BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Úvod > Hodnocení chemické bezpečnosti > Hodnocení expozice

Hodnocení expozice

   
 

Hodnocení expozice spočívá v určení dávky (či koncentrace) látky, kterému mohou být lidé či životní prostředí vystaveni. Týká se celého životního cyklu látky, od výroby po různá identifikovaná využití. Hodnocení obsahuje dva jasné kroky:

 1. Vytváření různých scénářů expozice (SE) nebo relevantních využití a kategorií expozic.
 2. Odhad expozice.

U látek uvedených na trh, budou v příloze listů s bezpečnostními údaji (SDS) uvedeny také relevantní scénáře expozice a shrnutí odhadu expozice. Pro scénáře expozice přiložené k SDS existuje standardní formát.

Vytváření scénářů expozice

Scénáře expozice popisují výrobu a využití látky a prostředky, jak kontrolovat expozici lidí a životního prostředí. Zahrnuje i provozní podmínky a opatření v oblasti řízení rizik vykonávané výrobcem, importérem nebo dovozcem. Tito jsou později hlavními příjemci ES a musí zkontrolovat soulad jejich požadavků s popsanými podmínkami použití.

Požadovaný stupeň podrobnosti pro ES se může podstatně lišit případ od případu, v závislosti na použití látky, jejích nebezpečných vlastnostech a množství dostupných informací.

Scénáře expozice mohou popisovat příslušná opatření řízení rizik pro několik jednotlivých procesů či použití látky. V tomto případě je lze nazývat kategoriemi expozice.

Jelikož může být proces hodnocení chemické bezpečnosti (CSA) iterační, první scénář expozice je utvořen na základě počátečních předpokladů o provozních podmínkách a opatřeních řízení rizik. První hodnocení je založeno na dostupných informacích o nebezpečnosti a na odhadu expozice odpovídajícím prvotnímu scénáři. Počáteční charakteristika rizika naznačuje, že rizika nejsou adekvátně kontrolována a hodnocení je třeba zdokonalit iterací. K dosažení dostatečné kontroly rizik může být potřeba doplňujících informací o nebezpečnosti, úpravy provozních podmínek nebo opatření řízení rizik nebo přesnějšího odhadu expozice. Scénář získaný po poslední iteraci, především finální scénář expozice, bude zahrnut ve zprávě o chemické bezpečnosti (CSR).

Odhad expozice

Odhad expozice, provedený pro každý vytvořený scénář a popsaný v CSR, zahrnuje tři následující prvky:

 1. Odhad emisí
  Budou změřeny emise v průběhu celého životního cyklu látky samotné i jako součásti předmětu, včetně těch ze stadia odpadu. Tento odhad bude proveden za předpokladu zařazení opatření řízení rizik a provozních podmínek popsaných ve scénáři expozice.
 2. Hodnocení chemického cyklu a drah
  Charakterizace možného rozkladu, přeměnu nebo reakčních procesů. Navíc lze určit životní cyklus a distribuci.
 3. Odhad stupňů expozice
  Stupně expozice budou určeny pro všechny lidské obyvatele (pracovníky, spotřebitele a lidé s nepřímou expozicí skrze životní prostředí) a pro sféry životního prostředí náchylné k expozici. Řešení se bude týkat každé dráhy expozice (inhalace, orální, dermální i kombinovaná). Takové odhady budou brát v úvahu i prostorové a časové variace ve vzorci expozice.

Pokud budou údaje o expozici dostupné a reprezentativní, budou uvažovány speciálně. Ale vhodné modely nebo relevantní údaje z monitoringu z odpovídajícími látkami mohou také při hodnocení expozice pomoci.

 

Logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francie, 2007, 2011
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).