BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Úvod > Povinnosti uživatelů > Soulad s SDS

Soulad s SDS

   
 

Podle nařízení REACH, musejí dovozci respektovat podmínky použití a opatření řízení rizik doporučené výrobci a dovozci. Takže okamžitě po převzetí listů s bezpečnostními údaji (SDS) si musí uživatel nebezpečné látky nebo směsi zkontrolovat:

  • soulad s popsaným použitím a dodržení scénářů expozice,
  • dodržení opatření řízení rizik,
  • soulad s uděleným oprávněním či omezeními.

Tato kontrola probíhá podle procesu po jednotlivých krocích.

První krokem je třeba zkontrolovat, zda zamýšlené použití látky odpovídá použití popsaném v oddíle 1.2 listů SDS. Pokud se jedná o rozšířený SDS s jedním nebo více scénáři expozice, je třeba rovněž zkontrolovat soulad použití s použitím v popsaném scénáři expozice.

Ve druhém kroku je třeba zkontrolovat, zda skutečné podmínky použití odpovídají podmínkám bezpečného použití popsaným ve scénáři expozice.

Pokud není zamýšlené použití pokryto v SDS ani ve scénáři expozice nebo pokud skutečné podmínky použití neodpovídají opatřením řízení rizik, uživatel musí jednat. Uživatel tedy může:

  • požádat svého dodavatele, aby rozšířil zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) a vyvinul nový scénář expozice, čímž by se jeho zamýšlené použití identifikovalo (viz Povinnost sdělovat informace);
  • přizpůsobit svou činnost: může změnit záměr použití na identifikovaný způsob použití, zlepšit podmínky použití, aby dodržel opatření řízení rizik, nebo se pokus nahradit látku méně nebezpečnou látkou;
  • hledat jiného dodavatele, který by poskytl scénář pokrývající jeho záměr použití nebo který by byl připraven vyvinout nový scénář;
  • vytvořit svou vlastní zprávu o chemické bezpečnosti v souladu s přílohou XII nařízení REACH. Uživatel poté vytvoří scénář expozice, který jeho záměr použití pokrývá. Tento scénář musí připojit k jeho vlastním SDS a uvědomit Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA) o svém záměru použití. V některých případech, hlavně pokud je látka použita ve výzkumu zaměřeném na výrobky či procesy nebo pokud je celkové množství menší než 1 tuna ročně, může uživatel osvobozen od přípravy CSR, jeho povinnost poskytnout informace však trvá. Třetí a poslední kontrola zahrnuje kontrolu látek podléhajícím udělení povolení nebo omezenému použití (viz Použitelné látky). Oddíl 15 SDS uživatele opravňuje vědět, zda je takovými opatřenými postižen. V takovém případě musí zkontrolovat, zda jeho záměr použití odpovídá udělenému oprávnění nebo zda dodržuje omezení stanovená pro danou látku.

Termíny

Jsou-li záměry použití pokryty, uživatel má 12 měsíců, aby provedl opatření udělení v rozšířeném SDS, a to ode dne jeho přijetí. Pokud záměry použití nejsou pokryty, uživatel má 12 měsíc na to, aby provedl vlastní hodnocení chemické bezpečnosti (CSA) a realizoval související scénáře expozice.

Prévention du risque chimique, Francie, 2007, 2011
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).