BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Úvod > Nástroje prevence > Klasifikace a značení

Klasifikace a značení látek a přípravků

   
 

Ve světě se v současnosti používají rozličné systémy klasifikace a značení chemikálií. Tatáž látka může být ve Spojených státech klasifikovaná jako „toxická“, v Evropské unii jako „nebezpečná“ a v Číně jako „ne nebezpečná“. Aby se eliminovaly tyto odlišnosti a posílila se ochrana obyvatelstva a životního prostředí ve všech státech, rozhodlo se o vytvoření celosvětového harmonizovaného systému klasifikace a značení (GHS) pod záštitou Spojených národů. Systém GHS formálně od roku 2002 ustanovila Hospodářská a sociální rada Spojených národů (UN ECOSOC) a následně ho v letech 2005 a 2007 zrevidovala.
Jejím cílem je zlepšit informovanost pracovníků, zákazníků, osob reagujících na havarijní stavy o nebezpečích a o rizicích při přepravě, a to prostřednictvím harmonizovaných označení a podle potřeby i harmonizovaných listů s bezpečnostními údaji.

Zavedení GHS v EU

GHS je soubor mezinárodních doporučení. Jejich aplikace je proto dobrovolná. Stejně jako většina států si však i Evropská unie přeje, aby bylo povinné jejich zavedení do legislativy společenství.
Takto se příslušná kritéria GHS hromadně zapracují do přepravní legislativy EU v roce 2009. Co se týká dodávání a používání chemikálií, Evropská komise přijala na konci roku 2008 tzv. nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, značení a balení nebezpečných látek a směsí, které ve střednědobém horizontu nahradí současný systém.
Toto nařízení bere v úvahu klasifikační kritéria a pravidla značení GHS, přičemž je založeno i na 40tileté zkušenosti získané během závaznosti existující legislativy o chemikáliích Společenství. Dosažená úroveň ochrany se udržuje pomocí tříd nebezpečnosti Společenství, které ještě nejsou součástí GHS, a dodržováním některých pravidel klasifikace a značení. Kromě toho nařízení zvažuje i všechny třídy nebezpečnosti GHS, ale některé kategorie (úrovně vážnosti nebezpečnosti v rámci dané třídy), které nejsou součástí aktuální legislativy, nejsou v nařízení zahrnuty. Nařízení zahrnuje některé třídy nebezpečnosti nebo kategorie, které nejsou uvedeny v aktuální legislativě EU pro dodávání a používání, ale jsou anebo budou součástí přepravního systému EU.

CLPCLP

Podrobnosti o provádění nařízení CLP, včetně letáku o vývoji klasifikace a značení pro chemické látky, najdete na internetové stránce CNRS o předcházení chemickým rizikům (v angličtině).

Soulad s REACH

Nařízení CLP zahrnuje potřebné úpravy, které je potřeba udělat v REACH, přičemž jsou do něj začleněna některá ustanovení REACH:

  1. povinnost podniků samy si klasifikovat svoje látky a směsi a tyto klasifikace zveřejnit;
  2. sestavit harmonizovaný seznam látek klasifikovaných na úrovni Společenství;
  3. vypracovat klasifikační a označovací katalog, který bude sestaven ze všech oznámení a harmonizovaných klasifikací tak, jak je uvedeno výše.

Protože hlavním prostředkem komunikace v rámci předpisu REACH jsou karty bezpečnostních údajů, zůstanou zde uvedená ustanovení o kartách bezpečnostních údajů.

Hlavní změny, které zavádí nařízení CLP

Nařízení dodržuje terminologii GHS: pojem „látka“ se zachovává, ale pojem „přípravek“ se nahrazuje pojmem „směs“; pojem „kategorie nebezpečnosti“ se nahrazuje pojmem „třída nebezpečnosti“. Třída nebezpečnosti představuje povahu fyzikálního, zdravotního nebo environmentálního nebezpečí. Některé třídy nebezpečnosti mohou obsahovat diferenciace, jiné třídy zase mohou obsahovat kategorie nebezpečnosti.
Nařízení definuje 28 tříd nebezpečnosti: 16 tříd fyzické nebezpečnosti, 10 tříd zdravotní nebezpečnosti a jedna třída environmentální nebezpečnosti a jedna dodatečná třída pro látky nebezpečné pro ozónovou vrstvu. Třídy založené na fyzikálně-chemických vlastnostech jsou odlišné od aktuálních kategorií nebezpečnosti. Jsou postaveny na třídách definovaných v mezinárodní legislativě týkající se dopravy nebezpečného zboží. Některé třídy jsou proto známy i uživatelům v rámci Evropy. Na druhé straně jsou zdravotní nebezpečí podobná nebezpečím definovaným v aktuálním systému, přestože jsou organizovány a uvedeny odlišně v rámci tříd nebezpečnosti.

Klasifikační kritéria dvou systémů, t.j. pravidla, která se používají pro definování třídy nebezpečnosti, do níž patří chemikálie, a kategorie v rámci této třídy se mohou lišit. Kromě toho budou změny mezních hodnot a výpočtových metod směsí pravděpodobně vést k tomu, že se do nového systému bude klasifikovat více chemikálií.

Značení na základě nařízení zahrnuje prvky, které jsou ve většině případů odlišné od aktuálně používaných na pracovištích v Evropě. Požadovanými informacemi jsou identifikační znaky výrobku, identita dodavatele, piktogramy nebezpečnosti, signální slova, věty nebezpečnosti a bezpečnostní vyhlášení.

Podrobnosti uvidíte na označujících prvcích pro fyzikální nebezpečí, zdravotní nebezpečí a environmentální nebezpečí.

Přechod mezi dvěma systémy

Během přechodného období zabezpečuje nařízení existenci současného systému a systému CLP. Od 1. prosince 2010 se budou označení látek sestavovat podle nového systému CLP, přičemž v listech bezpečnostních údajů se bude uvádět současně aktuální systém s novým systémem. Do 1. června 2015 mají podniky zodpovědné za značení chemikálií možnost výběru jednoho ze dvou systémů pro směsi. Když si vyberou nový systém, označení se musí vypracovat v souladu s tímto systémem, přičemž v listě bezpečnostních údajů budou uvedeny obě klasifikace. Od 1. června 2015 se současné směrnice zruší a kompletně se nahradí předpisem CLP.

cnrs

Prévention du risque chimique, Francie, 2007, 2009
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).