BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Úvod > Údaje o látkách

Údaje o látkách

   
 

Cílem nařízení REACH (které vstoupilo v platnost 1. června 2007) je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí prostřednictvím lepší a včasnější identifikace podstatných vlastností chemických látek a lepších vědomostí o jejich používání.

Předchozí legislativa rozlišovala „existující látky“, tj. veškeré chemikálie, o nichž bylo oznámeno, že byly na trhu v září 1981, a „nové látky“, tj. látky uvedené na trh po tomto datu. Pro existující látky neplatily stejné požadavky na informace jako pro látky nové. V důsledku toho vznikl současný nedostatek veřejně dostupných informací o vlastnostech těchto existujících látek, ačkoliv tyto tvoří přes 99% celkového množství látek na trhu. Následní uživatelé navíc nemuseli poskytovat informace o použití. To je příčinou stávajícího nedostatku informací o expozici.

K 1. červnu 2018 – po 11 letech postupného zavádění ustanovení REACH - bude pro každou látku podléhající registraci existovat dokumentace předložená výrobci a dovozci Evropské agentuře pro chemické látky, obsahující informace o podstatných vlastnostech látky a o použitích. Povšimněme si, že s tímto procesem bude spojeno úsilí o omezení zkoušek, zvláště pak zkoušek na obratlovcích. Nařízením REACH byly zavedeny konkrétní mechanismy, přinášející sdílení údajů mezi žadateli o registraci a větší důraz na používání jiných metod, než jsou zkoušky.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francie, 2007
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).