BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Povinnosti používateľov

Povinnosti používateľov

   
 

Povinnosti spoločnosti na základe REACH závisia od presne vykonávanej činnosti vo vzťahu k špecifickej látke, a to buď k nej samotnej, v prípravku alebo v tovare. Profesionálny používateľ chemikálií musí preto najskôr identifikovať svoju rolu na základe REACH pre každú látku, ktorú používa, aby vedel stanoviť svoje povinnosti.


Identifikácia rolí na základe REACH

REACH rozlišuje medzi rozličnými prvkami v dodávateľskom reťazci, a to medzi výrobcami, dovozcami, následnými používateľmi a distribútormi (vrátane maloobchodníkov a poskytovateľov skladovacích priestorov).

Následný používateľ je definovaný v paragrafe 3 článku 13 REACH ako „akákoľvek fyzická alebo právnická osoba zriadená v rámci Spoločenstva iná ako výrobca alebo dovozca, ktorá používa látku pre seba alebo v prípravku v rámci svojich priemyslových alebo profesionálnych činností. Distribútor alebo spotrebiteľ nie je následným užívateľom.” Následnými používateľmi môžu byť rozličné druhy spoločností, vrátane tvorcov prípravkov, priemyslových používateľov, remeselníkov, dielní a poskytovateľov služieb alebo spoločností, ktoré doplňujú chemikálie.
Prvou podmienkou, aby bolo možné používateľa považovať za následného používateľa podľa REACH, je nakúpiť látky a/alebo prípravky od dodávateľa v rámci EÚ1 alebo od dodávateľa mimo EÚ, ktorý má „iba svoje zastupiteľstvo“2. Používateľ môže aj opätovne priviezť látky (ako také alebo v prípravkoch), ktoré sa pôvodne vyprodukovali v EÚ a zaregistrovať ich takým istým dodávateľským reťazcom. Rozličné možné činnosti používateľov sa berú do úvahy v nasledovných podmienkach. Tieto sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Obchod

Činnosti

Ďalšie podmienky, ktoré musí následný používateľ
zvažovať na základe REACH

Tvorca

Spoločnosť mieša látky a/alebo prípravky, aby vyrobila prípravky určené na trh

Počas miešania sa neuskutočňuje žiadna chemická reakcia. Príklad:
riedenie látky nie je výrobou látky, ale jej používaním. Miešanie kyseliny a zásady, ktorej výsledkom je nová látka (soľ) určená na trh, sa však považuje za výrobu a spoločnosť je v tomto prípade výrobcom.

Výrobca tovaru

Spoločnosť zapracováva látky a/alebo prípravky do tovaru a tieto sa stávajú nedielnou súčasťou týchto výrobkov (v súvislosti s priemyslovým procesom alebo profesionálnou činnosťou).

Ak sa látka nachádza v týchto tovaroch v množstve presahujúcom celkovo jednu tonu na výrobcu za rok a je určená na uvoľnenie za normálnych alebo zdôvodniteľne predvídateľných podmienok použitia, je potrebné ju registrovať na toto použitie.

Ak sa látka identifikuje ako potenciálne spadajúca pod Prílohu XIV REACH (zoznam látok, ktoré podliehajú schvaľovaniu), a

  1. je prítomná v týchto výrobkoch v množstvách celkovo presahujúcich jednu tonu na výrobcu za rok, a
  2. je prítomná v týchto výrobkoch s koncentráciou vyššou ako 0,1 % hmotnosti, a
  3. jej vystaveniu voči ľuďom alebo životnému prostrediu nie je možné predísť za normálnych alebo rozumne zdôvodniteľných podmienok používania, vrátane likvidácie,

je potrebné takúto látku taktiež registrovať na toto používanie.

Konečný používateľ

Spoločnosť používa látky alebo prípravky v súvislosti s priemyslovým procesom alebo profesionálnou činnosťou. Nedodáva ich ďalej následným používateľom.

Látky vyplývajúce z chemickej reakcie vyskytujúce sa na základe používania iných látok sú v princípe z registračnej požiadavky (Príloha V REACH) vyňaté.

Doplňovač

Tento účastník prenáša látky alebo prípravky z jednej nádoby do druhej.
Tento prevod (prebalenie) sa v REACH považuje za používanie.

 

Kedykoľvek nie sú splnené vyššie uvedené podmienky, osoba používajúca chemikálie sa podľa REACH považuje za výrobcu alebo importéra látky/prípravku alebo výrobcu/importéra výrobkov, a to v závislosti od jeho činností. Môže sa od neho požadovať, aby okrem povinnosti týkajúcej sa používanie tieto látky registroval alebo nahlásil.

V REACH sa ostatní zúčastnení v dodávateľskom reťazci považujú za distribútorov. Látky, prípravky a/alebo výrobky iba skladujú a sprístupňujúci ich tretím stranám bez ďalšieho spracovania. Na základe REACH je ich jedinou povinnosťou prenášať informácie v rámci dodávateľského reťazca smerom nahor a nadol.


Povinnosti následných používateľov

Na základe REACH existujú povinnosti, ktoré sa týkajú iba istých typov následných používateľov. Závisí to od druhu dodávateľského reťazca a vykonávanej činnosti. Nasledujúca tabuľka uvádza možné povinnosti týkajúce sa rozličných činností.

Typ následného používateľa

Povinnosti

Iba tvorcovia a doplňovači

Látky, ktoré uvádzajú na trh, musia byť registrovanými látkami, ak sa registrácia vyžaduje (registrácia je povinnosťou výrobcov a dovozcov).

Musia poskytnúť zákazníkom (následným používateľom alebo distribútorom) aktuálne informácie, aby sa zaručilo bezpečné používanie látky alebo prípravkov: list s bezpečnostnými údajmi alebo iné informácie, ak sa list s bezpečnostnými údajmi nevyžaduje.

Iba výrobcovia tovarov

Musia poskytnúť zákazníkom (následným používateľom alebo distribútorom) informácie o výrobku obsahujúcom látky identifikované pre potenciálne zahrnutie do Prílohy XIV REACH s obsahom viac ako 0,1 obj. %, a ak je to potrebné, aj spotrebiteľom.
Poznámka: keďže tieto látky veľmi vysokého záujmu ešte nie sú vymenované, musia byť výrobcovia tovarov veľmi obozretní a dodržovať všetky budúce zmeny v tejto oblasti.

Iba opätovní importéri

Musia zdokumentovať, že látky sú tie isté ako tie, ktoré oni zaregistrovali alebo ktoré zaregistroval iný účastník toho istého dodávateľského reťazca.

Všetci následní používatelia

V prípade látok podliehajúcich schváleniu musia dodržovať podmienky schválenia, ktoré sa týkajú špeciálneho použitia. Následný používateľ musí požiadať o schválenie, ak jeho použitie nie je pokryté schválením garantovaným jeho dodávateľom.

Následní používatelia musia preveriť súlad s akýmikoľvek obmedzeniami tejto látky.

Musia identifikovať a aplikovať príslušné opatrenia na riadenie rizík uvedených v liste bezpečnostných údajov alebo prostredníctvom iných informácií, ak sa list bezpečnostných údajov nepožaduje.

Musia skontrolovať súlad s expozičným scenárom, keď prijatý list s bezpečnostnými údajmi obsahuje túto zložku a v prípade nesúladu musia vykonať ďalšie kroky.

Musia informovať dodávateľov o akejkoľvek novej informácii o nebezpečenstvách látky, vrátane klasifikácie a značenia.

Musia sprostredkovať informácie dodávateľom, ktorí môžu vyvolať pochybnosti o vhodnosti opatrení riadenia rizík uvedených v liste s bezpečnostnými údajmi na stanovené účely.

Okrem toho sa väčšina aktuálnych právnych požiadaviek, ktoré sa uplatňujú pri používaní chemikálií, napríklad týkajúcich sa ochrany pracovníkov, zákazníkov alebo životného prostredia, budú aplikovať aj súbežne s REACH.

1. Dodávatelia EÚ sú zriadení v jednom z 27 členských štátov. Dodávatelia vo Švajčiarsku nie sú dodávateľmi EÚ. Dodávatelia v Nórsku, Írsku a Lichtenštajnsku sa považujú za dodávateľov EÚ, ak tieto štáty zaviedli REACH.
2. Zástupca je iba právnická alebo fyzická osoba zariadená v EÚ, ktorá je menovaná výrobcom látky, prípravku alebo tovaru mimo EÚ, aby plnila registračné povinnosti importérov.

Prévention du risque chimique, Francúzsko, 2007
Tento dokument sa poskytuje iba pre informáciu, pričom za žiadnych okolností nie je právnou radou. Jediným originálnym právnym znením je text Nariadenia REACH (Nariadenie (EC) č. 1907/2006).