BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Úvod > Nástroje prevence > Omezení pro některé látky

Omezení pro některé látky

   
 

Proces omezení představuje bezpečnostní síť proti rizikům, která představují určité nebezpečné látky, směsi či předměty, a která nejsou pokryta v procesech REACH, zvláště pak povinnost registrace. Seznam existujících omezení tvoří přílohu XVII tohoto nařízení.

Návrhy omezení

Pokud látka představuje nepřijatelné riziko pro zdraví či životní prostředí navzdory existujícím opatřením, může nastat celospolečenské opatření. ECHA, na žádost Evropské komise nebo členského státu připraví spis pro omezení podle přílohy XV. Pro látky podléhající udělení oprávnění může také agentura navrhnout omezení, pokud látka představuje rizika, která nejsou adekvátně kontrolována při použití látky v předmětech.

Jakmile ECHA vydá seznam připravených spisů, zájemci mohou poskytovat komentáře nebo socio-ekonomické informace ohledně navrhovaných omezení. Pokud se prokáže, že posledně zmíněné jsou nejvhodnějšími opatřeními k omezení rizik, proces pokračuje uvedením omezení do praxe.

Uvedení rizik do praxe

Komise pro hodnocení rizik a Komise pro socio-ekonomickou analýzu spisy prozkoumají a vytvoří názor ohledně navrhovaných omezení. Tyto názory agentura vydá a předloží Komisi, která nakonec rozhodne o rozšíření či ponechání Přílohy XVII přijetím nových omezení či doplnění současných omezení.

Obsah Přílohy XVII

Příloha XVII představuje všechny látky podléhající omezením a souvisejícím podmínkám. Zahrnuje omezení přijatá v rámci směrnice 76/769/EHS1 a nových opatření plynoucích z postupů REACH. Tato omezení se týkají látky samotné, její směsi nebo předmětu, který ji obsahuje, a mohou se týkat i její výroby, uvedení na trh či některých jejích použití. Omezení mohou až zastavit výrobu a používání látky.

1. Směrnice spojená s omezeními marketingu a s použitím některých nebezpečných látek a preparátů.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francie, 2007, 2011
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).