BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Slovníček pojmů

   
 

Dovozcem
Fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která odpovídá za dovoz.

Dovozem
Fyzické uvedení na celní území Společenství.

Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA - European Chemicals Agency)
Agentura byla zřízena pro účely řízení a v určitých případech provádění technických, vědeckých a správních aspektů nařízení REACH a pro zajištění jednotnosti v těchto aspektech na úrovni Společenství. Sídlo Agentury je v Helsinkách.

Látkou
Látkou se pro účely nařízení REACH rozumí chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení.

Meziproduktem
Látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo používána pro účely chemické výroby, aby byla přeměněna na jinou látku (dále jen "syntéza"):
(a) neizolovaným meziproduktem: se rozumí meziprodukt, který není během syntézy záměrně odebírán (vyjma odběru vzorků) ze zařízení, ve kterém syntéza probíhá. Toto zařízení zahrnuje reakční nádobu, její pomocná zařízení a veškerá zařízení, kterými látky procházejí během kontinuálního nebo vsádkového procesu, včetně potrubí pro přepravu z jedné nádoby do jiné pro účely dalšího reakčního kroku, avšak vyjma nádrže nebo jiné nádoby, ve kterých se látky skladují po výrobě;
(b) "izolovaným meziproduktem na místě" se rozumí meziprodukt, který nesplňuje kritéria pro neizolovaný meziprodukt a jehož výroba a syntéza jiných látek z tohoto meziproduktu se uskutečňuje na stejném místě provozovaném jedním nebo více právními subjekty;
(c) "přepravovaným izolovaným meziproduktem" se rozumí meziprodukt, který nesplňuje kritéria pro neizolovaný meziprodukt a je přepravován nebo dodáván na jiná místa.

Následným uživatelem
Fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou v přípravku při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel.

Nezavedené látky
Látka, která není látkou zavedenou, ve smyslu článku 3.20. Nezavedené látky nemohou využívat přechodný režim, poskytovaný nařízením REACH látkám zavedeným, a musejí být proto před zahájením výroby nebo dovozu zaregistrovány.

Přípravkem
Směs nebo roztok složený ze dvou nebo vice látek.

Předmětem
Věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení. Příklady v článcích jsou auto a telefon.

Použitím
Zpracování, formulace, spotřeba, skladování, uchovávání, úprava, plnění do zásobníků, přenos z jednoho zásobníku do jiného, mísení, výroba předmětu nebo jakékoli jiné využití.

Registrace
Registrace je předložení technické dokumentace a, je-li tato vyžadována, zprávy o chemické bezpečnosti látky, vyráběné v Evropské unii (a v Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku, po zavedení v těchto zemích) nebo do ní dovážené, Agentuře.

Uvedením na trh
Dodání nebo zpřístupnění třetí osobě, za úplatu či zdarma. Za uvedení na trh se považuje rovněž dovoz.

Výrobcem
Látky fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která vyrábí látku ve Společenství.

Výrobou
Výroba nebo těžba látek v přírodním stavu.

Žadatelem o registraci
Výrobce nebo dovozce látky anebo výrobce nebo dovozce předmětu, který podává žádost o registraci látky.

Zavedenou látkou
Látka, která splňuje alespoň jedno z těchto kritérií:
(a) je uvedena v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek (EINECS);
(b) byla alespoň jednou během patnácti let před vstupem tohoto nařízení v platnost vyrobena ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 1995, dne 1. května 2004 nebo dne 1. ledna 2007, ale nebyla výrobcem nebo dovozcem uvedena na trh, za předpokladu, že to výrobce nebo dovozce může doložit;
(c) byla uvedena na trh ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 1995, dne 1. května 2004 nebo dne 1. ledna 2007, před vstupem tohoto nařízení v platnost výrobcem nebo dovozcem a byla považována za oznámenou látku v souladu s čl. 8 odst. 1 první odrážkou směrnice 67/548/EHS, nesplňuje však definici polymeru stanovenou v tomto nařízení, za předpokladu, že to výrobce nebo dovozce může doložit.