BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
   
 
  Domovská stránka > Nástroje prevencie > Klasifikácia a značenie

Klasifikácia a značenie látok a prípravkov

   
 

Vo svete sa v súčasnosti používajú rozličné systémy klasifikácie a značenia chemikálií. Taká istá látka môže byť v Spojených štátoch klasifikovaná ako „toxická“, v Európskej únii ako „nebezpečná“ a v Číne ako „nie nebezpečná“. Aby sa eliminovali tieto odlišnosti a posilnila sa ochrana obyvateľov a životného prostredia vo všetkých štátoch, rozhodlo sa o vytvorení celosvetového harmonizovaného systému klasifikácie a značenia (GHS) pod záštitou Spojených národov. Systém GHS formálne v roku 2002 ustanovila Hospodárska a sociálna rada Spojených národov (UN ECOSOC) a následne ho v rokoch 2005 a 2007 zrevidovala.
Jej cieľom je zlepšiť informovanosť pracovníkov, zákazníkov, osoby reagujúce na havarijné stavy a v preprave o nebezpečenstve, a to prostredníctvom harmonizovaných označení a podľa potreby aj harmonizovaných listov s bezpečnostnými údajmi.

GHS implementation in EU

GHS je súbor medzinárodných odporúčaní. Ich aplikovanie je preto dobrovoľné. But, like most countries, the European Union has chosen to make it mandatory by bringing it into Community law.
Takto sú príslušné kritériá GHS celkom zapracované do prepravenej legislatívy EÚ v roku 2009. Čo sa týka dodávky a používania chemikálií, Európska komisia prijala na konci roku 2008 nariadenie, prezývané tiež „CLP“ (EC) č. 1272/2008 klasifikácie, značenia a balenia nebezpečných látok a zmesí, ktorý nahradí existujúci systém v relatívne blízkej dobe.
Toto nariadenie berie do úvahy klasifikačné kritériá a pravidlá značenia GHS, pričom je založený aj na 40-ročnej skúsenosti získanej počas zavádzania existujúcej legislatívy o chemikáliách Spoločenstva. Dosiahnutá úroveň ochrany sa udržiava pomocou tried nebezpečenstva Spoločenstva, ktoré ešte nie sú súčasťou GHS, a dodržovaním niektorých pravidiel klasifikácie a značenia. Okrem toho nariadenie zvažuje aj všetky triedy nebezpečenstva GHS, ale isté kategórie (úrovne vážnosti nebezpečenstva v rámci danej triedy), ktoré nie sú súčasťou aktuálnej legislatívy, nie sú v návrhu zahrnuté. Nariadenie CLP zahrňuje niektoré triedy nebezpečenstva alebo kategórie, ktoré nie sú uvedené v aktuálnej legislatíve EÚ pre dodávku a používanie, ale sú alebo budú súčasťou prepravného systému EÚ.

CLPCLP

Detaily o zavedení nariadenia CLP, vrátane prospektu zobrazujúcom vývoj klasifikácie a označenia chemických látok nájdete na webovej stránke CNRS v časti Predchádzanie chemickým rizikám (v anglickom jazyku).

Súlad s REACH

Nariadenie CLP zahrňuje potrebné úpravy, ktoré je potrebné urobiť v REACH, pričom je potrebné preniesť isté aktuálne ustanovenia REACH:

  1. povinnosti podnikov sami si klasifikovať svoje látky a zmesi a tieto klasifikácie zverejniť;
  2. zostaviť harmonizovaný zoznam látok klasifikovaných na úrovni Spoločenstva;
  3. vypracovať klasifikačný a označovací katalóg, ktorý bude zostavený zo všetkých oznámení a harmonizovaných klasifikácií tak, ako je uvedené vyššie.

Keďže hlavným nástrojom komunikácie v rámci predpisu REACH sú karty bezpečnostných údajov, zostanú tu uvedené ustanovenia o kartách bezpečnostných údajov.

Hlavné zmeny, ktoré zavedie nariadenie CLP

Nariadenie dodržuje terminológiu GHS: pojem „látka“ sa zachováva, ale pojem „prípravok“ sa nahrádza pojmom „zmes“; pojem „kategória nebezpečenstva“ sa nahrádza pojmom „trieda nebezpečenstva“. Trieda nebezpečenstva predstavuje povahu fyzikálneho, zdravotného alebo environmentálneho nebezpečenstva. Niektoré triedy nebezpečenstva môžu obsahovať diferenciácie, iné triedy zase môžu obsahovať kategórie nebezpečenstiev.
Nariadenie CLP definuje 28 tried nebezpečenstiev: 16 tried fyzického nebezpečenstva, 10 tried zdravotného nebezpečenstva, jedna trieda environmentálneho nebezpečenstva a jedna dodatočná trieda pre látky nebezpečné pre ozónovú vrstvu. Triedy založené na fyzikálno-chemických vlastnostiach sú odlišné od aktuálnych kategórií nebezpečenstva. Sú postavené na triedach definovaných v medzinárodnej legislatíve týkajúcej sa dopravy nebezpečného tovaru. Niektoré triedy sú preto známe aj používateľom v rámci Európy. Na druhej strane sú zdravotné nebezpečenstvá podobné nebezpečenstvám definovaným v aktuálnom systéme, hoci sú organizované a uvedené odlišne v rámci tried nebezpečenstiev.

Klasifikačné kritériá dvoch systémov, t.j. pravidlá, ktoré sa používajú na definovanie triedy nebezpečenstva, do ktorej patrí chemikália, a kategórie v rámci tejto triedy sa môžu odlišovať. Okrem toho budú zmeny medzných hodnôt a výpočtových metód zmesí pravdepodobne viesť k tomu, že sa do nového systému bude klasifikovať viacej chemikálií.

Značenie na základe nariadenia zahrňuje prvky, ktoré sú vo väčšine prípadov odlišné od aktuálne používaných na pracovisku v Európe. Požadovanými informáciami sú identifikačné znaky výrobku, identita dodávateľa, piktogramy nebezpečenstiev, signálne slová, vety nebezpečenstiev a bezpečnostné vyhlásenia.

Podrobnosti si pozrite na značiacich prvkoch pre fyzikálne nebezpečenstvá, zdravotné nebezpečenstvá a environmentálne nebezpečenstvá.

Prechod medzi dvoma systémami

Počas prechodného obdobia zabezpečuje nariadenie existenciu súčasného aj budúceho systému. Od 1. decembra 2010 sa budú označenia látok zostavovať podľa nového systému CLP, pričom v listoch bezpečnostných údajov sa bude uvádzať súčasne aktuálny systém s novým systémom. Do 1. júna 2015 majú podniky zodpovedné na značenie chemikálií možnosť výberu jedného z dvoch systémov pre zmesi. Ak si vyberú nový systém, označenie sa musí vypracovať v súlade týmto systémom, pričom v liste bezpečnostných údajov budú uvedené obe klasifikácie. Od 1. júna 2015 sa súčasné smernice zrušia a kompletne sa nahradia nariadením CLP.

Prévention du risque chimique, Francúzsko, 2007, 2009
Tento dokument sa poskytuje iba pre informáciu, pričom za žiadnych okolností nie je právnou radou. Jediným originálnym právnym znením je text Nariadenia REACH (Nariadenie (EC) č. 1907/2006).