BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti

   
 

REACH je založený na princípe, že priemysel musí vyrábať, dovážať, používať látky or uvádzať ich na trh spôsobom, ktorým neúčinkujú nepriaznivo na ľudské zdravie a na životné prostredie. Preto musia výrobcovia a dovozcovia zbierať a produkovať údaje o látkach a hodnotiť, ako môžu byť riziká na ľudskom zdraví a životnom prostredí kontrolované použitím vhodných opatrení na riadenia rizika. Pre všetky látky, ktoré sú vyrábané alebo dovážané v objemoch rovnajúcich sa alebo väčších ako 10 ton za rok, je nutné vystaviť Hodnotenie chemickej bezpečnosti (CSA) a toto musí byť zdokumentované v Chemickej bezpečnostnej správe (CSR). Hodnotenie chemickej bezpečnosti musí uvádzať výrobcu látky a všetky identifikované použitia. CSR obsahuje detailné zhrnutie informácií o vlastnostiach látky nebezpečných pre ľudské zdravie a životné prostredie spolu s hodnotením vystaveniu rizika, kde je toto hodnotenie vyžadované.

Ostatní účastníci musia vypracovať CSR:

  • Ďalší používatelia, ktorí potrebujú alebo chcú vypracovať svoje vlastné CSA/CSR;
  • Výrobcovia alebo dovozcovia predmetov obsahujúcich látky, ktoré budú vypustené z predmetu, ak látka ešte nie je registrovaná pre toto použitie. CSR je vyžadovaná, ak je látka prítomná v týchto predmetoch v objeme vyššom ako 10 ton za rok;
  • Výrobcovia, dovozcovia alebo ďalší používatelia, ktorí pripravujú CSA/CSR ako súčasť žiadosti o povolenie.

Za určitých podmienok nie je nutné vykonať hodnotenie chemickej bezpečnosti:

  • pre látku prítomnú pri príprave v koncentrácii pod istými koncentračnými limitmi;
  • pre izolované medziprodukty na mieste alebo pri preprave;
  • pre Výskum a vývoj orientovaný na výrobky a procesy (PPORD);
  • ak už je používanie látky regulované špecifickým právnym predpisom a látka je vyňatá z registrácie (napr. biocídy, pesticídy, farmaceutiká).

Hodnotenie chemickej bezpečnosti nemusí uvádzať riziká na ľudskom zdraví z koncového použitia v materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a v kozmetických výrobkoch, keďže sú uvádzané pod iným právnym predpisom.

Hodnotiace kroky

Diagram "Princípy Hodnotenia chemickej bezpečnosti pod REACH" zhŕňa kroky CSA.

Hodnotenie chemickej bezpečnosti látok musí obsahovať nasledovné kroky:

 

Akákoľvek osoba žiadajúca registráciu musí identifikovať a použiť vhodné opatrenia na primeranú kontrolu rizík identifikovaných hodnotením chemickej bezpečnosti, a, kde je to vhodné, odporučiť ich karte bezpečnostných údajov, ktorú dodá. Akákoľvek osoba žiadajúca registráciu, od ktorej sa vyžaduje vypracovať hodnotenie chemickej bezpečnosti, musí mať k dispozícii aktuálnu správu o chemickej bezpečnosti.

 

CNRS

Prévention du risque chimique, Francúzsko, 2007, 2010
Tento dokument sa poskytuje iba pre informáciu, pričom za žiadnych okolností nie je právnou radou. Jediným originálnym právnym znením je text Nariadenia REACH (Nariadenie (EC) č. 1907/2006).