BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Úvod > Povinnosti uživatelů

Povinnosti uživatelů

   
 

Povinnosti společnosti na základě REACH závisí na přesně vykonávané činnosti ve vztahu ke specifické látce, a to buď k ní samotné, v přípravku anebo ve zboží. Profesionální uživatel chemikálií musí proto nejprve identifikovat svoji roli na základě REACH pro každou látku, kterou používá, aby dokázal stanovit svoje povinnosti.


Identifikace rolí na základě REACH

REACH rozlišuje mezi rozličnými prvky v dodavatelském řetězci, a to mezi výrobci, dovozci, následnými uživateli a distributory (včetně maloobchodníků a poskytovatelů skladovacích prostor).

Následný uživatel je definován v paragrafu 3 článku 13 REACH jako „jakákoliv fyzická anebo právnická osoba zřízená v rámci Společenství jiná než výrobce anebo dovozce, která používá látku pro sebe anebo v přípravku v rámci svých průmyslových anebo profesionálních činností. Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel.” Následnými uživateli mohou být rozličné druhy společností, včetně tvůrců přípravků, průmyslových uživatelů, řemeslníkům, dílen a poskytovatelů služeb anebo společností, které doplňují chemikálie.
První podmínkou, aby bylo možné uživatele považovat za následného uživatele podle REACH, je nakoupit látky a/anebo přípravky od dodavatele v rámci EU1 anebo od dodavatele mimo EU, který má „pouze svoje zastoupení“2. Uživatel může i opětovně přivézt látky (jako takové anebo v přípravcích), které se původně vyprodukovaly v EU a zaregistrovat je v tímtéž dodavatelským řetězcem. Rozličné možné činnosti uživatelů se berou v úvahu v následujících podmínkách. Ty jsou uvedeny v následující tabulce.

Obchod

Činnosti

Další podmínky, které musí následný uživatel
zvažovat na základě REACH

Tvůrce

Společnost mísí látky a/anebo přípravky, aby vyrobila přípravky určené na trh

Během míchání se neuskutečňuje žádná chemická reakce. Příklad:
ředění látky není výrobou látky, ale je používáním. Míchání kyseliny a zásady, jehož výsledkem je nová látka (sůl) určená na trh, se však považuje za výrobu a společnost je v tomto případě výrobcem.

Výrobce produktu

Společnost zapracovává látky a/anebo přípravky do produktu a tyto se stávají nedílnou součástí těchto výrobků (v souvislosti s průmyslovým procesem anebo profesionální činností).

Pokud se látka nachází v těchto produktech v množství přesahujícím celkem jednu tunu na výrobce za rok a je určená na uvolnění za normálních anebo odůvodněně předvídatelných podmínek použití, je potřeba ji registrovat na toto použití.

Pokud se látka identifikuje jako potenciálně spadající pod Přílohu XIV REACH (seznam látek, které podléhají schvalování), a

  1. je přítomná v těchto výrobcích v množství celkově přesahujícím jednu tunu na výrobce za rok, a
  2. je přítomná v těchto výrobcích s koncentrací vyšší než 0,1 % hmotnosti, a
  3. její vystavení vůči lidem anebo životnímu prostředí není možné předvídat za normálních anebo rozumně zdůvodnitelných podmínek používání, včetně likvidace,

je potřeba takovou látku taktéž registrovat na toto používání.

Konečný uživatel

Společnost používá látky anebo přípravky v souvislosti s průmyslovým procesem anebo profesionální činností. Nedodává je dále následným uživatelům.

Látky vyplývající z chemické reakce vyskytující se na základě používání jiných látek jsou v principu z registračních požadavků (Příloha v REACH) vyňaty.

Doplňovač

Tento účastník přenáší látky anebo přípravky z jedné nádoby do druhé.
Tento převod (přebalení) se v REACH považuje za používání.

 

Kdykoliv nejsou splněny výše uvedené podmínky, osoba používající chemikálie se podle REACH považuje za výrobce anebo importéra látky/přípravku anebo výrobce/importéra výrobků, a to v závislosti na jeho činnosti. Může se od něho požadovat, aby kromě povinnosti týkající se používání tyto látky registroval anebo nahlásil.

V REACH se ostatní zúčastnění v dodavatelském řetězci považují za distributory. Látky, přípravky a/anebo výrobky pouze skladují a zpřístupňují je třetím stranám bez dalšího zpracování. Na základě REACH je jejich jedinou povinností přenášet informace v rámci dodavatelského řetězce směrem nahoru a dolů.


Povinnosti následných uživatelů

Na základě REACH existují povinnosti, které se týkají pouze některých typů následných uživatelů. Závisí to na druhu dodavatelského řetězce a vykonávané činnosti. Následující tabulka uvádí možné povinnosti týkající se rozličných činností.

Typ následného uživatele

Povinnosti

Pouze tvůrci a doplňovači

Látky, které uvádějí na trh, musí být registrovanými látkami, pokud se registrace vyžaduje (registrace je povinností výrobců a dovozců).

Musí poskytnout zákazníkům (následným uživatelům anebo distributorům) aktuální informace, aby se zaručilo bezpečné používání látky anebo přípravků: list s bezpečnostními údaji anebo jiné informace, pokud se list s bezpečnostními údaji nevyžaduje.

Pouze výrobci produktů

Musí poskytnout zákazníkům (následným uživatelům anebo distributorům) informace o výrobku obsahujícím látky identifikované pro potenciální zahrnutí do Přílohy XIV REACH s obsahem víc než 0,1 obj. %, a pokud je to potřeba, i spotřebitelům.
Poznámka: přestože tyto látky velmi vysokého zájmu ještě nejsou vyjmenované, musí být výrobci velmi obezřetní a dodržovat všechny budoucí změny v této oblasti.

Pouze opětovní importéři

Musí zdokumentovat, že látky jsou tytéž, jako ty, které oni zaregistrovali anebo které zaregistroval jiný účastník téhož dodavatelského řetězce.

Všichni následní uživatelé

V případě látek podléhajících schválení musí dodržovat podmínky schválení, které se týkají speciálního použití. Následný uživatel musí požádat o schválení, pokud jeho použití není pokryté schválením garantovaným jeho dodavatelem.

Následní uživatelé musí prověřit soulad s jakýmikoliv omezeními této látky.

Musí identifikovat a aplikovat příslušné opatření na řízení rizik uvedených v listě bezpečnostních údajů anebo prostřednictvím jiných informací, pokud se list bezpečnostních údajů nevyžaduje.

Musí zkontrolovat soulad s expozičním scénářem, pokud přijatý list s bezpečnostními údaji obsahuje tuto složku, a v případě nesouladu musí vykonat další kroky.

Musí informovat dodavatele o jakékoliv nové informaci o nebezpečích látek, včetně klasifikace a značení.

Musí zprostředkovat informace dodavatelům, které mohou vyvolat pochybnosti o vhodnosti řízení rizik uvedených v listě s bezpečnostními údaji na stanovené účely.

Kromě toho se většina aktuálních právních požadavků, které se uplatňují při používání chemikálií, například týkající se ochrany pracovníků, zákazníků anebo životního prostředí, budou aplikovat také souběžně s REACH.

1. Dodavatelé EU jsou zřízeni v jednom z 27 členských států. Dodavatelé ve Švýcarsku nejsou dodavateli EU. Dodavatelé v Norsku, Irsku a Lichtenštejnsku se považují za dodavatele EU, pokud tyto státy zavedly REACH.
2. Zástupce je pouze právnická anebo fyzická osoba zřízená v EÚ, která je jmenována výrobcem látky, přípravku anebo produktu mimo EU, aby plnila registrační povinnosti importérů.

Prévention du risque chimique, Francie, 2007
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).