BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Povinnosti uživatelů > Použitelné látky

Látky, které mohou být používány a uváděny na trh

   
 

Mezi povinnosti následného uživatele, které může mít v rámci REACH, patří to, že nejprve si musí ověřit, zda smí danou látku používat a uvádět na trh.

Látky podléhající registraci

Podle REACH nesmí následní uživatelé používat a uvádět na trh žádné látky, které nejsou zaregistrované, pokud je registrace povinná. To znamená, že výrobky používané a uváděné na trh mohou obsahovat pouze látky, které:

  • vyrábí/dováží výrobce či dovozce v množstvích menších než 1 tuna ročně, nebo
  • jsou osvobozeny od uplatňování systému REACH nebo konkrétně od registrace nebo které
  • byly (nebo budou) předběžně zaregistrovány1 a mají pozdější termín registrace nebo
  • jsou zaregistrované2.

To platí pro látky samotné, látky v přípravcích a látky, které se za normálních nebo přiměřeně předvídatelných podmínek používání mají uvolňovat z předmětů3. V praxi by měl následný uživatel zajistit, aby si byl jeho dodavatel vědom systému REACH a aby splňoval jeho požadavky. Pokud je dodavatel distributor nebo jiný následný uživatel, musí tuto žádost postoupit dalšímu účastníkovi nahoru dodavatelským řetězcem. Pokud jde o velký počet látek, nemusí být schůdné kontaktovat všechny dodavatele najednou, a následný uživatel smí tudíž své zdroje zaměřit nejprve na nejdůležitější látky. To však znamená, že používání ostatních látek může být ohroženo případným nesplněním nařízení REACH.

Látky podléhající oznámení

Látky používané pro účely výzkumu a vývoje produktů a procesů (PPORD) mohou být osvobozeny od povinnosti registrace, pokud jsou oznámeny Evropské agentuře pro chemické látky. Toto osvobození platí pět let a může být na žádost prodlouženo o dalších pět let (10 let v případě lékařských výrobků či látek neuváděných na trh), pokud ho lze odůvodnit programem výzkumu a vývoje. Osvobození se týká pouze množství látek, které pro účely PPORD používá sám výrobce nebo dovozce nebo ve spolupráci s omezeným počtem zaregistrovaných zákazníků. Agentura by se mohla rozhodnout, že stanoví podmínky, aby zajistila, že s látkami budou manipulovat pouze pracovníci zaregistrovaných zákazníků za přiměřeně kontrolovaných podmínek a že zbývající množství bude pro uplynutí osvobození opětovně shromážděno za účelem likvidace. Následný uživatel látky, který je v oznámení PPORD uveden na seznamu jako jeden z vybraných zákazníků, s nimiž výrobce nebo dovozce spolupracuje, musí látku používat pro účely PPORD a za podmínek, které stanovila agentura a které mu sdělil jeho dodavatel.

Jiný typ oznámení se týká některých látek velmi vysokého zájmu přítomných v předmětech. Pokud je látka identifikována jako látka, která může potenciálně spadat do přílohy XIV REACH (seznam látek podléhajících schvalování) a která je ve všech předmětech vyráběných výrobcem přítomna v celkových množstvích přesahujících jednu tunu ročně a v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostního - pokud ještě nebyla pro daný účel zaregistrována - musí být látka oznámena (ledaže lze expozici osob nebo životního prostředí vyloučit za normálních nebo přiměřeně předvídatelných podmínek používání včetně likvidace). Aby se předešlo jakémukoli narušení dodavatelského řetězce z důvodu nedostatečného oznámení (či registrace), měl by následný uživatel zajistit, že výrobce předmětů nahoru v jeho dodavatelském řetězci splňuje nařízení REACH.

Látky podléhající schvalování

Používání některých látek může být předmětem požadavku schvalování. To uveden dodavatel buď v oddíle 15 listu s bezpečnostními údaji nebo v rámci poskytnutých informací, pokud není list s bezpečnostními údaji požadován. Následní uživatelé mohou rovněž zkontrolovat následující seznamy, které zveřejňuje agentura: seznam kandidátských látek, které mohou případně spadat do přílohy XIV REACH (látky podléhající schvalování), doporučení pro látky, které mají spadat do přílohy XIV (první doporučení do 1. června 2009), a sama příloha XIV, pokud je k dispozici.
Následný uživatel může látku podléhající schvalování používat za předpokladu, že ji používá v souladu s podmínkami schválení4 uděleného účastníkovi nahoru v jeho dodavatelském řetězci. Nejpozději tři měsíce po prvním přijetí schválené látky samotné nebo v přípravku musí podat zprávu agentuře. Pokud se na účel, pro který látkou používá, schválení nevztahuje a chce v takovém používání pokračovat, bude muset sám zažádat o schválení pro jeho vlastní účel nebo případně pro účel jeho zákazníků.
Pokud není podána žádost o schválení, musí následný uživatel přestat látku používat do data zániku5 upřesněného v příloze XIV a po tomto datu nesmí látku samotnou nebo v přípravku dodávat svým zákazníkům.

Látka, která je uvedena na seznamu v příloze XIV, se smí používat pro účely, které jsou osvobozeny od schválení. Následný uživatel si musí tak ověřit, zda je jeho účel používání osvobozen či nikoli. Pokud je osvobozen, může pokračovat v používání látky i bez schválení. Nicméně, musí splnit podmínky používání a opatření pro řízení rizik, která mu sdělil jeho dodavatel.

Látky podléhající omezení

Podle nařízení REACH se na používání látky mohou vztahovat omezení. Pokud se omezení vztahují na látky samotnou nebo v přípravku či v předmětu, smí následný uživatel pokračovat v jejím používání pouze pod podmínkou, že tato omezení splní. Dodavatel musí informace o tom, zda látka, kterou dodává, podléhá omezením, zahrnout do části 15 listu s bezpečnostními údaji. Pokud není list s bezpečnostními údaji k dispozici, je dodavatel povinen poskytnout informace o jakýchkoli látkách podléhajících omezení.
V některých případech může mít omezení formu naprostého zákazu látky, přičemž v takovém případě ji následný uživatel už nebude smět používat (datum zákazu je specifikováno v příloze XVII REACH). V jiných případech mohou být za účelem kontroly rizik látky zakázány konkrétní účely použití nebo se mohou uplatňovat jiné podmínky. Pokud jde o schvalování, musí si následný uživatel ověřit, zda je jeho účel použití osvobozen od omezení či nikoli.


1. Pro látky, které byly za určitých podmínek před vstupem REACH v platnost, 1. červnem 2007, již vyráběny nebo dováženy, vytváří nařízení speciální přechodný režim. Takové látky se označují termínem "zavedené látky", neboť podléhaly registračnímu systému postupně v různých fázích a nikoliv zcela od začátku. Nezbytným předpokladem pro uplatnění přechodného režimu je předběžná registrace zavedených látek. K předběžné registraci dochází v šestiměsíčním období od 1. června 2008 do 1. prosince 2008. Do 1. ledna 2009 agentura zveřejní na své internetové adrese seznam předběžně zaregistrovaných látek. Pokud látka není uvedena na seznamu, může následný uživatel vyjádřit agentuře svůj zájem o ni. Agentura pak na své internetové stránce zveřejní název této látky. Agentura poskytne potenciálnímu žadateli na jeho žádost kontaktní údaje následného uživatele. Výrobci a dovozci zavedených látek, jejichž množství převýší jednu tunu ročně poprvé po 1. prosinci 2008, mohou stále podat předběžnou registraci agentuře. To je podmíněno tím, že předběžná registrace proběhne do šesti měsíců od první výroby/dovozu a že datum předběžné registrace je minimálně 12 měsíců před příslušným termínem registrace.
2. Jakmile je registrace dané látky dokončena, je žádateli uděleno pro danou látku registrační číslo, které bude muset být uvedeno v listu s bezpečnostními údaji pro jakoukoli dodávku po přijetí tohoto čísla.
3. Výrobci předmětů musí látku, která je přítomna v jejich předmětech v množství překračujícím celkově jednu tunu ročně a která se má za normálních nebo přiměřeně předvídatelných podmínek používání uvolňovat, předběžně zaregistrovat / zaregistrovat, pokud již tato látka nebyla pro daný účel použití už zaregistrována (nahoru dodavatelským řetězcem nebo v jakémkoli jiném dodavatelském řetezci).
Je také zapotřebí poznamenat, že agentura může za určitých podmínek požadovat registraci látek, které jsou v předmětech přítomny, které se však nemají uvolňovat.
4. Číslo uděleného schválení je uvedeno na chemickém označení.
5. Datum zániku: datum, od kterého je uvádění dané látky na trh a její používání zakázáno, ledaže je uděleno schválení.


logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francie, 2007
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).