BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Úvod > Nástroje prevence > List s bezpečnostními údaji

List s bezpečnostními údaji (SDS)

   
 

Aby všichni uživatelé látek samotných, v přípravcích nebo předmětech měli potřebné údaje pro bezpečnou manipulaci s nimi, jsou v dodavatelském řetězci směrem dolů předávány informace. Díky nim má zaměstnavatel určit, zda se některá nebezpečna chemická činidla nebo obávané látky vyskytují na pracovišti, a posoudit jakákoli rizika pro zdraví a bezpečnost pracovníků, která z jejich používání vyplývají. Primárním nástrojem pro tuto komunikaci je list s bezpečnostními údaji. Pokud není požadován, musejí být poskytnuty jiné relevantní informace, aby následní uživatelé mohli identifikovat a uplatnit vhodná opatření pro řízení rizika.

fds

Látky nebo přípravky, na něž se vztahuje list s bezpečnostními údaji

Dodavatel látky nebo přípravku poskytne list s bezpečnostními údaji:

 • pokud látka nebo přípravek splňují kritéria pro to, aby byly v souladu se směrnicemi 67/548/EHS nebo 1999/45/ES1 zařazeny mezi nebezpečné látky a přípravky;
 • pokud je látka perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB) v souladu s kritérií stanovenými v příloze XIII nařízení REACH;
 • pokud je látka uvedena na seznamu látek, které by mohly potenciálně spadat pod přílohu XIV REACH (látky, které podléhají schvalování).
Dodavatel musí dodat i list s bezpečnostními údaji, pokud přípravek nesplňuje kritéria proto to, aby látka byla klasifikována jako nebezpečná, ale obsahuje:
 • alespoň jednu látka, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí v individuální koncentraci minimálně 1 % hmotnostních u neplynných přípravků a minimálně 0,2 % objemových u plynných přípravků;
 • alespoň jednu látku, která je v souladu s kritérií stanovenými v příloze XIII nařízení REACH perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB) v individuální koncentraci minimálně 0,1 % hmotnostních u neplynných přípravků;
 • látku uvedenou na seznamu látek, které by mohly potenciálně spadat pod přílohu XIV REACH (látky, které podléhají schvalování) v individuální koncentraci minimálně 0,1 % hmotnostních u neplynných přípravků;
 • látku, pro níž platí ve Společenství limity pro expozici na pracovišti.

Poznámka:
Pokud následný uživatel nebo distributor nevyjádří příslušnou žádost, nedodávají se listy s bezpečnostními údaji tehdy, pokud jsou nebezpečné látky či přípravky nabízené nebo prodávané široké veřejnosti poskytovány s dostatečnými informacemi, díky nimž mohou uživatelé přijmout nezbytná opatření, pokud jde o ochranu lidského zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

Informace poskytované v listu s bezpečnostními údaji

List s bezpečnostními údaji obsahuje 16 položek: více informací najdete v dokumentech 16 položek listu s bezpečnostními údaji a Čtu listy s bezpečnostními údaji. Pokud byla v rámci registračního procesu vypracována zpráva o chemické bezpečnosti musejí být k listu s bezpečnostními údaji přiloženy odpovídající expoziční scénáře (pro stanovené účely). List s bezpečnostními údaji musí být dodán v úředním jazyce členského státu (členských států), kde je látka nebo přípravek uveden na trh, pokud dotčený členský stát (členské státy) nestanoví jinak. Poskytuje se zdarma v tištěné nebo elektronické podobě. Dodavatelé list s bezpečnostními údaji neprodleně aktualizací při následujících příležitostech:

 • jakmile budou zpřístupněny nové informace týkající se opatření řízení rizika či nebezpečí;
 • jakmile bude uděleno nebo zamítnuto povolení;
 • jakmile bude uloženo omezení.

Nová verze, označená jako "oprava: (datum)", se poskytuje se zdarma v tištěné nebo elektronické podobně všem původním příjemcům, kteří původní verzi obdrželi v průběhu předcházejících 12 měsíců. Každá aktualizace následující po registraci látky musí obsahovat registrační číslo.

Informace o látkách či přípravcích, pro které není požadován list s bezpečnostními údaji

Každý dodavatel látky samotné nebo v přípravku, který nemusí dodat list s bezpečnostními údaji, musí poskytnout příjemci následující informace:

 • údaj, zda látka podléhá schvalování, a podrobnosti o jakémkoli schválení uděleném nebo odepřeném v tomto dodavatelském řetězci;
 • podrobnosti o jakémkoli uvaleném omezení;
 • jakékoli další dostupné a relevantní informace o látce, nezbytné pro to, aby mohla být identifikována a uplatňována vhodná opatření pro řízení rizik. Patří sem specifické podmínky uvedené žadatelem v registrační dokumentaci, které mu umožnily provést některé zkoušky vyžadované v rámci REACH;
 • případné registrační číslo(a) pro každou látku, o níž jsou podle výše uvedených bodů sdělovány informace.

Tyto informace jsou předávány zdarma v tištěné nebo elektronické podobě a musí být aktualizovány tak často, jak je nutné, stejným postupem jako list s bezpečnostními údaji.

Informace o látkách v předmětech

Každý dodavatel předmětu, který obsahuje látku uvedenou na seznamu látek, které by mohly potenciálně spadat pod přílohu XIV REACH (látky, které podléhají schvalování) v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostního, poskytne profesionálnímu příjemci předmětu dostatečné informace (alespoň název látky), aby umožnil bezpečné používání předmětu.

Relevantní informace se spotřebiteli poskytují na jeho žádost zdarma do 45 dnů o přijetí žádosti. Celkový přehled získáte v odkaze Komunikace v dodavatelském řetězci směrem dolů.

1. Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s.1) Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/121/EC (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 850). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/8/EC (Úř. věst. L 200, 24.01.06, s. 12). Tyto směrnice budou zrušeny nařízením č. 1272/2008 s účinností od 1. června 2015.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francie, 2007, 2009
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).