BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Údaje o látkach

Údaje o látkach

   
 

Cieľom REACH (vstúpil do platnosti 1.6.2007) je zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia prostredníctvom lepšej a skoršej identifikácie skutočných vlastností chemických látok a spôsobe ich používania.

Predchádzajúca legislatíva odlišovala „existujúce látky“, t.j. všetky chemické látky, o ktorých sa v septembri 1981 prehlásilo, že sú na trhu, od „nových látok“, t.j. tých, ktoré sa zaviedli na trh po tomto dátume. Existujúca látky nepodliehali takým istým požiadavkám na informácie ako nové látky. Dôsledkom tohto postupu je v súčasnosti vo všeobecnosti nedostatok verejne dostupných poznatkov o vlastnostiach týchto existujúcich látok, pričom predstavujú viac ako 99 % celkového objemu všetkých látok na trhu. Okrem toho sa od nasledujúcich užívateľov nevyžadovalo poskytnutie informácií o ich používaní. Takže je nedostatok informácií o expozíciách.

Ustanovenia REACH sa budú do 1.6.2018 postupne zavádzať za obdobie 11 rokov - budú existovať materiály, ktoré predložia výrobcovia a dovozcovia Európskej agentúre pre chemické látky s informáciami o skutočných vlastnostiach a používaní, a to pre každú látku, ktorá podlieha registrácii. Je potrebné poznamenať, že tento proces sa bude realizovať s úsilím obmedziť testovanie, hlavne testovanie na stavovcoch. Zámerom REACH je zaviesť aj špecifické mechanizmy, ako napríklad zdieľanie údajov medzi registrujúcimi a zosilnené stredisko netestovacích metód.logo CNRS

Prévention du risque chimique, Francúzsko, 2007
Tento dokument sa poskytuje iba pre informáciu, pričom za žiadnych okolností nie je právnou radou. Jediným originálnym právnym znením je text Nariadenia REACH (Nariadenie (EC) č. 1907/2006).