BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Povinnosti používateľov > Komunikácia

Povinnosť zverejňovať informácie nahor a nadol dodávateľským reťazcom

   
 

Podľa REACH musia následní užívatelia zverejňovať isté informácie ďalšiemu prvku (ktorým môže byť aj distribútor1) nahor alebo nadol v dodávateľskom reťazci. Ktokoľvek, kto dostane takéto informácie, ich musí v dodávateľskom reťazci posunúť ďalej.

Poskytovanie nových informácií o nebezpečných vlastnostiach dodávateľom

Následný užívateľ látky alebo prípravku musí poskytnúť svojmu priamemu dodávateľovi všetky nové informácie o nebezpečných vlastnostiach, a to bez ohľadu na príslušné použitia. Pod pojmom „nová“ informácia sa myslí taká, ktorú dodávateľ neposkytol svojmu následnému užívateľovi a ktorá nie je momentálne k dispozícii vo verejných databázach alebo literatúre. Môže sa týkať buď látok alebo prípravkov. V REACH však neexistuje presná definícia toho, čo sa považuje za novú informáciu. Príkladmi novej informácie môžu byť pozorovania akútnych vplyvov na ľudské zdravie na pracoviskách alebo výsledky testov, ktoré vykonal následný užívateľ.
Následný užívateľ by mal najskôr zverejniť skutočnosť, že má nové informácie a ich výsledok. Nemusí poskytnúť správu zo skúšky. Ak má dodávateľ záujem získať kompletnú správu zo skúšky, môže si následný užívateľ dohodnúť podmienky poskytnutia takejto informácie.
Na zverejnenie informácií o nebezpečenstve smerom nahor nie sú žiadne hraničné termíny. Následný užívateľ by mal tak vykonať čo najskôr, ako porovnaním s informáciami, ktoré dostal od svojho dodávateľa zistil, že má nové informácie.

Následný užívateľ musí informovať 2 Európsku agentúru pre chemické látky, ak sa jeho klasifikácia látky líši od klasifikácie dodávateľa. Dôvodom rozdielov v klasifikácii môže byť použitie nových údajov alebo odlišná interpretácia existujúcich údajov. Iba v tom druhom prípade musí následný používateľ o tomto agentúru informovať.

Informovanie dodávateľov o primeranosti riadenia rizík

Následný užívateľ musí svojho dodávateľa informovať o faktoch, ktoré by mohli spochybniť primeranosť opatrení riadenia rizík, ktoré sú odporúčané v karte bezpečnostných údajov, ktoré poskytol (odporúčania iba pre určené formy použitia). Táto požiadavka sa týka hlavnej časti karty bezpečnostných údajov, ako aj expozičného scenára (scenárov) 3 uvedeného v prílohách.
REACH neuvádza, ktoré informácie musí následný užívateľ spublikovať, ani ich formu. Následný užívateľ musí poskytnúť dostatočné informácie na zdôvodnenie, prečo si myslí, že odporúčania nie sú primerané. Ak považuje opatrenia za neefektívne alebo nadmerne chrániace, musí uviesť, prečo je to konkrétny prípad, prípadne s odkazom na svoje vlastné prevádzkové podmienky a výsledky svojho vlastného hodnotenia rizík. Ak sú odporúčania v rozpore s klasifikáciou a označením alebo súčasnou legislatívou, postačí odkaz na ne.

Zasielanie požiadaviek na zaradenie používania do určeného použitia

Ktorýkoľvek odborný zákazník má právo zaslať svojmu priamemu dodávateľovi známe použitie látky alebo prípravku v písomnej forme (na papieri alebo elektronicky), aby sa toto použitie stanovilo ako určené použitie. Toto je obzvlášť dôležité v prípade látok alebo prípravkov, ktoré sa dodávajú s expozičným scenárom (scenármi) 3 (pozri Dodržovanie karty bezpečnostných údajov). Keď je priamy dodávateľ aj následným užívateľom, môže rozhodnúť o zaradení tohto používania do určeného použitia a vypracovať preň správu o chemickej bezpečnosti látky následného užívateľa alebo môže túto požiadavku posunúť ďalšiemu prvku v dodávateľskom reťazci. Môže taktiež upozorniť na toto používanie, ak nedokáže stanoviť bezpečné podmienky používania a rozhodnúť o nezaradení tohto používania do svojej správy o chemickej bezpečnosti látky. Potom musí túto požiadavku posunúť vyššie a nesmie pokračovať v dodávke svojmu zákazníkovi.

Odporúčanie vhodných opatrení na riadenie rizík zákazníkom

Ktorýkoľvek následný užívateľ musí svojim zákazníkom poskytnúť informácie o rizikách, bezpečných podmienkach používania a vhodnom spôsobe riadenia rizík látok ako takých, v prípravkoch alebo vo výrobkoch (pozrite Informovanie dodávateľského reťazca nadol).

V niektorých prípadoch, keď následný užívateľ vytvorí prípravok a uvedie ho na trh, musí skonsolidovať alebo vypracovať expozičný scenár (scenáre) 3,4, ktorý obsahuje spôsoby používania látok v prípravku ďalej smerom nadol v dodávateľskom reťazci a pripojiť ho k svojej vlastne karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov prípravkov by mali obsahovať:

  • expozičný scenár (scenáre), týkajúci sa prípravku,
  • expozičný scenár (scenáre), týkajúci sa každej nebezpečnej látky, ktorá vyžaduje hodnotenie chemickej bezpečnosti, a expozičný scenár (scenáre) látky ako súčasť prípravku, alebo
  • expozičné scenáre prípravku a každej nebezpečnej látky.

V prípade zákazníkov, ktorí sú konečnými užívateľmi, sa tvorca môže rozhodnúť o zlúčení a skonsolidovať expozičné scenáre prijaté od svojho dodávateľa (dodávateľov) - ktoré pokrývajú všetky alebo niektoré látky v prípravku - do nového expozičného scenára (scenárov) pre prípravok radšej, ako by ich mal iba poskytnúť ďalej. Ak však tvorca zásobuje ďalšieho tvorcu, uprednostňuje sa poskytnutie scenárov bez zmien, pričom poskytuje zákazníkovi dodatočné informácie na vykonanie posúdenia chemickej bezpečnosti, ak je potrebné, alebo zlúčenie informácií pre konečného užívateľa, ak je nevyhnutné. V každom prípade by však predložený expozičný scenár (scenáre) mal byť v súlade s informáciami, ktoré poskytol v hlavnej časti karty bezpečnostných údajov prípravku.
Ak zlučuje expozičné scenáre, ktoré dostal od svojho dodávateľa (dodávateľov), tvorca si musí vybrať tie, ktoré sa týkajú používania jeho prípravku. Musí stanoviť látky predstavujúce riziká prípravku pre každý spôsob expozície, aby vybral najvhodnejšie opatrenia riadenia rizík.
Ak nie sú pokryté jeho vlastné podmienky používania alebo podmienky používania nadol v dodávateľskom reťazci, môže vykonať posúdenie chemickej bezpečnosti látky následného užívateľa a vypracovať pre nich expozičný scenár (scenáre).


1. Podľa REACH je distribútor prvok zriadený v rámci Spoločenstva, ktorý iba skladuje a uvádza na trh látky a prípravky.
2. Správu nie je potrebné agentúre zasielať, ak používa následný užívateľ ročne maximálne 1 tonu látky ako takej alebo v prípravku. Ak sa však spolieha na výnimku z vypracovania správy o chemickej bezpečnosti látky následného užívateľa na základe skutočnosti, že používa ročne maximálne 1 tonu látky alebo prípravku, nepotrebuje nahlasovať klasifikáciu (následní užívatelia môžu mať iba správu o chemickej bezpečnosti látky následného užívateľa, ak je ich používanie mimo podmienok popísaných v prílohe karty bezpečnostných údajov, ktorú dostali, alebo ak ich používanie nie je v tejto prílohe uvedené).
3. Expozičný scenár popisuje, ako sa látka (ako taká, alebo v prípravku alebo vo výrobku) používa počas svojho životného cyklu a ako následní používatelia riadia alebo odporúčajú riadenie expozície ľudí a životného prostredia. Obsahuje príslušné opatrenia riadenia rizík a prevádzkové podmienky, ktoré ak sa správne aplikujú, zabezpečia príslušné riadenie rizík z používania látky. Expozičný scenár (scenáre) sa vypracováva v súlade s posúdením chemickej bezpečnosti látky, a to v prípade látok vyrobených alebo dovezených v objeme minimálne 10 ton za rok, ktoré splňujú kritériá klasifikácie ako nebezpečné (v súlade so smernicou 67/548/EEC), alebo ktoré sa vyhodnotili ako PBT (perzistentné, bioakumulatívne a toxické) alebo vPvB (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne) látky (v súlade s kritériami Prílohy XIII REACH). Expozičné scenáre, týkajúce sa všetkých alebo niektorých látok v prípravku je možné zlúčiť do jedného expozičného scenára prípravku.
4. Pre látky obsiahnuté v prípravku s koncentráciou nižšou, ako je prahová hodnota uvedená v paragrafe 14 odseku 2 REACH, nie je potrebné vykonávať hodnotenie chemickej bezpečnosti (a teda ani vypracovať expozičný scenár).


Prévention du risque chimique, Francúzsko, 2007
Tento dokument sa poskytuje iba pre informáciu, pričom za žiadnych okolností nie je právnou radou. Jediným originálnym právnym znením je text Nariadenia REACH (Nariadenie (EC) č. 1907/2006).