BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Hjem > Redskaber til forebyggelse > Offentligt tilgængelige databaser

Offentligt tilgængelige databaser

   
 

REACH forudser, at offentligheden har adgang til oplysninger om de stoffer, som man kan blive eksponeret for. Websiden for Europæisk Kemikalieagentur (ECHA) giver mulighed for fri adgang til de ikke-fortrolige oplysninger, der opbevares i ECHA's database, herunder farlige egenskaber, klassificering og etikettering, godkendte anvendelser og risikostyringsforanstaltninger.

Oplysninger, der opbevares af ECHA

ECHA's database centraliserer de oplysninger, der indberettes med henblik på registrering, godkendelse og restriktion. Desuden forudser forordningen (CE) nr. 1272/2008 , at ECHA udarbejder og vedligeholder en fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer. Indenfor rammerne af den indberetning om stoffernes klassificering og etikettering, som denne forordning kræver, skal enhver producent, producent af artikler eller importør indberette ECHA om følgende oplysninger, med mindre de allerede er indsendt som en del af et registreringsdossier:

 • identiteten af den(de) producent(er), producent(er) af artikler eller importør(er), der er ansvarlig(e) for markedsføringen af stoffet(rne);
 • stoffets(rnes) identitet;
 • stoffets(rnes) fareklassificering;
 • stoffets(rnes) faremærkning:
 • særlige koncentrationsbegrænsninger, hvis påkrævet.

Agenturet skal registrere, om der med hensyn til de indførte oplysninger findes en hamoniseret klassificering og etikettering på fællesskabsplan.

Oplysninger er tilgængelige via elektronisk, offentlig adgang

De følgende oplysninger om stoffer, hvad enten de er enkeltvis, i blandinger eller i artikler, gøres offentligt tilgængelige og er gratis på ECHA's webside:

 • stoffets navn(e), med undtagelse af nogle stoffer, hvor der er blevet indsendt en anmodning om fortrolighed;
 • klassificering og etikettering af stoffet;
 • fysisk-kemiske data vedrørende stoffet og data om dets nedbrydning og skæbne i miljøet
 • resultatet af hver toksikologisk og økotoksikologisk undersøgelse;
 • DNEL-værdien (derived no-effect level)1 eller PNEC-værdien (predicted no-effect concentration)2;
 • vejledning i sikker brug af stoffet
 • hvis påkrævet, de analytiske metoder i overensstemmelse med bilagene IX eller X i REACH, der gør det muligt at følge et farligt stof efter dets indførelse i miljøet og at bestemme menneskers direkte ekponering for dette stof.

Med mindre anmodningen om fortrolighed fra den aktør, der indsender data, menes at være begrundet, skal følgende oplysninger også være tilgængelige:

 • hvis det er væsentligt for klassificeringen og etiketteringen, stoffets renhedsgrad og identiteten af urenheder og/eller tilsætningsstoffer, som man ved er farlige;
 • det samlede mængdeinterval inden for, hvilket et særligt stof er blevet registreret;
 • undersøgelsesresuméer3 eller fyldige undersøgelsesresuméer4;
 • ekstra oplysninger, der indleveres i sikkerhedsdatabladet og supplerer de frit tilgængelige oplysninger;
 • stoffets handelsnavn(e)

 

1. DNEL: det eksponeringsniveau af stoffet, over hvilket en gruppe mennesker ikke bør eksponeres.
2. PNEC: den koncentration af stoffet, under hvilken uønskede bivirkninger i den implicerede miljøsfære ikke forventes at forkomme.
3. undersøgelsesresumé: betyder et resumé af en fuldstændig undersøgelsesrapports mål, metoder, resultater og konklusioner, som leverer fyldestgørende oplysninger til, at der kan foretages en vurdering af undersøgelsens relevans.
4. fyldigt undersøgelsesresumé: betyder et detaljeret undersøgelsesresumé 3, som leverer fyldestgørende oplysninger til, at der kan foretages en uafhængig vurdering af undersøgelsen, så behovet for at skulle konsultere den fuldstændige undersøgelsesrapport reduceres.

 

cnrs

Prévention du risque chimique, Frankrig, 2007, 2010
Dette dokument forsyner kun information og udgør under ingen omstændigheder nogen juridisk rådgivning. Den eneste autentiske, juridiske reference er teksten om REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006).