BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Úvod > Hodnocení chemické bezpečnosti > Hodnocení nebezpečnosti

Hodnocení nebezpečnosti

   
 

Hodnocení nebezpečnosti je prvním krokem hodnocení chemické bezpečnosti (CSA).

Zahrnuje:

  • Sbírání a vyhodnocování informací;
  • Identifikace nebezpečenství;
  • Klasifikace a značení;
  • Odvození prahových úrovní;
  • PBT a vPvB hodnocení.

Sbírání a vyhodnocování relevantních informací se vyžaduje pro registraci. Při žádosti je tato informace zdokumentována v technických dokumentech a ve zprávě o chemické bezpečnosti. Typ a množství informací závisí na vyrobeném nebo dovezeném množství.

Hodnocení nebezpečí na lidské zdraví

V úvahu musí být brány všechny účinky na zdraví a toxikokinetický profil. Toxikologická informace, která je dostupná nebo vytvořená, musí pro každý zdravotní účinek a každý relevantní model1 expozice povolit vytvoření úrovně vnější expozice, pod kterou nejsou předpokládány nepříznivé účinky na lidské zdraví (DNEL). V případech, kdy DNEL nemůže být odvozené (například při nehraničním jevu, jako například genotoxická karcinogenita) se vytváří polokvantitativní hodnota známá jako hladina odvozeného minimálního účinku (DMEL). Tyto hladiny jsou odvozeny z výsledků toxikologických testů a faktorů nestálosti, které vyplývají z experimentální druhové a mimodruhové variability.

Hodnocení nebezpečí na lidské zdraví vzhledem k fyzikálně-chemickým vlastnostem

Měly by být zhodnoceny tyto následující účinky potencionálně fyzikálně-chemické vlastnosti na lidské zdraví:

  • výbušnost;
  • hořlavost;
  • oxidační potenciál.

Hodnocení nebezpečí pro životní prostředí

Hodnocení nebezpečí pro životní prostředí se zaměřuje na potencionální účinky v ekosystémech a jakékoliv oblasti životního prostředí (voda, vzduch, půda), dravce v potravinovém řetězci a mikrobiologickou aktivitu systémů čištění odpadních vod. Hodnocení nebezpečí pro životní prostředí povoluje vytvořit koncentraci látky, pod kterou by se neměli objevit znepokojující nepříznivé účinky v oblasti životního prostředí (PNEC). PNEC je odvozené na základě výsledků toxikologických testů a hodnotícího faktoru pro každou část životního prostředí. Čím obsáhlejší jsou údaje a čím delší je trvání testů, tím menší je stupeň nejistoty a velikost hodnotícího faktoru.

PBT a vPvB hodnocení

Další hodnocení těchto vlastností je oprávněné, protože je složité předpovědět potenciál dlouhotrvajících účinků. Hodnocení má stanovit, jestli látka splňuje identifikační kritéria REACH přílohy XIII pro trvalé, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo velmi trvalé a velmi bioakumulativní (vPvB). Pokud ano, měli by být charakterizovány všechny emise po dobu životního cyklu látky.

 

Pokud látky splňují klasifikační kritéria jako nebezpečná nebo PBT nebo vPvB, musí osoba žádající registraci vykonat hodnocení expozice a charakteristiku rizika jako součást CSA. V opačném případě se hodnocení chemické bezpečnosti zde končí.

 

1. Model expozice: kombinace frekvence, trvání a cesty expozice a populace, která je náchylná na expozici.

 

cnrs

Prévention du risque chimique, Francie, 2007, 2010
Tento dokument slouží pouze pro informativní účely a v žádném případě nemá právní účinek. Jediným právně platným zdrojem je text nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006).