BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Úvod > Údaje o látkách > Povinnost registrace

Povinnost registrace

   
 

REACH je založen na zásadě, že průmysl by měl vyrábět, dodávat nebo používat látky nebo je uvádět na trh takovým způsobem, aby za rozumně předvídatelných podmínek nebylo nepříznivě ovlivněno lidské zdraví ani životní prostředí. Pro zajištění tohoto proto výrobci a dovozci1 musejí shromažďovat nebo vytvářet údaje o látkách a přijímat vhodná opatření pro kontrolu nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí.

Jako doložení plnění těchto povinností a z důvodu průhlednosti nařízení REACH vyžaduje, aby výrobci a dovozci předložili Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) registrační dokumentaci, která obsahuje:

  1. technickou dokumentaci s údaji o látce
  2. a pro látky, které jsou v množství 10 tun nebo větším za rok na žadatele o registraci, zprávu o chemické bezpečnosti s posouzením, jakým způsobem je možné kontrolovat nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí.

Látky podléhající registraci

Povinnost registrace se vztahuje na látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuny nebo větším za rok na výrobce nebo dovozce. Povinnost obecně platí pro látky samotné nebo obsažené v přípravcích. Vztahuje se na látky v předmětech, u nichž se počítá s uvolňováním látky za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek použití, nebo na žádost Evropské agentury pro chemické látky (viz schéma Požadavky na látky v předmětech“).


Látky osvobozené od povinnosti registrace

Několik látek je z nařízení REACH zcela vyňato, a tím zbaveno registrační povinnosti: radioaktivní látky, látky pod celním dohledem, neizolované meziprodukty a látky používané pro obranné zájmy, na něž se vztahují národní výjimky. Mimoto je rovněž vyňat odpad, jelikož tento není látkou, přípravkem ani předmětem ve smyslu nařízení REACH.

Tam, kde to upravuje jiná, rovnocenná legislativa, jsou povinnosti registrace zbaveny jiné konkrétní látky (látky použité v léčivých přípravcích, v potravinách nebo krmivech). Z registrace jsou dále vyňaty některé identifikované látky, kategorie látek a látky z některých identifikovaných procesů. U těchto je shledána minimální míra rizika pro lidské zdraví a životní prostředí (látky uvedené v příloze IV) nebo se jejich registrace považuje za nevhodnou nebo zbytečnou (látky a procesy uvedené v příloze V). Od registrace jsou prozatím osvobozeny polymery, avšak jejich výrobci a dovozci jsou povinni zaregistrovat monomery nebo jiné látky, které jsou pro výrobu polymerů používány (viz tabulka Ustanovení pro polymery a monomery). Z registrace jsou rovněž vyjmuty látky recyklované, zpětně získané, již zaregistrované a zpětně dovezené.

Více informací naleznete v tabulce Rozsah působnosti nařízení REACH.


Látky považované za zaregistrované

Některé látky nebo použití látek jsou považovány za zaregistrované, a proto není pro tyto látky pro tato použití vyžadována žádná registrace. To platí pro:

  1. aktivní látky v biocidních přípravcích,
  2. aktivní látky v přípravcích na ochranu rostlin,
  3. látky oznámené jako nové látky v předchozím systému (směrnice 67/548/EHS2), za zvláštních množstevních podmínek.

Informace předložené pro tyto látky představují ekvivalent údajů registrační dokumentace. Evropská agentura pro chemické látky je povinna zahrnout je do své databáze.


Látky s přizpůsobenými ustanoveními

Pro izolované meziprodukty a látky vyráběné nebo dovážené pro účely výzkumu a vývoje platí v rámci legislativy REACH přizpůsobená ustanovení, týkající se registrace, jsou-li používány za určitých stanovených podmínek.
Pro více informací viz schémata Ustanovení pro izolované meziprodukty a Ustanovení pro látky používané pro výzkum a vývoj.


Registrační lhůty

Látky spadající do oblasti působnosti nařízení REACH, které nejsou osvobozeny od povinnosti registrace, musejí být zaregistrovány ještě před zahájením výroby nebo dovozu do Evropské unie. Pro látky, které byly za určitých podmínek před vstupem REACH v platnost, 1. červnem 2007, již vyráběny nebo dováženy, však platí speciální přechodný režim. Takové látky se označují termínem "zavedené látky", neboť podléhaly registračnímu systému postupně v různých fázích a nikoliv zcela od začátku. Nezbytným předpokladem pro uplatnění odkladu registrace je provedení předběžné registrace této "zavedené látky" mezi 1. červnem 2008 a 1. prosincem 2008. Počínaje 1. červnem 2008 musejí být "Nezavedené látky" nebo "zavedené látky", které nebyly předběžně zaregistrovány, před zahájením výroby nebo dovozu nejprve zaregistrovány. Až do tohoto dne však stále platí předchozí úprava pro oznamování nových látek.


registrační lhůty


Ověření úplnosti registrační dokumentace

Za správu všech registračních dokumentací je zodpovědná Evropská agentura pro chemické látky. Agentura provede při podání dokumentace jednoduchou elektronickou kontrolu úplnosti této dokumentace. Kvalitu předložených údajů je možné zkontrolovat později, při procesu hodnocení.

 

1. Výrobci mimo EU mohou pro plnění povinnosti dovozce určit svého "výhradního zástupce". Výhradní zástupce je fyzická nebo právnická osoba usazená v Evropské unii, která má dostatečné zkušenosti s praktickým nakládáním s látkami a informacemi souvisejícími s těmito látkami. Pokud je určen výhradní zástupce, má výrobce ze země mimo EU povinnost uvědomit o této skutečnosti dovozce ve svém dodavatelském řetězci. Následně po tomto sdělení zaujímá výhradní zástupce roli dovozců v EU a začíná plnit své registrační povinnosti.
2. Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s.1).logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francie, 2007
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).