BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Úvod > Hodnocení chemické bezpečnosti > Charakteristika rizika

Charakteristika rizika

   
 

Charakteristika rizika ukončuje proces hodnocení chemické bezpečnosti (CSA). Tento krok se provádí pro každý scénář expozice za předpokladu, že byla provedena popsaná opatření v oblasti řízení rizika, a týká se lidského obyvatelstva a sfér životního prostředí vystavených riziku. Zahrnuje také celkovou analýzu environmentálních rizik.

Charakteristika rizik spočívá v:

Riziko se považuje za adekvátně řízeno v průběhu životního cyklu látky, pokud:

  • odhadované stupně expozice (srovnej s Hodnocení expozice) jsou nižší než DNEL nebo PNEC, a
  • pravděpodobnost nebo závažnost události plynoucí z fyzikálně-chemických vlastností látky je zanedbatelná.

V případě, kdy nelze určit DNEL nebo PNEC, je nutno kvalitativně zhodnotit pravděpodobnost zamezení dopadu při realizaci scénáře expozice. Navíc v případě látek typu PBT a vPvB výrobci nebo importéři použijí informace nashromážděné v průběhu kroku hodnocení expozice k minimalizaci expozic a emisí na lidi a životní prostředí.

 

logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francie, 2007, 2011
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).