikalieagentur, hvis hans klassificering af et stof er anderledes end hans leverandørs. Årsagen til forskellene i klassificeringen kan være anvendelse af nye data eller en anderledes fortolkning af eksisterende data. I sidste tilfælde behøver downstream-brugeren kun at rapportere til agenturet.

Informering af leverandører om risikostyringens hensigtsmæssighed

En downstream-bruger skal meddele sin leverandør om de oplysninger, der måtte stille spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af de risikostyringsforanstaltninger, der bliver anbefalet i et sikkerhedsdatablad, som er blevet leveret til ham (kun anbefalinger vedrørende identificerede anvendelser). Dette krav relaterer til sikkerhedsdatabladets vigtigste del samt de eksponeringsscenarier3, der er angivet i bilaget.
REACH specificerer ikke hvilke oplysninger, som downstream-brugeren bør videresende eller i hvilket format. Downstream-brugeren skal levere tilstrækkelige oplysninger til at begrunde, hvorfor han mener, at anbefalingerne ikke er hensigtsmæssige. Hvis han mener, at foranstaltningerne er ineffektive eller overbeskyttende, skal han indikere, hvorfor i dette tilfælde, måske med henvisning til hans egne driftsforhold og resultaterne af hans risikovurderinger. Hvis anbefalingerne strider imod klassificeringen og etikettering eller eksisterende lovgivning, er henvisning dertil tilstrækkelig.

Fremsendelse af anmodninger om at gøre brug af identificerede anvendelser

Enhver professionel kunde har ret til at gøre en anvendelse kendt på skrift (på papir eller elektronisk) til hans nærmeste leverandør af et stof eller præparat, med det formål at gøre dette til en identificeret anvendelse. Det er især vigtigt for stoffer eller præparater, der er forsynet med eksponeringsscenarier3 (se Overensstemmelse med sikkerhedsdatabladet). I de tilfælde den nærmeste leverandør er en downstream-bruger, kan han beslutte sig for at identificere anvendelsen og lave en kemisk sikkerhedsrapport til downstream-brugere, eller han kan give anmodningen videre til den næste aktør opad i forsyningskæden. Han kan også fraråde denne anvendelse, hvis kan ikke kan identificere sikre brugsbetingelser og beslutte sig for ikke at inkludere denne anvendelse i hans kemiske sikkerhedsrapport. Han skal derefter videregive anmodningen opad, ellers han kan ikke fortsætte med at levere til sin kunde.

Kunderne anbefales hensigtsmæssige foranstaltninger for at kontrollere risici

Enhver downstream-brugere skal forsyne deres kunder med oplysninger om risici, sikre brugsforhold og råd om hensigtsmæssig risikostyring af stoffer alene, i præparater eller i artikler (se Kommunikation nedad i forsyningskæden).

I de tilfælde, hvor downstream-brugere sammensætter et præparat og sætter det på markedet, kan det forlanges, at han skal konsolidere eller udvikle eksponeringsscenarier,3,4 der dækker anvendelserne af stofferne i præparatet længere nede i forsyningskæden og vedlægge dem til hans eget sikkerhedsdatablad. Præparaternes sikkerhedsdatablade kan indeholde:

  • eksponeringsscenarier i forbindelse med præparatet,
  • eksponeringsscenarier i forbindelse med de farlige stoffer, der kræver en kemisk sikkerhedsvurdering og eksponeringsscenarier og som er indeholdt i præparatet, eller
  • både eksponeringsscenarier for præparatet og for de enkelte farlige stoffer.

For de kunder, der er slutbrugere, kan formulatoren vælge at sammenlægge og konsolidere de eksponeringsscenarier, som han har modtaget fra hans leverandør(er) – dækkende alle eller nogle af præparatets stoffer – til et nyt eksponeringsscenarie(r) for præparatet snarere end at videresende disse. Hvis formulatoren imidlertid forsyner en anden formulator, kan videregivelse af scenarier uden ændringer imidlertid være den fortrukne mulighed, da det giver kunden tilstrækkelige oplysninger til om nødvendigt at udføre en kemisk sikkerhedsvurdering eller sammenlægge oplysningerne til slutbrugeren, hvis det er nødvendigt. I alle tilfælde bør det indsendte eksponeringsscenarie(r) være forenelig med de oplysninger, der leveres i den vigtigste del af præparatets sikkerhedsdatablad.
Når de eksponeringsscenarier, der modtages fra formulatorens leverandør(er), bliver sammenlagt, skal han vælge dem, der er relevante for hans præparats anvendelse. Han skal identificere præparatets risikobestemmende stoffer for hver eksponeringsrute med det formål at udvælge de mest hensigtsmæssige risikostyringsforanstaltninger.
Hvis hans egne anvendelsesforhold eller de anvendelsesforhold nedad i forsyningskæde, der indikeres af hans kunder, ikke er inddækket, kan han lave en kemisk sikkerhedsvurdering for downstream-brugere og udvikle eksponeringsscenarier om disse anvendelsesforhold.


1. En distributør under REACH er en etableret aktør inden for Fællesskabet, der kun opmagasinerer og markedsfører stoffer og præparater.
2. En rapport til Agenturet er ikke påkrævet, hvis downstream-brugeren bruger under et 1 ton om året af stoffet alene eller indeholdt i et præparat. Hvis han imidlertid har sat sin lid til en fritagelse fra at udvikle en kemisk sikkerhedsrapport for downstream-brugere på det grundlag, at han i alt bruger under 1 ton om året af stoffet eller præparatet, skal han rapportere hans klassificering (downstream-brugere kan være nødt til at lave en kemisk sikkerhedsrapport for downstream-brugere, når deres anvendelse ligger uden for de forhold, der er beskrevet i bilaget til det sikkerhedsdatablad, som de har modtaget, eller når deres anvendelse ikke er dækket af dette bilag).
3. Et eksponeringsscenarie beskriver, hvordan et stof (alene, i et præparat eller i en artikel) bliver brugt i løbet af dets livscyklus, og hvordan downstream-brugeren kontrollerer eller anbefaler at kontrollere eksponeringen af mennesker og miljø. Det omfatter hensigtsmæssige risikostyringsforanstaltninger og driftsforhold, som når de er korrekt implementeret, sørger for, at risici ved anvendelse af stoffer bliver kontrolleret på tilfredsstillende vis. Eksponeringsscenarier udvikles inden for den kemiske sikkerhedsvurderings ramme for de stoffer, der fremstilles eller importeres 10 ton eller mere af om året og som overholder alle kriterierne for klassificering som værende farlige (i overensstemmelse med direktivet 67/548/EØF) eller vurderes til at være PBT (persistente, bioakkumulerende og giftige) eller vPvB (meget persistente og meget bioakkumulerende) stoffer (i overensstemmelse med kriterierne i bilag XIII i REACH). De eksponeringsscenarier, der dækker alle eller nogle af stofferne i et præparat, kan sammenlægges til et enkelt eksponeringsscenarie for præparatet.
4. Ingen kemisk sikkerhedsvurdering ( og derfor intet eksponeringsscenarie) er påkrævet for stoffer i et præparat under de nederste koncentrationstærskler, der er specificeret i artikel 14(2) i REACH.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).