BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Úvod > Nástroje prevence > Veřejně dostupné databáze

Veřejně dostupné databáze

   
 

REACH předpokládá přístup veřejnosti k informacím týkajících se látek, kterým by mohla být vystavena. Stránka Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) poskytuje bezplatný přístup k veřejným informacím, které jsou v databáze ECHA, včetně nebezpečných objektů, klasifikace a značení, oprávněného použití a opatření pro řízení rizika.

Informace, kterými disponuje ECHA

Databáze ECHA centralizuje informace vydané pro účely registrace, oprávnění and omezení. Kromě toho předpokládá Nařízení (CE) č. 1272/2008 , že ECHA založila a spravuje seznam klasifikace a značení. V rámci oznámení klasifikace a značení látek, které vyžaduje stejné nařízení, musí výrobce, producent předmětů nebo dovozce informovat ECHA o následovních informacích, pokud již nebyly předloženy jako část registračních dokumentů.

 • identitu(y) výrobce(ů), producenta(ů) předmětů nebo dovozce(ů) zodpovědných za uvedení látky (látek) na trh;
 • identitu látky (látek);
 • klasifikaci nebezpečenství látky (látek);
 • označení nebezpečenství látky (látek);
 • specifické limity koncentrace, pokud jsou vyžadovány.

Agentura zaznamená, jestli je vzhledem k záznamu harmonizovaná klasifikace a značení na společenské úrovni.

Informace dostupné veřejným elektronickým přístupem

Následující informace o látkách, či jsou samostatné nebo ve směsích nebo v předmětech, jsou veřejně dostupné na stránce ECHA:

 • název (názvy) látky, kromě některých látek, u kterých byl předložen požadavek o utajení;
 • klasifikace a značení látky:
 • fyzikálně-chemické údaje týkající se látky a údaje o cestách a environmentálním osudu;
 • výsledek každé toxikologické a ekotoxikologické studie;
 • jakákoliv odvozená úroveň bez účinku (DNEL)1 nebo předpovězena koncentrace bez účinku (PNEC)2;
 • návod pro bezpečné použití;
 • analytické postupy, pokud jsou vyžádány v souladu s přílohami IX nebo X REACH, které umožňují odhalit nebezpečné látky po vypuštění do životního prostředí, a také určení přímé expozice lidmi.

Pokud není požadavek utajení od činitele poskytujícího údaje opodstatněný, mohou být poskytnuté i následující informace:

 • pokud je to podstatné pro klasifikaci a značení, stupeň čistoty látky a identita nečistoty a/nebo přísad, které jsou známe jako nebezpečné;
 • celková skupina nosnosti, v rámci které je jistá látka zaregistrovaná;
 • shrnutí studie3 nebo shrnutí pevné studie4;
 • doplňující informace poskytnuté v listě s bezpečnostními údaji doplňující volně dostupné informace;
 • obchodní jméno(a) látky.

 

1. DNEL: stupeň expozice látce, který by neměl být překročen při vystavení lidské skupiny.
2. PNEC: koncentrace látky, pod kterou by se neměli objevit znepokojující nepříznivé účinky v oblasti životního prostředí.
3. shrnutí studie: znamená shrnutí cílů, metod, výsledků a závěrů úplné správy o studii, která poskytuje dostatečné informace pro vytvoření hodnocení významnosti studie.
4. pevné shrnutí studie: znamená detailní shrnutí studie3, které poskytuje dostatečné informace pro vytvoření nezávislého hodnocení studie minimalizující nutnost přečtení úplné správy o studii.

 

cnrs

Prévention du risque chimique, Francie, 2007, 2010
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).