BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Úvod > Nástroje prevence > Oprávnění na používání

Oprávnění na používání

   
 

Autorizační proces REACH by měl umožňovat kontrolu rizik plynoucích z látek vzbuzujících velmi vysoké obavy (SVHC) kvůli jejich účinkům na zdraví a životní prostředí a také podporovat jejich progresivní náhradu vhodnými alternativami. Udělení oprávnění je tedy povinné při uvedení látky na trh nebo při použití látky zahrnuté v příloze XIV, ať už samotné, ve směsi nebo jako součásti předmětu.

Identifikace látek

Autorizační proces REACH začíná identifikací látek považovaných za látky vzbuzující velmi vysoké obavy kvůli jejich vnitřním vlastnostem1. Pro každou příslušnou látku agentura ECHA připraví spis podle přílohy XV, vydá vyhlášku, že byla látka identifikována pro případné zařazení do přílohy XIV a poté ji registruje na listinu kandidátských látek. Agentura ECHA poté pošle Evropské komisi doporučení pro zařazení prioritních látek s vlastnostmi PBT2 nebo vPvB3, široce disperzním použitím nebo velkými objemy. Nakonec Komise rozhodne o zařazení nebo nezařazení látky do přílohy XIV, tj. do seznamu látek podléhajícím udělení oprávnění.

Obsah Přílohy XIV

Příloha XIV představuje tabulku, v níž je zaznamenána zvláště identita látky, její vnitřní vlastnosti, které vedly k jejímu začlenění a přechodovým opatřením. Některé typy použití či kategorie lze také považovat za osvobozené od povinnosti oprávnění. Příloha XIV může také naznačovat období revize pro určité typy použití.

Aplikace oprávnění a udělování oprávnění

Za uvedení na trh nebo za použití látky uvedené v seznamu oprávněných (příloha XIV), výrobci, importéři nebo dovozci vytvoří aplikaci na oprávnění od agentury ECHA, které specifikuje, jakého použití se bude týkat a bude také obsahovat uprávu o chemické bezpečnosti (CSR) a analýzu alternativ a jejich případných rizik. Navíc je za všechny přihlášky na udělení oprávnění nutno uhradit poplatek.

Komise pro hodnocení rizik a socio-ekonomických analýz přihlášky uvažují a připravují návrhy rozhodnutí. Poté agentura ECHA zašle své konečné názory Komisi, členským státům a kandidátovi. Komise nakonec rozhodne, zda oprávnění udělit či neudělit.

Oprávnění lze udělit pouze pro typ použití nebo látku pouze pokud se prokáže, že riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí je kontrolováno odpovídajícím způsobem nebo že socio-ekonomické výhody převažují nad riziky, nebo pokud není jiná možnost. Oprávnění specifikuje zvláště osobu/osoby, jimž je uděleno, identitu látky, oprávněný způsob(y) použití a jakékoliv další možné podmínky. Každé oprávnění má referenční číslo, které musí uživatel či dovozce zahrnout na označení látky nebo směsi, která danou látku obsahuje, než je umístí do prodeje. Každý dovozce látky podléhající nutnosti udělení oprávnění (srovnej Použitelné látky) musí informovat agenturu ECHA, která udržuje aktualizovaný registr dovozců látek podléhajícím nutnosti udělení oprávnění.

 

1. Podle článku 57 jsou SVHC látkami s vlastnostmi karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci, látky typu PBT/vPvB (podle kritérií v příloze XIII či identifikované na základě jednotlivých případů) a jsou také endokrinními narušiteli.
2. PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxický statut.
3. vPvB: velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francie, 2007, 2011
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).