BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Úvod > Hodnocení chemické bezpečnosti

Hodnocení chemické bezpečnosti

   
 

REACH je založená na principu že průmysl musí vyrábět, dovážet, užívat látky nebo uvádět je na trh způsobem, kterým neúčinkují nepříznivě na lidské zdraví a na životní prostředí. Proto musí výrobci a dovozci sbírat a uvádět informace o látkách a hodnotit, jak mohou být rizika na lidské zdraví a životní prostředí kontrolované použitím vhodných opatření pro řízení rizika. Pro všechny látky, které jsou vyráběny nebo dováženy v objemech rovnajících se nebo větších jak 10 tun za rok, je nutné vystavit Hodnocení chemické bezpečnosti (CSA) a to musí být zdokumentované v Chemické bezpečnostní zprávě (CSR). Hodnocení chemické bezpečnosti musí uvádět výrobce látky a všechny identifikované použití. CSR obsahuje detailní shrnutí informací o vlastnostech látky nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí spolu s hodnocením expozice rizika, kde je toto hodnocení vyžadované.

Ostatní účastníci musí vypracovat CSR:

  • Další uživatelé, kteří potřebují nebo chtějí vypracovat své vlastní CSA/CSR;
  • Výrobci nebo dovozci předmětů obsahující látky, které budou vypuštěny z předmětu, pokud látka ještě není registrována pro tohle použití. CSR je vyžadováno, pokud je látka přítomná v těchto předmětech v objemu vyšším než 10 tun za rok;
  • Výrobci, dovozci nebo další uživatelé, kteří připravují CSA/CSR jako část žádosti o povolení.

Za jistých podmínek není nutné vykonat hodnocení chemické bezpečnosti:

  • pro látku přítomnou při přípravě v koncentraci pod jistými koncentračními limity;
  • pro izolované meziprodukty na místě nebo při přepravě;
  • pro Výzkum a vývoj orientovaný na výrobky a procesy (PPORD);
  • když je použití látky regulované specifickým právním předpisem a látka je vyjmuta z registrace (např. biocidy, pesticidy, farmaceutika).

Hodnocení chemické bezpečnosti nemusí uvádět rizika na lidské zdraví z koncového použití v materiálech, které se dostávají do kontaktu s jídlem a v kosmetických výrobcích, protože ty jsou uváděné pod jiným právním předpisem.

Hodnotící kroky

Diagram "Principy Hodnocení chemické bezpečnosti REACH" shrnuje kroky CSA.

Hodnocení chemické bezpečnosti látek musí obsahovat následující kroky:

Jakákoliv osoba žádající registraci musí identifikovat a použít vhodná opatření na přiměřenou kontrolu rizik identifikovaných hodnocením chemické bezpečnosti, a kde je to vhodné, doporučit je v listě s bezpečnostními údaji, který dodá. Jakákoliv osoba žádající registraci, od které se vyžaduje vypracovat hodnocení chemické bezpečnosti, musí mít k dispozici aktuální zprávu o chemické bezpečnosti.

 

cnrs

Prévention du risque chimique, Francie, 2007, 2010
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).